Trung trung tâm Gia sư Tiến Bộ dẫn học sinh lớp 9 vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b qua những ví dụ bao gồm hình ảnh minh họa.

Ví dụ 1: Đồ thị hàm số

*
là đường thẳng đi qua điểm cùng điểm

*

Ví dụ 2: Đồ thị hàm số

*
là đường thẳng đi qua điểm và điểm
*

*

Ví dụ 3: Đồ thị hàm số

*
là đường thẳng đi qua điểm và điểm

*

Ví dụ 4: Đồ thị hàm số

*
là đường thẳng đi qua điểm với điểm
*

*

Ví dụ 5: Đồ thị hàm số

*
là đường thẳng đi qua điểm
*
và điểm
*