: mang lại điểm A(-5;2),(Delta:dfracx-21=dfracy+3-2)Hãy viết phương trình mặt đường thẳng:

a) Đi qua A và song song cùng với (Delta)

b) Đi qua A cùng vuông góc với (Delta)(Delta:dfracx-21=dfracy+3-2)

(Rightarrow)VTCP của(Delta)là(overrightarrowu=left(1;-2ight))(Rightarrow)VTPT của(Delta)là(overrightarrown=left(2;1

ight)).

Bạn đang xem: Song song với trục ox

Đang xem: Viết phương trình con đường thẳng đi sang một điểm và tuy nhiên song cùng với trục hoành

a) Đường thẳng song song(DeltaRightarrow)nó nhận(overrightarrowu)làm VTCP

(Rightarrow)PT mặt đường thẳng đi qua(Aleft(-5;2ight))và song song(Delta)là:(dfracx+51=dfracy-2-2).

b) Đường thẳng vuông góc(DeltaRightarrow)nó nhận(overrightarrown)làm VTCP

(Rightarrow)PT đường thẳng đi qua(Aleft(-5;2ight))và vuông góc(Delta)là:(dfracx+52=dfracy-21).

Đúng 2 phản hồi (0)


*

Viết phương trình y = ax + b của đường thẳng: Đi qua điểm A(1 ; -1) và tuy nhiên song cùng với Ox.

Lớp 10 Toán 1 0

giữ hộ Hủy

+ Đường thẳng song song với Ox bao gồm dạng y = b.

+ Đường thẳng đi qua điểm A(1 ; –1) đề xuất b = – 1.

Vậy mặt đường thẳng đề nghị tìm là y = –1.

Đúng 0 bình luận (0)

Bài 1 :Giả sử mặt đường thẳng (d) bao gồm phương trình y=ax+b . Xác minh a,b nhằm (d) đi qua hai điểm A(1;3) với B(-3;-1)

Bài 2 mang lại hàm số y=x+m (d). Tìm các giá trị của m để mặt đường thẳng (d)

1, Đi qua điểm A(1;2003)

2, tuy nhiên song với đường thẳng x-y+3=0

Lớp 9 Toán 0 0

giữ hộ Hủy

1) Viết phương trình con đường thẳng y=ax+b vừa lòng :

a) Đi qua điểm E(-5;4) và song song cùng với trục Oyb) Đi qua điểm F(Căn2;1) Và tuy vậy song với trục Ox

2) Viết phương trình đương thẳng d: y=ax+b lúc biết:

a) d đi qua A(-1;2) cùng có hệ số góc bởi 3

b) d đi qua A(-1;2) và bao gồm tung độ gốc bằng 3

c) d trải qua A(-1;2) và tuy vậy song với con đường thẳng : y=2x-1

Lớp 10 Toán §2. Hàm số y=ax+b 0 1

nhờ cất hộ Hủy

1) Viết phương trình đương thằng y=ax+b thỏa mãn:

a) Đi qua điểm E(-5;4) và tuy nhiên song cùng với trục Oy

b)Đi qua điểm F(căn2;1) và song song cùng với trục Ox

2) khẳng định a , b thế nào cho đương thẳng y=ax+b: song song cùng với đương thẳg y=1/2x và đi qua giao điểm của hai tuyến đường thẳng : y=1/2x+1 cùng y=5x+3

Lớp 10 Toán §3. Hàm số bậc hai 1 0

nhờ cất hộ Hủy

a,khi PT y=ax+b //với trục Oy =) y=0

ta có PT 0=ax+b

vì PtT đi qua điểm E(-5;4) =) x=-5

ta có PT 0=-5a+b

b tương tự

2.đường thẳng ax+b=y // y=1/2x

=)a=a”

b khác b”

=)y=1/2x+b , b khác 0

giao điểm mặt đường thẳng y=.. Với y=.. Là(gọi lâm thời là PT1,PT2)

1/2x+1=5x+3

….

x=-4/9

y=1/2x-4/9 +1=7/9


vậy PT1 với PT2 giao trên I(-4/9,7/9)

vì đg trực tiếp y=1/2x+b đi qua I buộc phải thay x=-4/9 y=7/9 ta có

7/9=1/2x-4/9+b

b=1

vậy PT là y=1/2x+1

Đúng 0 phản hồi (0)

Cho hàm số y = ax + b .Tìm a và b, hiểu được đồ thị của hàm số vẫn cho vừa lòng một trong những điều kiện sau:

a) Đi qua nhị điểm A(1; 3) và B(-1; -1).

b) song song với con đường thẳng y = x + 5 và trải qua điểm C(1; 2).

Lớp 9 Toán 1 0

gởi Hủy

a) Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua A(1; 3) với B(-1; -1)Vậy a = 2; b = 1; hàm số y = 2x + 1.

b) y = ax + b song song cùng với y = x + 5

⇒ a = 1.

Đồ thị hàm số đi qua C(1; 2) ⇔ 2 = a.1 + b ⇔ a + b = 2 ⇒ b = 1.

Vậy a = 1; b = 1.

Đúng 0 comment (0)

Cho hàm số y = ax + b .Tìm a cùng b, hiểu được đồ thị của hàm số đang cho thỏa mãn một trong những điều kiện sau:

a) Đi qua nhì điểm A(1; 3) cùng B(-1; -1).

b) tuy vậy song với mặt đường thẳng y = x + 5 và đi qua điểm C(1; 2).

Lớp 9 Toán 1 0

nhờ cất hộ Hủy

a) Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua A(1; 3) với B(-1; -1)Vậy a = 2; b = 1; hàm số y = 2x + 1.

b) y = ax + b song song cùng với y = x + 5

⇒ a = 1.

Đồ thị hàm số trải qua C(1; 2) ⇔ 2 = a.1 + b ⇔ a + b = 2 ⇒ b = 1.

Vậy a = 1; b = 1.

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Lớp 4, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán

Đúng 0 phản hồi (0)

Xác định hàm số Y=ax+b biết đồ dùng thị hàm số

a,Cắt trục song song trên điểm bao gồm tung độ bởi -3 và trải qua điểm A(2,-2)

b,Song song với đường thẳng Y=-2x+3 và đi qua điểm B( 3; 1)

c,Cắt trục tung trên điểm gồm tung độ bằng 3 và cắt trục hoành trên điểm gồm hoành độ bằng√2

d,Song tuy nhiên với đường thẳng y=3x +1 và đi qua điểm M (4;-5)

Lớp 9 Toán 1 0

giữ hộ Hủy

các các bạn giúp bản thân với ạ.

Đúng 0 comment (0)

cho hàm số : y= (m-2)x+3 (d)

a, kiếm tìm m=? biết trang bị thị (d) trải qua A (1, -1) . Vẽ vật dụng thị hàm số với m vừa tìm kiếm đc

b, viết phương trình mặt đường thẳng trải qua điểm B (-2 ,2) và song song với đường thẳng vừa tìm đc ở câu a

Lớp 9 Toán 1 0

nhờ cất hộ Hủy

â ) vị đồ thị ( đ ) trải qua A ( 1 ; -1 ) cần thay x = 1 ; y = -1 vào thiết bị thị ( d )

ta bao gồm : – 1 = ( m – 2 ) . 1 + 3

( m – 2 ) + 3 = -1

m – 2 = – 4

m = -2

Vậy m = 1

x 0 (frac34) y=(-2 – 2 ) x + 3 3 0

b )

Đúng 0 comment (0) mang đến hàm số : y=ax+ba) khẳng định hàm số biết vật dụng thị của nó tuy nhiên song cùng với y=2x+3 và trải qua điểm A (1 ,-2)b)Vẽ vật dụng thị hàm số vừa khẳng định . Tính độ to góc tạo bởi đường thẳng trên cùng với trục Ox?c) search tọa độ giao điểm của mặt đường thẳng trên với mặt đường thẳng y = -4x + 3?d) tìm giá trị m để mặt đường thẳng trên tuy vậy song với con đường thẳng y = (2m – 3)x + 2 Lớp 9 Toán bài xích 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a không giống 0) 0 0 giữ hộ Hủy

lingocard.vn


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, phương trình đường thẳng đi qua (Mleft( 1;2;3 ight)) và tuy vậy song với trục Oy gồm phương trình bao quát là :

A.

(d:,,left{ eginarraylx = 1 + t\y = 2\z = 3endarray ight.)

B.

(d:,,left{ eginarraylx = 1\y = 2 + t\z = 3endarray ight.)

C.

(d:,,left{ eginarraylx = 1\y = 2\z = 3 + tendarray ight.)

D.

(d:,,left{ eginarraylx = 1 - t\y = 2 + t\z = 3 - tendarray ight.)