-Từ tinh bột người ta sản xuất rượu etylic bằng cách

*
Tinh bột ra ancol etylic" width="619">

1. Ancol etylic là gì

-Etanol tuyệt còn gọi là rượu etylic, ancol etylic, là thành phần bao gồm của rượu, bia vàđồ uống bao gồm cồn, là một hợp chất hữu cơ thuộc đội ancol no nằm trong dãy đồng đẳng của CH3OH có công thức hóa học là CH3-CH2-OH. Gồm một team etyl CH3-CH2-liên kết với một đội hidroxyl (–OH), thường được viết tắt là EtOH..

Bạn đang xem: Tinh bột ra ancol etylic

2.Tính chất vật lý của etanol


-Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) là chất lỏng ko màu, sôi ở 78,3 độ C, nhẹ hơn nước và tan vô hạn vào nước, hài hòa được nhiều chất như iot, benzen,...

-Khối lượng riêng biệt 0,789 g/cm3

-Nhiệt độ sôi78,39 độ C

-Nhiệt độ lạnh chảy ở 114,15 độ C,

-Công thức cấu tạo:

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 2)" width="572">
*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 3)" width="892">

-Công thức cấu tạo rút gọn : CH3-CH2-OH

-Etanoltạo liên kết hidro yêu cầu nhiệt độsôi cao hơn các dẫn xuất của hydrocarbon có khối lượng phân tử tương đương:

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon

3.Tính chất hóa học của etanol

-Với hóa học phổ thông, rượu etylic bao gồm 3 tính chất quan tiền trọng nhất là phản ứng với kim loại kiềm, phản ứng cháy cùng phản ứng este hóa với axit axetic

a. Etylic C2H5OHphản ứng với oxi

-Rượu etylic dễ cháy, lúc cháy không tồn tại khói và ngọn lửa có màu xanh da trời da trời toả nhiều nhiệt

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 4)" width="385">

b. EtanolC2H5OHtác dụng với Na, NaNH3

-Etanol chỉ tác dụng với Na xuất xắc NaNH2

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 5)" width="426">

C2H5-OH +NaNH2→C2H5-ONa+NH3

C. EtanolC2H5OHphản ứng với axit axetic

-Tổng quát phản ứng este hóa

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 6)" width="542">

-Phản ứng được thực hiện trong môi trường axit với đun nóng.

-Phản ứng tất cả tính thuận nghịch nên chú ý đến chuyển dịch cân bằng.

**Nâng cao

Phản ứng với axit halogen

CH3-CH2-OH+ HBr →H2SO4.CH3-CH2 -Br+ H2O

CH3-CH2-OH + HCl →ZnCl2CH3-CH2 -Cl+ H2O

-Khả năng phản ứng: HI > HBr > HCl > HF

Phản ứng tách nước

-Phản ứng tách bóc nước (đề hiđrat hóa) của etanol tạo thành etylen với nước.

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 7)" width="595">

CH3-CH2-OH+KmnO4

CH3-CH2-OH +KmnO4→CH3-COOK+MnO2+KOH

Phản ứng lên men giấm

-Phản ứng lão hóa không hoàn toàn với xúc tác là men giấm ở 25 độ Ctạo thành axit axetic (giấm ăn)

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 8)" width="621">

4.Các phương pháp điều chế ancol etylic

- 2 Phương pháp điều chế thông dụng nhất của etanol là lên men đường hoặc tinh bột cùng cộng hợp etylen với nước. -Tinh bột hoặc đường → Rượu etylic.

C6H12O6→ 2CH3CH2OH + 2CO2

-Cho etylen cộng hợp với nước bao gồm axit có tác dụng xúc tác

-Tuân theo quy tắc Maccopnhicop

-Phản ứng cần xúc tác acid: H2SO4, H3PO4(không cần sử dụng HX)

CH2= CH2+ H2O → C2H5OH

-Ngoài ra còn các phương pháp sau:

-Cộng hidro vào andehit

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 9)" width="385">

-Thủy phân C2H5-X, dẫn xuất của este

C2H5X+ NaOH → C2H5OH+NaCl

CH3COOC2H5+ H2O → C2H5OH + CH3COOH

5. Ứng dụng của rượu etylic

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 10)" width="691">

-Ancol Etylic tốt rượu Etylic được đưa vào ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác biệt của ngành sản xuất. Cụ thể ứng dụng như sau:

+ Ứng dụng Ancol Etylic để có tác dụng nguyên liệu sản xuất dược phẩm, axit axetic, sản xuất cao su đặc tổng hợp.

Xem thêm: Uống Nước Nóng Tốt Không? Uống Nước Nóng Có Tác Hại Của Nước Ấm Tốt Cho Cơ Thể

+ Ứng dụng vào pha chế các loại rượu uống,…

+ Ứng dụng để làm cho nhiên liệu mang đến động cơ ô tô, mang lại đèn cồn trong phòng thí nghiệm.