Nếu vật cản thắt chặt và cố định thì trên điểm phản xạ, sóng làm phản xạ luôn luôn luôn ngược trộn với sóng tới cùng triệt tiêu lẫn nhau.Nếu thiết bị cản tự do thì tại điểm phản bội xạ, sóng phản xạ luôn luôn thuộc pha với sóng cho tới và tăng cường lẫn nhau.

Bạn đang xem: Trong sóng dừng nút sóng có đặc điểm


– Sóng dừng là tác dụng giao bôi của sóng tới với sóng làm phản xạ. Sóng tới với sóng phản xạ nếu truyền theo và một phương, thì rất có thể giao sứt với nhau, và tạo nên một hệ sóng dừng.

– vào sóng dừng có một vài điểm luôn luôn luôn đứng yên call là nút, và một số điểm luôn luôn giao động với biên độ cực to gọi là bụng.


Khoảng cách thân 2 nút hoặc 2 bụng gần kề của sóng dừng là (dfraclambda 2).Khoảng phương pháp giữa nút với bụng liền kề là (dfraclambda 4) .Khoảng cách giữa nhì nút (bụng, múi) sóng bất kỳ là : (kdfraclambda 2)Tốc độ truyền sóng: (v m = lambda f m = dfraclambda T) .Trong sóng dừng bề rộng của một bụng là : (2.a_N = 2.2a = 4a) .
*

(l = kdfraclambda 2 m (k in N^*))

Số bụng sóng = số bó sóng = k ; Số nút sóng = k + 1

– Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:


*

(l = (2k + 1)dfraclambda 4 m (k in N))

Số bó (bụng) sóng nguyên = k; Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1

3. Phương trình sóng giới hạn trên dây (đầu P cố định và thắt chặt hoặc dao động nhỏ dại – nút sóng)

– Đầu Q cố định (nút sóng):

Phương trình sóng tới và sóng bức xạ tại Q:

(u_B = Ac mos2pi ft) và (u‘_B = – Ac mos2pi ft = Ac mos(2pi ft – pi ))

Phương trình sóng tới và sóng bức xạ tại M phương pháp Q một khoảng chừng d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi dfracdlambda )) và (u‘_M = Ac mos(2pi ft – 2pi dfracdlambda – pi ))

Phương trình sóng ngừng tại M: (u_M = u_M + u‘_M)

(u_M = 2Ac mos(2pi dfracdlambda + dfracpi 2)c mos(2pi ft – dfracpi 2) = 2A msin(2pi dfracdlambda )c mos(2pi ft + dfracpi 2))

Biên độ giao động của phần tử tại M: (A_M = 2Aleft| c mos(2pi dfracdlambda + dfracpi 2) ight| = 2Aleft| msin(2pi dfracdlambda ) ight|)

– Đầu Q tự do thoải mái (bụng sóng):

Phương trình sóng tới cùng sóng sự phản xạ tại Q: (u_B = u‘_B = Ac mos2pi ft)Phương trình sóng tới cùng sóng phản xạ tại M cách Q một khoảng chừng d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi dfracdlambda )) với (u‘_M = Ac mos(2pi ft – 2pi dfracdlambda ))

Phương trình sóng giới hạn tại M: (u_M = u_M + u‘_M); (u_M = 2Ac mos(2pi dfracdlambda )c mos(2pi ft))Biên độ xấp xỉ của phần tử tại M: (A_M = 2Aleft| mcos(2pi dfracdlambda ) ight|)

* với x là khoảng cách từ M cho đầu nút sóng thì biên độ: (A_M = 2Aleft| msin(2pi dfracxlambda ) ight|)

* với x là khoảng cách từ M mang lại đầu bụng sóng thì biên độ:(A_M = 2Aleft| mcos(2pi dfracxlambda ) ight|)


II- CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Dạng 1: xác định các đại lượng đặc trưng của sóng dừng.

Xem thêm: Công Nghệ Electroporation Là Gì ? Giúp Đưa Dưỡng Chất Sâu Electroporation Là Gì


Phương pháp

* nhị đầu là nút sóng: (l = kdfraclambda 2 m (k in N^*))

Số bụng sóng = số bó sóng = k ; Số nút sóng = k + 1

* Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng: (l = (2k + 1)dfraclambda 4 m (k in N))

Số bó (bụng) sóng nguyên = k; Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1

*Tốc độ truyền sóng: (v m = lambda f m = dfraclambda T)


2. Dạng 2: Xác định vận tốc, ly độ, biên độ xê dịch điều hòa vào sóng dừng.


Phương pháp

Phương trình sóng dừng trên sợi dây (đầu P cố định hoặc dao động nhỏ là nút sóng)

* Đầu Q cố định (nút sóng):

Phương trình sóng tới với sóng phản xạ tại Q:

(u_B = Ac mos2pi ft) và (u‘_B = – Ac mos2pi ft = Ac mos(2pi ft – pi ))

Phương trình sóng tới cùng sóng bức xạ tại M cách Q một khoảng chừng d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi dfracdlambda )) với (u‘_M = Ac mos(2pi ft – 2pi dfracdlambda – pi ))

Phương trình sóng dừng tại M: (u_M = u_M + u‘_M)

(u_M = 2Ac mos(2pi dfracdlambda + dfracpi 2)c mos(2pi ft – dfracpi 2) = 2A msin(2pi dfracdlambda )c mos(2pi ft + dfracpi 2))

Biên độ giao động của phần tử tại M: (A_M = 2Aleft| c mos(2pi dfracdlambda + dfracpi 2) ight| = 2Aleft| msin(2pi dfracdlambda ) ight|)

* Đầu Q thoải mái (bụng sóng):

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại Q: (u_B = u‘_B = Ac mos2pi ft)

Phương trình sóng tới cùng sóng phản xạ tại M cách Q một khoảng chừng d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi dfracdlambda )) cùng (u‘_M = Ac mos(2pi ft – 2pi dfracdlambda ))

Phương trình sóng giới hạn tại M: (u_M = u_M + u‘_M) ; (u_M = 2Ac mos(2pi dfracdlambda )c mos(2pi ft))

Biên độ dao động của bộ phận tại M: (A_M = 2Aleft| mcos(2pi dfracdlambda ) ight|)

* phương pháp tính biên độ dao động của một phần tử tại phường cách 1 nút sóng đoạn d : (A_P = 2Aleft| sin (2pi dfracdlambda ight|)