-Từ tinh bột người ta sản xuất rượu etylic bằng cách

*
Tinh bột ra ancol etylic" width="619">

1. Ancol etylic là gì

-Etanol hay còn gọi là rượu etylic, ancol etylic, là thành phần chính của rượu, bia vàđồ uống có cồn, là một hợp chất hữu cơ thuộc nhóm ancol no nằm trong dãy đồng đẳng của CH3OH có công thức hóa học là CH3-CH2-OH. Gồm một nhóm etyl CH3-CH2-liên kết với một nhóm hidroxyl (–OH), thường được viết tắt là EtOH..

Bạn đang xem: Tinh bột ra ancol etylic

2.Tính chất vật lý của etanol


-Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) là chất lỏng không màu, sôi ở 78,3 độ C, nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,...

-Khối lượng riêng 0,789 g/cm3

-Nhiệt độ sôi78,39 độ C

-Nhiệt độ nóng chảy ở 114,15 độ C,

-Công thức cấu tạo:

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 2)" width="572">
*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 3)" width="892">

-Công thức cấu tạo rút gọn : CH3-CH2-OH

-Etanoltạo liên kết hidro nên nhiệt độsôi cao hơn các dẫn xuất của hydrocarbon có khối lượng phân tử tương đương:

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon

3.Tính chất hóa học của etanol

-Với hóa học phổ thông, rượu etylic có 3 tính chất quan trọng nhất là phản ứng với kim loại kiềm, phản ứng cháy và phản ứng este hóa với axit axetic

a. Etylic C2H5OHphản ứng với oxi

-Rượu etylic dễ cháy, khi cháy không có khói và ngọn lửa có màu xanh da trời toả nhiều nhiệt

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 4)" width="385">

b. EtanolC2H5OHtác dụng với Na, NaNH3

-Etanol chỉ tác dụng với Na hay NaNH2

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 5)" width="426">

C2H5-OH +NaNH2→C2H5-ONa+NH3

C. EtanolC2H5OHphản ứng với axit axetic

-Tổng quát phản ứng este hóa

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 6)" width="542">

-Phản ứng được thực hiện trong môi trường axit và đun nóng.

-Phản ứng có tính thuận nghịch nên chú ý đến chuyển dịch cân bằng.

**Nâng cao

Phản ứng với axit halogen

CH3-CH2-OH+ HBr →H2SO4.CH3-CH2 -Br+ H2O

CH3-CH2-OH + HCl →ZnCl2CH3-CH2 -Cl+ H2O

-Khả năng phản ứng: HI > HBr > HCl > HF

Phản ứng tách nước

-Phản ứng tách nước (đề hiđrat hóa) của etanol tạo thành etylen và nước.

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 7)" width="595">

CH3-CH2-OH+KmnO4

CH3-CH2-OH +KmnO4→CH3-COOK+MnO2+KOH

Phản ứng lên men giấm

-Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn với xúc tác là men giấm ở 25 độ Ctạo thành axit axetic (giấm ăn)

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 8)" width="621">

4.Các phương pháp điều chế ancol etylic

- 2 Phương pháp điều chế thông dụng nhất của etanol là lên men đường hoặc tinh bột và cộng hợp etylen với nước. -Tinh bột hoặc đường → Rượu etylic.

C6H12O6→ 2CH3CH2OH + 2CO2

-Cho etylen cộng hợp với nước có axit làm xúc tác

-Tuân theo quy tắc Maccopnhicop

-Phản ứng cần xúc tác acid: H2SO4, H3PO4(không dùng HX)

CH2= CH2+ H2O → C2H5OH

-Ngoài ra còn các phương pháp sau:

-Cộng hidro vào andehit

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 9)" width="385">

-Thủy phân C2H5-X, dẫn xuất của este

C2H5X+ NaOH → C2H5OH+NaCl

CH3COOC2H5+ H2O → C2H5OH + CH3COOH

5. Ứng dụng của rượu etylic

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 10)" width="691">

-Ancol Etylic hay rượu Etylic được đưa vào ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành sản xuất. Cụ thể ứng dụng như sau:

+ Ứng dụng Ancol Etylic để làm nguyên liệu sản xuất dược phẩm, axit axetic, sản xuất cao su tổng hợp.

Xem thêm: Uống Nước Nóng Tốt Không? Uống Nước Nóng Có Tác Hại Của Nước Ấm Tốt Cho Cơ Thể

+ Ứng dụng vào pha chế các loại rượu uống,…

+ Ứng dụng để làm nhiên liệu cho động cơ ô tô, cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm.