Nguyên tố hóa học chất hóa học lớp 10 cách thức học hoá kỹ năng hóa học Hóa học nhiều


Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hóa 10 chương 2

*
pdf

Đề soát sổ HK1 môn chất hóa học lớp 11 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Quảng phái nam - Mã đề 312


*
pdf

Đề kiểm soát HK1 môn Hoá học tập lớp 10 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Quảng phái mạnh - Mã đề 322


*
docx

bài bác tập ankadient
Xem thêm: Bài Tập Hình Không Gian Lớp 11, Bài Giảng Toán 11

Nội dung

cầm tắt kim chỉ nan hoá học tập vô cơ 10Chƣơng 2 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌCI- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC1. Nguyên tắc sắp xếp :* những nguyên tố đƣợc xếp theo chiều tăng dần của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.* những nguyên tố bao gồm cùng số lớp electron vào nguyên tử đƣợc xếp thành một hàng.* những nguyên tố gồm cùng số e hóa trị trong nguyên tử đƣợc xếp thành một cột.2. Cấu tạo bảng tuần hoàn:a- Ô nguyên tố:Số trang bị tự của ô yếu tố đúng ngay số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó .b- Chu kỳ: chu kỳ là dãy những nguyên tố nhưng mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, đƣợcxếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần. Số đồ vật tự của chu kỳ luân hồi trùng với số lớp electron củanguyên tử những nguyên tố trong chu kỳ đó.* chu kỳ nhỏ: gồm chu kỳ luân hồi 1, 2, 3.* chu kỳ lớn : gồm chu kỳ 4, 5, 6, 7.c- nhóm nguyên tố: là tập hợp những nguyên tố mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tƣơng trường đoản cú nhau ,do kia có đặc thù hóa học tương tự nhau và đƣợc xếp thành một cột.d- Khối các nguyên tố:* Khối các nguyên tố s : gồm những nguyên tố team IA cùng IIANguyên tố s là số đông nguyên tố mà lại nguyên tử tất cả electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.* Khối những nguyên tố p: gồm các nguyên tố thuộc các nhóm trường đoản cú IIIA mang lại VIIIA ( trừ He).Nguyên tố p là những nguyên tố cơ mà nguyên tử tất cả electron sau cùng được điền vào phân lớp p.* Khối các nguyên tố d : gồm các nguyên tố thuộc đội B.Nguyên tố d là các nguyên tố nhưng mà nguyên tử tất cả electron sau cùng được điền vào phân lớp d.* Khối các nguyên tố f: gồm những nguyên tố thuộc chúng ta Lantan và họ Actini. Yếu tắc f làcác nguyên tố mà lại nguyên tử tất cả electron sau cuối được điền vào phân lớp f.II-SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ1. Những nguyên tố team A: nhân tố s và p* Số đồ vật tự team = số electron hóa trị = số electron lớp ngoài cùng.* Sự biến đổi tuần trả về thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố khiđiện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự đổi khác tuần hoàn đặc thù của cácnguyên tố.2. Các nguyên tố nhóm B: yếu tố d với f. ( kim loại chuyển tiếp).* cấu hình electron nguyên tử bao gồm dạng : (n–1)da ns2(a=110)* Số electron hóa trị = số electron lớp n + số electron phân lớp (n–1)d nhƣng chƣa bão hòa.* Đặt S = a + 2 , ta gồm : - S ≤ 8 thì S = số sản phẩm công nghệ tự nhóm.- 8 ≤ S ≤ 10 thì yếu tố ở nhóm VIII B.3. Sự biến hóa một số đại lƣợng trang bị lý:a– Sự biến hóa bán kính nguyên tử khi năng lượng điện hạt nhân tăng :* trong cùng chu kỳ luân hồi : nửa đường kính giảm.* Trong thuộc nhóm A : bán kính tăng.b– Sự biến đổi năng lƣợng ion hóa đầu tiên của các nguyên tố nhóm A: Khi điện tích hạtnhân tăng :Trƣờng THPT tiên phong hàng đầu Nghĩa HànhHỗ trợ kiến thức và kỹ năng hố học 10Năm học 2010 - 2011Trang 7 Tóm tắt lý thuyết hoá học vô cơ 10* trong cùng chu kỳ năng lƣợng ion hóa tăng.* Trong thuộc nhóm, năng lƣợng ion hóa giảm.Năng lƣợng ion hóa đầu tiên (I1) của nguyên tử là năng lƣợng tối thiểu đề nghị để tách electron sản phẩm nhấtra khỏi nguyên tử sinh sống trạng thái cơ bản. ( tính bởi Kj/mol)4. Độ âm điện: của một nguyên tử là đại lƣợng đặc trƣng cho kỹ năng hút electron của nguyêntử đó khi sinh sản thành liên kết hóa học.Khi điện tích hạt nhân tăng:trong thuộc chu kỳ, độ âm năng lượng điện tăng.trong thuộc nhóm, độ âm điện giảm.5. Sự chuyển đổi tính kim loại–phi kim:a– Trong cùng chu kỳ, khi điện tích hạt nhân tăng:* tính kim loại giảm, tính phi kim tăng dần.b– trong thuộc nhóm A, khi điện tích hạt nhân tăng:* tính kim loại tăng, tính phi kim sút dần.6. Sự biến hóa hóa trị:Trong cùng chu kỳ , khi năng lượng điện hạt nhân tăng , hóa trị tối đa với oxi tăng từ là 1 đến 7,hóa trị so với hidro bớt từ 4 cho 1.Hóa trị so với hidro= số thứ tự team –hóa trị so với oxiCông thức phân tử ứng với những nhóm thành phần ( R : là thành phần )R2On : n là số đồ vật tự của nhóm.RH8-n : n là số thứ tự của nhóm.NhómIAIIAIIIAIVAVAVIAOxitR20ROR2O3RO2R2O5RO3HiđruaRH4RH3RH27. Sự biến hóa tính axit-baz của oxit và hidroxit tƣơng ứng:a– vào cùng chu kỳ , khi điện tích hạt nhân tăng : tính baz bớt , tính axit tăng .b– Trong cùng nhóm A, khi điện tích hạt nhân tăng : tính baz tăng, tính axit giảm.* Tổng kết :N.L ion bán kínhĐộ âmTínhTínhTínhhóa (I1)n.tử(r)điệnkim loạiPhi kimbazơChu kì(Trái quý phái phải)VIIAR2O7RHTínhaxitNhóm A(Trên xuống )8. Định khí cụ tuần hoàn những nguyên tố hoá học.Tính chất của những nguyên tố và đơn chất cũng nhƣ thành phần với tính chất của các hợp chất tạo nêntừ những nguyên tố đó chuyển đổi tuần trả theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tƣ.ûTrƣờng THPT tiên phong hàng đầu Nghĩa HànhHỗ trợ kiến thức hố học 10Năm học tập 2010 - 2011Trang 8 Tóm tắt triết lý hoá học vô cơ 10III. Quan liêu HỆ HỆ GIỮA VỊ TRÍ NGUYÊN TỐ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ.1.Mối quan lại hệ thông số kỹ thuật và địa điểm trong HTTH.Caáu hình enguyeân töû-Toång soá e--Stt nguyeân toáNguyeân toá s hoaëc p--Thuoäc nhoùm ANguyeân tháo d hoaëc f--Thuoäc nhoùm BSoá e ngoaøi cuøng--Stt cuûa nhoùmSoá lôùp e-Stt chu kìVí dụ : Xét so với nguyên tố p ( Z = 15)-Toång soá eNguyeân dỡ s hoaëc pNguyeân túa d hoaëc fSoá e ngoaøi cuøngSoá lôùp e-Caáu hình enguyeân töû: 16 neân Stt nguyeân cởi :16: phường neân thuoäc nhoùm A:: 6e neân thuoäc nhoùm VIA: 3 lôùp neân thuoäc chu kì 32. Quan hệ hệ giữa vị trí nguyên tố và đặc điểm của nguyên tố.Vị trí nhân tố suy ra:Thuộc team KL (IA, IIA, IIIA) trừ B cùng H.Hoá trị vào h/c oxit cao nhất và vào h/c với hiđro.H/C ôxit cao với h/c cùng với hiđro.Tính axit, tính bazơ của h/c oxit với hiđroxit.Ví dụ: cho biết thêm S nghỉ ngơi ô đồ vật 16: Suy ra:S ở đội VI, CK3, PKHoá trị tối đa với ôxi 6, cùng với hiđro là 2.CT oxit tối đa SO3, h/c với hiđro là H2S.SO3 là ôxit axit và H2SO4 là axit mạnh.3.So sánh đặc thù hoá học của một nhân tố với những ng/tố lân cận.a.Trong chu kì theo hướng tăng của điện tích hạt nhân, rõ ràng về:Tính sắt kẽm kim loại yếu dần, tính phi kim táo bạo dần.Tính bazơ, của oxit với hiđroxit yêú dần, tính axit bạo phổi dần.b. Tong team A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, nạm thể:Tính sắt kẽm kim loại mạnh dần, tính phi kim yếu dần.Theo chu kỳ luân hồi : Tính phi kim mê say 10(a + b) – 10 là số thự từ của nhóm.+ nếu như 8 a + b 10  yếu tố thuộc nhóm VIII Bb. Nguyên tố chúng ta f : (n-2)fansb cùng với a = 1  14 ; b = 1  2+ nếu n = 6  nhân tố thuộc chúng ta lantan.+ nếu như n = 7  nguyên tố thuộc họ actini.(a + b) – 3 = số thứ tự của thành phần trong họVí dụ : Z = 62 ; n = 6, a = 6, b = 2 6 + 2 – 3 = 5 , thuộc ô đồ vật 5 trong chúng ta lantan.Trƣờng THPT tiên phong hàng đầu Nghĩa HànhHỗ trợ kỹ năng hố học tập 10Năm học 2010 - 2011Trang 9 Tóm tắt định hướng hoá học vô cơ 10PHƢƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CHƢƠNG IIA. Phƣơng pháp với qui tắc hỗ trợ:- Qui tắc tam xuất.- Phƣơng pháp đặt ẩn số với giải các phƣơng trình.- Phƣơng pháp giá trị trung bình.A,x mol, MAmx.M A +y.M BM A