Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và mua ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (120.88 KB, 19 trang )
Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 9 chương trình mới

TỪ VỰNG

TIẾNG ANH LỚP 9 MỚI

THEO TỪNG UNIT

UNIT 1 - UNIT 10 ĐẦY ĐỦ

1. Trường đoản cú vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 1 Local Environment

Unit 1 lớp 9: Local Environment - môi trường xung quanh địa phương1. Artisan /ɑtɪ:’zỉn/ (n.): thợ làm nghề thủ cơng

2. Handicraft /’hỉndikrɑ:ft/ (n.): sản phẩm thủ công3. Workshop /’wɜ:kʃɒp/ (n.): xưởng, công xưởng4. Attraction /ə’trækʃn/ (n.): điểm hấp dẫn

5. Preserve /prɪ’zɜ:v/ (v.): bảo tồn, gìn giữ

6. Authenticity /ɔ:θen’tɪsəti/ (n.): tính xác thực, chân thật7. Cast /kɑ:st/ (v.): đúc (đồng…)

8. Craft /krɑ:ft/ (n.): nghề thủ công

9. Craftsman /’krɑ:ftsmən/ (n.): thợ làm đồ thủ công

10. Team-building /’ti:m bɪldɪŋ/ (n.): sản xuất đội ngũ, tinh thần đồng đội11. Drumhead /drʌmhed/ (n.): mặt trống

12. Embroider /ɪm’brɔɪdə(r)/ (v.): thêu13. Frame /freɪm/ (n.): khung


(2)

15. Layer /’leɪə(r)/ (n.): lớp (lá…)

16. Mould /məʊld/ (v.): đổ khuôn, chế tác khuôn


17. Sculpture /’skʌlptʃə(r)/ (n.): điêu khắc, đồ vật điêu khắc18. Surface /’sɜ:fɪs/ (n.): bề mặt

19. Thread /θred/ (n.): chỉ, sợi

20. Weave /wi:v/ (v.): đan (rổ, rá…), dệt (vải…)21. Turn up /tɜ:n ʌp/ (phr. V.): xuất hiện, đến

22. Phối off /set ɒf/ (phr. V.): khởi hành, ban đầu chuyến đi

23. Close down /kləʊz daʊn/ (phr. V.): đóng góp cửa, xong hoạt động24. Pass down /pɑ:s daʊn/ (phr. V.): giữ lại (cho chũm hệ sau…)25. Face up lớn /feɪs ʌp tu/ (phr. V.): đối mặt, giải quyết

26. Turn down /tɜ:n daʊn / (phr. V.): từ chối27. Phối up /set ʌp/ (phr. V.): thành lập, tạo nên dựng

28. Take over /teɪk əʊvə/ (phr. V.): tiếp quản, kế nhiệm, nối nghiệp29. Live on /lɪv ɒn/ (phr. V.): sinh sống bằng, sống dựa vào

30. Treat /tri:t/ (v.): xử lí


(3)

34. Loom /lu:m/ (n.): khung cửi dệt vải

35. Versatile /’vɜ:sətaɪl/ (adj.): nhiều tác dụng, đa năng36. Willow /’wɪləʊ/ (n.): cây liễu

37. Charcoal /’tʃɑ:kəʊl/ (n.): chì, chì than (để vẽ)

38. Numerous /’nju:mərəs/ (adj.): nhiều, đông đảo, con số lớn

* Xem cụ thể tại: Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 1 giờ đồng hồ Anh9 bắt đầu Local Environment

2. Từ bỏ vựng tiếng Anh 9 Unit 2 city Life

Unit 2 lớp 9: thành phố Life - cuộc sống thường ngày thành thị1. Fabulous (adj) /ˈfæbjələs/: hay vời, xuất xắc diệu

2. Reliable (adj) /rɪˈlaɪəbl/: xứng đáng tin cậy

3. Metropolitan (adj) /ˌmetrəˈpɒlɪtən/: (thuộc về) đô thị, thu phu4. Multicultural (adj) /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/: đa văn hóa

5. Variety (n) /vəˈraɪəti/: sự phong phu, nhiều dạng6. Grow up (ph.v) /ɡrəʊ ʌp/: béo lên, trưởng thành7. Packed (adj) /pỉkt/: chật ních người

8. Urban (adj) /ˈɜːbən/: (thuộc) đô thị, thành thị9. Oceania (n) /ˌəʊsiˈɑːniə/: châu Đại Dương


(4)

11. Forbidden (adj) /fəˈbɪdn/: bị cấm

12. Easy-going (adj) /ˈiːzi-ˈɡəʊɪŋ/: thoải mái, dễ tính

13. Downtown (adj) /ˌdaʊnˈtaʊn/: (thuộc) trung tình thực phố, khu vực thương mại14. Skyscraper (n) /ˈskaɪskreɪpə/: nhà cao chọc trời

15. Stuck (adj) /stʌk/: mắc ket, không di chuyển đươc16. Wander (v) /ˈwɒndə/: đi lang thang

17. Affordable (adj) /əˈfɔːdəbl/: (giá cả) yêu cầu chăng18. Conduct (v) /kənˈdʌkt/: thực hiện

19. Determine (v) /dɪˈtɜːmɪn/: xác định20. Factor (n) /ˈfæktə/: yếu ớt tố

21. Conflict (n) /ˈkɒnfl ɪkt/: xung đột22. Indicator (n) /ˈɪndɪkeɪtə/: chỉ số23. Asset (n) /ˈæset/: tài sản

24. Urban sprawl /ˈɜːbən sprɔːl/: sự đơ thị hóa25. Index (n) /ˈɪndeks/: chỉ số

26. Metro (n) /ˈmetrəʊ/: tàu năng lượng điện ngầm27. Dweller (n) /ˈdwelə/: cư dân

28. Negative (adj) /ˈneɡətɪv/: tiêu cực


(5)

* Xem chi tiết tại: Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 giờ Anh9 mới City Life

3. Từ bỏ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 3 Teen stress & pressure

Unit 3 lớp 9 Teen stress và pressure - Áp lực với căng thẳngtuổi thiếu hụt niên

1. Adolescence (n) /ˌædəˈlesns/: giai đoạn vị thành niên2. Adulthood (n) /ˈædʌlthʊd/: giai đoạn trưởng thành3. Calm (adj) /kɑːm/: bình tĩnh

4. Cognitive skill /ˈkɒɡnətɪv skɪl/: kĩ năng tư duy5. Concentrate (v) /kɒnsntreɪt/: tập trung

6. Confi dent (adj) /ˈkɒnfɪdənt/: trường đoản cú tin7. Delighted (adj) /dɪˈlaɪtɪd/: vui sương8. Depressed (adj) /dɪˈprest/: giỏi vọng9. Embarrassed (adj) /ɪmˈbỉrəst/: xấu hổ

10. Emergency (n) /iˈmɜːdʒənsi/: trường hợp khẩn cấp

11. Frustrated (adj) /frʌˈstreɪtɪd/: bực bội (vì khơng giải quyết và xử lý được việc gì)12. Helpline (n) /ˈhelplaɪn/: hotline trợ giup


(6)

15. Informed decision (n) /ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒn/: ra quyết định có cân nhắc16. Left out (adj) /left aʊt/: cảm thấy bị quăng quật rơi, bị cô lập

17. Life skill /laɪf skɪl/: kỹ năng sống

18. Relaxed (adj) /rɪˈlækst/: thoải mái, thư giãn

19. Resolve conflict (v) /rɪˈzɒlv ˈkɒnflɪkt/: giải quyết và xử lý xung đột20. Risk taking (n) /rɪsk teɪkɪŋ/: liều lĩnh

21. Self-aware (adj) /self-əˈweə(r)/: tự dấn thức, ngộ ra22. Self-disciplined (adj) /self-ˈdɪsəplɪnd/: tự rèn luyện23. Stressed (adj) /strest/: căng thẳng, mệt mỏi

24. Tense (adj) /tens/: căng thẳng25. Worried (adj) /ˈwɜːrid/: lo lắng

* Xem chi tiết tại: Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 3 tiếng Anh9 mới Teen stress và pressure

4. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 4 Life in the past

Unit 4 lớp 9 Life in the past - cuộc sống đời thường trong thừa khứ1. Act out (v) /ỉkt aʊt/: đóng góp vai, diễn

2. Arctic (adj) /ˈɑːktɪk/: (thuộc về) Bắc cực3. Bare-footed (adj) /beə(r)-fʊtɪd/: chân đất


(7)

5. Dogsled (n) /ˈdɒɡsled/: xe cộ chó kéo6. Domed (adj) /dəʊmd/: hình vịm

7. Downtown (adv) /ˌdaʊnˈtaʊn/: vào trung tình thật phố8. Eat out (v) /iːt aʊt/: ăn uống ngoài

9. Entertain (v) /ˌentəˈteɪn/: giải trí10. Sự kiện (n) /ɪˈvent/: sự kiện

11. Face khổng lồ face (adv) /feɪs tʊ feɪs/: trực diện, phương diện đối mặt12. Facility (n) /fəˈsɪləti/: phương tiện, thiết bị

13. Igloo (n) /ˈɪɡluː/: lều tuyết14. Illiterate (adj) /ɪˈlɪtərət/: thất học15. Loudspeaker (n) /ˌlaʊdˈspiːkə(r)/: loa16. Occasion (n) /əˈkeɪʒn/: dịp

17. Pass on (ph.v) /pɑːs ɒn/: truyền lại, nói lại
18. Post (v) /pəʊst/: đăng tải

19. Snack (n) /snæk/: món ăn vặt

20. Street vendor (n) /striːt ˈvendə(r)/: người bán sản phẩm rong21. Strict (adj) /strɪkt/: nghiêm khắc


(8)

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 4 giờ đồng hồ Anh 9 mớiLife in the past

5. Tự vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam.

Unit 5 lớp 9: Wonders of Viet phái nam - phần đa kì quan làm việc Việt Nam1. Administrative (adj) /ədˈmɪnɪstrətɪv/: trực thuộc về hoặc tương quan đến vấn đề quản lý; hành chính2. Astounding (adj) /əˈstaʊndɪŋ/: có tác dụng sững sờ, làm cho sửng sốt

3. Cavern (n) /ˈkævən/: hang lớn, động4. Citadel (n) /ˈsɪtədəl/: thành lũy, thành trì

5. Complex (n) /ˈkɒmpleks/: quần thể liên hơp, quần thể6. Contestant (n) /kənˈtestənt/: thí sinh

7. Fortress (n) /ˈfɔːtrəs/: pháo đài

8. Geological (adj) /ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl/: (thuộc) địa chất9. Limestone (n) /ˈlaɪmstəʊn/: đá vôi

10. Measure (n) /ˈmeʒə(r)/: biện pháp, phương sách11. Paradise (n) /ˈpærədaɪs/: thiên đường


12. Picturesque (adj) /ˌpɪktʃəˈresk/: đẹp, gây ấn tượng mạnh (phong cảnh)13. Recognition (n) /ˌrekəɡˈnɪʃn/: sự công nhận, sự thưa nhận

14. Rickshaw (n) /ˈrɪkʃɔː/: xe xích lơ, xe pháo kéo


(9)

16. Sculpture (n) /ˈskʌlptʃə(r)/: tượng phật (điêu khắc)17. Setting (n) /ˈsetɪŋ/: form cảnh, môi trường

18. Spectacular (adj) /spekˈtækjələ(r)/: đẹp mắt, ngoạn mục, hùng vĩ19. Structure (n) /ˈstrʌktʃə(r)/: cơng trình loài kiến trúc, cơng trình xây dựng20. Tomb (n) /tuːm/: ngôi mộ

Xem chi tiết tại: Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 giờ Anh 9 mớiWonders of Viet Nam

6. Tự vựng giờ Anh lớp 9 Unit 6 Viet Nam: Then & Now

Unit 6 lớp 9 Viet Nam: Then và Now UNIT 6 - Việt Nam: Xưa vànay

1. Annoyed (adj) /əˈnɔɪd/: bực mình, nặng nề chịu2. Astonished (adj) /əˈstɒnɪʃt/: kinh ngạc3. Boom (n) /buːm/: bùng nổ

4. Compartment (n) /kəmˈpɑːtmənt/: toa xe5. Clanging (adj) /klæŋɪŋ/: giờ đồng hồ leng keng6. Cooperative (adj) /kəʊˈɒpərətɪv/: hợp tác

7. Elevated walkway (n) /ˈelɪveɪtɪd ˈwɔːkweɪ/: lối đi dành cho tất cả những người đi bộ8. Exporter (n) /ekˈspɔːtə(r)/: nước xuất khẩu, fan xuất khẩu
(10)

10. flyover (n) /ˈflaɪəʊvə(r)/: ước vượt (cho xe máy, ơtơ)11. Manual (adj) /ˈmỉnjuəl/: làm (gì đó) bằng tay

12. Mushroom (v) /ˈmʌʃrʊm/: mọc lên như nấm

13. Noticeable (adj) /ˈnəʊtɪsəbl/: tạo chú ý, xứng đáng chú ý

14. Nuclear family (n) /ˈnjuːkliə(r) ˈfỉməli/: gia đình hạt nhân15. Photo exhibition (n) /ˈfəʊtəʊ ˌeksɪˈbɪʃn/: triển lãm ảnh16. Pedestrian (n) /pəˈdestriən/: tín đồ đi bộ

17. Roof (n) /ruːf/: mái nhà18. Rubber (n) /ˈrʌbə(r)/: cao su19. Sandals (n) /ˈsændlz/: dép

20. Thatched house (n) /θætʃt haʊs/: nhà tranh mái lá21. Tiled (adj) /taɪld/: lợp ngói, bằng ngói

22. Tram (n) /trỉm/: xe cộ điện, tàu điện23. Trench (n) /trentʃ/: hào giao thông

24. Tunnel (n) /ˈtʌnl/: mặt đường hầm, cống ngầm

25. Underpass (n) /ˈʌndəpɑːs/: con đường hầm cho những người đi cỗ qua đường

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 giờ Anh 9 mớiViet Nam: Then and Now


(11)

Unit 7 lớp 9: Recipes and Eating habits - bữa tiệc và thói quen ăn
uống

1. Chop (v) /tʃɒp/: chặt

2. Cube (n) /kjuːb/: miếng hình lập phương3. Deep-fry (v) /diːp-fraɪ/: rán ngập mỡ4. Dip (v) /dɪp/: nhúng

5. Drain (v) /dreɪn/: làm cho ráo nước

6. Garnish (v) /ˈɡɑːrnɪʃ/: tô điểm (món ăn)7. Grate (v) /ɡreɪt/: nạo

8. Grill (v) /ɡrɪl/: nướng

9. Marinate (v) /ˈmærɪneɪt/: ướp10. Peel (v) /piːl/: gọt vỏ, tách bóc vỏ11. Purée (v) /ˈpjʊəreɪ/: xay nhuyễn12. Roast (v) /rəʊst/: quay


(12)

18. Staple (n) /ˈsteɪpl/: hoa màu chính19. Starter (n) /ˈstɑːtə(r)/: món khai vị20. Steam (v) /stiːm/: hấp

21. Stew (v) /stjuː/: hầm

22. Stir-fry (v) /stɜː(r)-fraɪ/: xào23. Tender (adj) /ˈtendə(r)/: mềm24. Versatile (adj) /ˈvɜːsətaɪl/: nhiều dụng25. Whisk (v) /wɪsk/: đánh (trứng…)

Xem chi tiết tại: Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 7 giờ Anh 9 mớiRecipes và Eating habits

8. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 8 TourismUnit 8 lớp 9 Tourism - Du lịch

1. Affordable (adj) /əˈfɔːdəbl/: có thể chi trả được, đúng theo túi tiền2. Air (v) /eə(r)/: phát sóng (đài, vơ tuyến)


(13)

8. Exotic (adj) /ɪɡˈzɒtɪk/: kì lạ

9. Explore (v) /ɪkˈsplɔː(r)/ thám hiểm10. Hyphen (n) /ˈhaɪfn/ vết gạch ngang

11. Imperial (adj) /ɪmˈpɪəriəl/ (thuộc về) hồng đế

12. Inaccessible (adj) /ˌɪnỉkˈsesəbl/ khơng thể vào/tiếp cận được13. Lush (adj) /lʌʃ/ tươi tốt, xum xuê

14. Magnif cence (n) /mæɡˈnɪfɪsns/ sự nguy nga, lộng lẫy, tráng lệ15. Not break the ngân hàng (idiom) /nɒt breɪk ðə bỉŋk/: khơng tốn nhiều tiền16. Orchid (n) /ˈɔːkɪd/: hoa lan

17. Package tour (n) /ˈpækɪdʒ tʊə(r)/: chuyến du ngoạn trọn gói18. Pile-up (n) /paɪl-ʌp/: vụ tai nạn thương tâm do các xe đâm nhau19. Promote (v) /prəˈməʊt/: góp phát triển, quảng bá20. Pyramid (n) /ˈpɪrəmɪd/: kim từ bỏ tháp

21. Safari (n) /səˈfɑːri/: cuộc đi săn, cuộc hành trình (bằng đường đi bộ nhất là nghỉ ngơi đông cùng nam
phi)

22. Stalagmite (n) /stəˈlæɡmaɪt/: măng đá

23. Stimulating (adj) /ˈstɪmjuleɪtɪŋ/: thú vị, đầy phấn khích24. Touchdown (n) /ˈtʌtʃdaʊn/: sự hạ cánh


(14)

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 8 giờ đồng hồ Anh 9 mớiTourism

9. Trường đoản cú vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the world

Unit 9 lớp 9: English in the world - tiếng Anh trên chũm giới1. Accent (n) /ˈæksent/: giọng điệu

2. Bilingual (adj) /ˌbaɪˈlɪŋɡwəl/: người sử dụng được hai sản phẩm tiếng; thực hiện được hai thứtiếng

3. Dialect (n) /ˈdaɪəlekt/ tiếng địa phương4. Dominance (n) /ˈdɒmɪnəns/ chiếm ưu thế

5. Establishment (n) /ɪˈstæblɪʃmənt/ vấn đề thành lập, thiết lập6. Factor (n) /ˈfæktə(r)/ yếu đuối tố

7. Get by in (a language) (v) /get baɪ ɪn/: nỗ lực sử dụng được một ngơn ngữ cùng với với nhữnggì bản thân có

8. Global (adj) /ˈɡləʊbl/: tồn cầu

9. flexibility (n) /ˌfl eksəˈbɪləti/: tính linh hoạt
10. fluent (adj) /ˈfl uːənt/: trôi chảy

11. Imitate (v) /ˈɪmɪteɪt/: bắt chước

12. Immersion school (n) /ɪˈmɜːʃn skuːl/: trường học nơi một ngơn ngữ không giống tiếng mẹ đẻđược sử dụng hồn tồn


(15)

14. Mother tongue (n) /ˈmʌðə tʌŋ/: tiếng chị em đẻ15. Mutinational (adj) /ˈmʌːtiˈnæʃnəl/: đa quốc gia

16. Off cial (adj) /əˈfɪʃl/: (thuộc về) hành chính; chính thức17. Openness (n) /ˈəʊpənnəs/ độ mở

18. Operate (v) /ˈɒpəreɪt/ vào vai trị

19. Pick up (a language) (v) /pɪk ʌp/: học một ngôn từ theo cách tự nhiên từ môi trườngxung quanh

20. Punctual (adj) /ˈpʌŋktʃuəl/: đúng giờ

21. Rusty (adj) /ˈrʌsti/: giảm sút do lâu ko thực hành/sử dụng22. Simplicity (n) /sɪmˈplɪsəti/: sự đối kháng giản

23. Variety (n) /vəˈraɪəti/: thể loại

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 9 giờ Anh 9 mớiEnglish In The World

10. Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Space Travel


Unit 10 lớp 9: Space Travel - Du hành khơng gian1. Astronaut (n) /ˈỉstrənɔːt/: phi hành gia

2. Astronomy (n) /əˈstrɒnəmi/: thiên văn học3. Attach (v) /əˈtætʃ/: buộc, gài


(16)

5. Habitable (adj) /ˈhỉbɪtəbl/: có đủ điều kiện cho sự sống

6. International Space Station (ISS) (n) /ˌɪntəˈnæʃnəl speɪs ˈsteɪʃn/: Trạm vũ trụ thế giới ISS7. Galaxy (n) /ˈɡæləksi/: thiên hà

8. Land (v) /lænd/: hạ cánh9. Launch (v, n) /lɔːntʃ/: phóng

10. Meteorite (n) /ˈmiːtiəraɪt/: thiên thạch

11. Microgravity (n) /ˈmaɪkrəʊ ˈɡrỉvəti/: tình trạng khơng trọng lực12. Mission (n) /ˈmɪʃn/: chuyến đi, nhiệm vụ

13. Operate (v) /ˈɒpəreɪt/: vận hành

14. Orbit (v, n) /ˈɔːbɪt/: luân phiên quanh, theo quỹ đạo

15. Parabolic flight (n) /ˌpỉrəˈbɒlɪk flaɪt/: chuyến cất cánh tạo mơi ngôi trường khơng trọng lực16. Rocket (n) /ˈrɒkɪt/: thương hiệu lửa

17. Rinseless (adj) /rɪnsles/: không phải xả nước18. Satellite (n) /ˈsætəlaɪt/: vệ tinh

19. Space tourism (n) /speɪs ˈtʊərɪzəm/: ngành phượt vũ trụ
20. Spacecraft (n) /ˈspeɪskrɑːft/: tàu vũ trụ

21. Spaceline (n) /ˈspeɪslaɪn/: hãng hàng không vũ trụ22. Spacesuit (n) /ˈspeɪssuːt/: phục trang du hành vũ trụ


(17)

24. Telescope (n) /ˈtelɪskəʊp/: kính thiên văn25. Universe (n) /ˈjuːnɪvɜːs/: vũ trụ

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 10 giờ Anh 9 mớiSpace Travel

Mời các bạn đọc xem thêm tài liệu giờ Anh lớp 9 trên đây:

Bài tập giờ Anh lớp 9 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-9

Bài tập tiếng Anh lớp 9 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-9


Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 1 giờ AnhVocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 tiếng AnhVocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 3 tiếng Anh Anh lớp 9
Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-9 https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-9 https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop-9

Tài liệu liên quan


*
bài bác tập giờ anh 6 thí điểm theo từng bài xích 63 5 12
*
bài bác tập tiếng anh sách thí điểm theo từng unit lớp 7 (có đáp án đưa ra tiết) 283 12 97
*
bài xích tập giờ đồng hồ anh sách thí điểm theo từng unit lớp 9 (có đáp án đưa ra tiết) 269 10 83
*
bài bác tập tiếng anh lớp 9 thí điểm theo từng bài học kinh nghiệm kì 1 gồm đáp án (bản word) 36 1 6
*
từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh 11 thử nghiệm theo từng bài xích 12 1 10
*
bài bác tập giờ đồng hồ anh 4 thử nghiệm theo từng unit 52 1 1
*
bài bác tập giờ đồng hồ anh sách thử nghiệm theo từng unit lớp 9 (có đáp án bỏ ra tiết) 274 3 5
*
Bai tap tieng anh 8 thi diem theo tung unit 268 903 0
*
bài tập giờ đồng hồ anh sách thí điểm theo từng unit lớp 9 (có đáp án chi tiết) 296 1 3
*
tong hop tu vung tieng anh lop 8 thi diem theo tung unit 1 14 136 1
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(18.74 KB - 19 trang) - cài đặt Tổng đúng theo từ vựng giờ anh lớp 9 chương trình bắt đầu - trường đoản cú vựng giờ Anh 9 thí điểm theo từng unit
Tải bạn dạng đầy đủ ngay


Xem thêm: Ai Cũng Chọn Việc Nhẹ Nhàng Gian Khổ Biết Giành Phần Ai, Một Đời Người Một Rừng Cây

×