Câu 5: mang lại hỗn hợp tất cả 6,4 gam Cu và 5,6 gam Fe tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư thì thể tích khí (đktc) chiếm được là

A.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 10 học kì 2 có đáp án

2,24 lít.

B. 4,48 lít.

C. 3,36 lít.

D. 5,60 lít.

Câu 6: trong phòng thí nghiệm khí nào dưới đây được thu vào bình bằng cách dời vị trí của nước?

A. O2.

B. HF.

C. SO2.

D. HCl.

Câu 7: Ở tâm trạng cơ bản, số electron phần ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen bằng

A. 6.

B. 8.

C. 7.

D. 5.

Câu 8: Axit được dùng để làm khắc chữ lên thủy tinh là

A. HF.

B. HI.

C. HCl.

D. HBr.

Câu 9: công thức phân tử của clorua vôi là

A. Ca(ClO)2

B. CaOCl2.

C. Ca(ClO3)2.

D. CaO2Cl.

Câu 10: Thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 0,04M nên để trung hòa - nhân chính 25ml hỗn hợp HCl 0,24M là

A. 300 ml.

B. 75 ml

C. 125 ml.

D. 150 ml.

Câu 11: Cho 20 gam lếu láo hợp có Mg, MgO, Zn, ZnO, Al, Al2O3 chức năng vừa đủ với dung dịch chứa 0,8 mol HCl thì thu được hỗn hợp X với 0,15 mol khí H2. Cô cạn dung dịch X thì cân nặng muối khan chiếm được là

A. 48,90 gam.

B. 30,65 gam.

C. 42,00 gam.

D. 44,40 gam.

Câu 12: mang đến phản ứng chất hóa học X à Y. Nồng độ lúc đầu của X là 0,3 mol/l, sau 10 phút mật độ của X còn 0,21 mol/l. Vận tốc phản ứng trung bình của phản nghịch ứng bên trên trong 10 phút là

A. 5,0.10-4mol/l.s

B. 3,5.10-4mol/l.s

C. 1,5.10-4mol/l.s

D. 3,0. 10-4mol/l.s

Câu 13: cho các chất sau KBr, KI, FeO, FeBr3, số hóa học bị oxi hóa bởi vì dung dịch H2SO4 đặc, lạnh là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 14: đến AgNO3 dư vào dung dịch tất cả hổn hợp chứa 0,1 mol NaF, 0,2 mol NaBr thì khối lượng kết tủa thu được là

A. 12,7 gam.

B. 18,8 gam.

C. 37,6 gam.

D. 50,3 gam.

Câu 15: Ở ánh sáng thường lưu huỳnh tác dụng được với

A. Fe.

B. Hg.

C. H2.

D. O2.

II. Từ bỏ luận (4 điểm)

Câu I ( 2 điểm)

1. Triển khai dãy chuyễn hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu như có

*

2. Nêu hiện tại tượng, viết phương trình hóa học xẩy ra khi

a. Sục khí SO2 vào dung dịch brom.

b. Mang đến dung dịch Na2­S vào dung dịch Pb(NO3)2.

Câu II ( 2 điểm)

Cho 18,4 gam hỗn hợp tất cả Cu và Fe công dụng với dung dịch H2SO4 quánh nóng dư thì chiếm được 7,84 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) bay ra.

1. Tính phần trăm cân nặng các kim loại trong các thành phần hỗn hợp đầu.

Xem thêm: Khám Phá Video Phổ Biến Của Thpt Cổ Loa Hà Nội 2020, Trường Thpt Cổ Loa Hà Nội

2. Tính thể tích hỗn hợp NaOH 2M buổi tối thiểu bắt buộc để hấp thụ hết lượng SO2 thoát ra ở thí nghiệm trên.

Cho H = 1; O = 16; F = 19; Mg = 24; Al =27; Cl = 35,5; fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80