Phân tích phương trình thành nhân tử: x (x^2 - 2 x + 1 - y^2) sắp xếp lại những số hạng để vận dụng Bình phương của một tổng: x ((x^2 - 2 x + 1) - y^2) Viết lại biểu thức bên dưới dạng a^2pm 2ab+b^2 : x ((x -1)^2 - y^2) phân tích phương trình thành nhân tử bằng phương pháp a^2-b^2=(a+b)(a-b) : x ((x -1) + y) ((x -1) - y) vứt dấu ngoặc đơn: x (x -1 + y) (x -1 - y)


Bạn đang xem: B x3

Find More Answers
*

*
English


Xem thêm: Đề Thi Khảo Sát Lớp 9 Môn Văn 2018, Đề Thi Kscl Môn Ngữ Văn Lớp 9 Năm 2018

We use cookies and other technologies khổng lồ improve your experience on our websites. By clicking "Accept", you agree to lớn let us use third-party cookies for analytics purposes. You can learn more about how we use cookies in our Cookies Policy. To lớn manage your cookies, click "Cookies Manager". By clicking consent you confirm you are 16 years or over and agree lớn our use of cookies.