(C17H33COO)3C3H5 + 3H2O (undersett^0oversetH^ + longleftrightarrow) 3C17H33COOH + C3H5(OH)3

=> sản phẩm : C17H33COOH với glixerol.

Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với hỗn hợp những gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) hoàn toàn có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho tất cả hổn hợp X có 2 axit mập RCOOH và R’COOH tính năng với glixerol. Số lượng chất mập tối đa có thể thu được là bao nhiêu ?


Thủy phân 1 chất to X trong môi trường xung quanh axit, sau phản ứng nhận được glixerol với 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu trúc của X ?


Thủy phân trọn vẹn chất phệ X trong môi trường thiên nhiên axit, chiếm được axit oleic và axit stearic bao gồm tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2. Cân nặng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tính năng hoàn toàn cùng với H2O dư, đun nóng, tất cả xúc tác H2SO4 thu được m gam glixerol. Giá trị của m là


Xà chống hóa trọn vẹn trieste X bằng dd NaOH thu được 9,2g glixerol với 83,4g muối bột của một axit no. Axit đó là


Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam chất béo đề nghị vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được trọng lượng xà phòng là


Đun nóng chất béo bắt buộc vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol chiếm được là


Một nhiều loại chất béo có M tb = 792,8. Trường đoản cú 10 kg chất to trên đang điều chế được m kilogam xà chống natri tất cả 28% hóa học phụ gia. M có giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, chiếm được CO2 cùng H2O hơn hèn nhau 7 mol. Phương diện khác, a mol chất khủng trên tính năng tối đa với 800 ml hỗn hợp Br2 1M. Quý hiếm của a là


Cho các phát biểu sau:

(a) Chất phệ được gọi tầm thường là triglixerit tốt triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Thủy phân triolein trong môi trường axit sản phẩm là

(b) chất béo nhẹ hơn nước, ko tan vào nước tuy nhiên tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) phản nghịch ứng thủy phân chất mập trong môi trường xung quanh axit là phản bội ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là


Cho triolein lần lượt chức năng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp gồm phản ứng xẩy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được glixerol, natri stearate với natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nhận được H2O cùng 9,12 mol CO2. Ngoài ra m gam X chức năng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) nhận được chất phệ Y. Đem toàn bộ Y chức năng hoàn toàn cùng với NaOH vừa đủ, thu lấy cục bộ muối sau phản ứng đốt cháy vào oxi dư thì thu được về tối đa a gam H2O. Quý hiếm của a sát nhất với cái giá trị nào tiếp sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào dưới đây sai?


Hỗn hợp X gồm các triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, phải dùng toàn vẹn 3,75 mol O2 thì chiếm được H2O với 2,7 mol CO2. Phương diện khác, xà chống hóa hoàn toàn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X bắt buộc vừa đủ 3,26 mol O2, nhận được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Còn mặt khác thủy phân hoàn toàn a gam X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, nhận được dung dịch đựng b gam muối. Quý giá của b là


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, chiếm được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bắt buộc vừa đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O cùng 2,28 mol CO2. Phương diện khác, m gam X tác dụng tối nhiều với a mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol với m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X đề nghị vừa đủ 7,75 mol O2 và thu được 5,5 mol CO2. Phương diện khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của m là


Câu 40. Thực hiện thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: đến vào chén sứ khoảng 3 gam ngấn mỡ lợn cùng 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ các thành phần hỗn hợp và liên tiếp khuấy bởi đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút, thỉnh phảng phất thêm vài giọt nước để vào để giữ đến thể tích của tất cả hổn hợp không đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 9 – 12 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên láo lếu hợp.

Phát biểu nào sau đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất lớn X yêu cầu dùng hoàn toản 3,24 mol O2. Khía cạnh khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất phệ trên bởi NaOH thu được m gam các thành phần hỗn hợp hai muối của axit oleic cùng axit stearic. Biết lượng X trên rất có thể làm mất màu hỗn hợp chứa buổi tối đa 0,04 mol Br2. Quý giá của m là


Xà chống hóa trọn vẹn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bởi dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm bố muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa gồm tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, thu được 68,96 gam tất cả hổn hợp Y. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn m gam E thì nên cần vừa đủ 6,14 mol O2. Quý giá của m là


Thủy phân chất lớn triglixerit X trong dung dịch NaOH tín đồ ta chiếm được xà chống là hỗn hợp 2 muối bột natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol theo thứ tự là 2 : 1. Lúc đốt cháy a mol X nhận được b mol CO2 cùng c mol H2O. Contact giữa a, b, c là


Khi làm cho nóng 2,225 kilogam chất khủng Tristearin (có cất 20% tạp chất trơ) với hỗn hợp NaOH dư. Trả sử hiệu suất của phản ứng 100%. Cân nặng glixerol nhận được là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X nên vừa đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 cùng 2 mol H2O. Mang đến m gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng 35,36 gam muối. Phương diện khác, m gam X tác dụng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


Xà phòng hóa hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, nhận được glyxerol, natri oleat, natri stearat với natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân trọn vẹn m gam triglixerit X phải dùng toàn vẹn 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được glixerol cùng 91,8 gam muối của một axit béo. Quý giá của m là


Khi thuỷ phân chất bự X trong dung dịch NaOH, thu được tất cả hổn hợp hai muối C17H35COONa, C15H31COONa có khối lượng hơn hèn nhau 1,817 lần cùng glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, nhận được CO2 với 1,53 mol H2O. Mang lại 25,74 gam X chức năng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol với m gam muối. Khía cạnh khác, 25,74 gam X chức năng được về tối đa cùng với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X nên vừa đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 với 5,2 mol H2O. Khía cạnh khác mang đến a gam X phản ứng với toàn vẹn dung dịch Br2. Số mol Br2 thâm nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam tất cả hổn hợp X bao gồm chất to Y với axit Z (trong kia Y được tạo từ glixerol và axit Z) tính năng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH thu được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ thiết bị phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit có số links π nhỏ tuổi hơn 6 và bao gồm 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là hầu như hợp hóa học hữu cơ khác nhau, X2 nhiều hơn thế nữa X3 hai team CH2. đánh giá và nhận định nào tiếp sau đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X đề xuất vừa đầy đủ 0,32 mol O2 chiếm được 0,228 mol CO2 với 0,208 mol H2O. Khía cạnh khác, mang đến a gam X vào 45 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M sau bội nghịch ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được hóa học rắn đựng m gam muối bột khan. Quý giá của m là


Hỗn đúng theo E bao gồm axit panmitic, axit stearic cùng triglixerit X. Mang đến m gam E tính năng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, nhận được 86,76 gam hỗn hợp hai muối. Trường hợp đốt cháy không còn m gam E thì cần vừa đầy đủ 7,47 mol O2, nhận được H2O và 5,22 mol CO2. Khối lượng của X trong m gam E là


Thực hiện nay xà phòng hóa m gam chất to X bởi KOH thu được 96,2 gam chất rắn cùng 9,2 gam glixerol. Quý hiếm m là:


Hỗn hòa hợp X gồm các triglixerit trong phân tử rất nhiều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần a mol O2 nhận được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bởi dung dịch NaOH toàn diện được m1 gam muối. Giá trị a với m1 lần lượt là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X yêu cầu vừa đủ x mol O2, sau làm phản ứng thu được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu mang lại a mol X tính năng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 bội phản ứng tối đa là 0,45 mol. Cực hiếm của a là


 Tiến hành phân tích xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang lại vào chén bát sứ nhỏ tuổi khoảng 2 ml dầu dừa cùng 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi vơi hỗn hợp, thường xuyên khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng 30 phút với thỉnh thoảng thêm nước đựng để giữ đến thể tích hỗn hợp không đổi xong để nguội láo hợp.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên lếu láo hợp.

Cho những phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, thấy bao gồm lớp hóa học rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để triển khai tăng hiệu suất phản ứng.

(c) Ở bước 2 còn nếu không thêm nước cất, các thành phần hỗn hợp bị cạn thô thì phản nghịch ứng thủy phân không xảy ra.

(d) Trong phân tách này, có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn chất trơn tru máy.

Xem thêm: Dịch Vụ Vas Cloud Của Vinaphone Là Gì? Dịch Vụ Vas Là Gì

Số phạt biểu đúng là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.