Hãy tham khảo tài liệu bội nghịch ứng cháy của Este để giúp các em rèn luyện khả năng giải bài tập và gồm thêm bốn liệu tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi tới đây đạt điểm giỏi hơn.
Bạn đang xem: Phản ứng cháy của este

*

PHẢN ỨNG CHÁY CỦA ESTEA. Bí quyết tổng quát Este được tạo bởi vì axit cacboxylic no, đối kháng chức mạch hở cùng ancol no, đối chọi chức, mạch hở (este no,đơn chức, mạch hở): CmH2m+1COOCm’H2m’+1 tốt CnH2nO2 (m ≥ 0; m’ ≥ 1; n ≥ 2 ). Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức cùng ancol đối kháng chức: R(COOR’)n Este đa chức được tạo vì axit cacboxylic 1-1 chức với ancol đa chức: (RCOO) nR’ Este nhiều chức được tạo bởi vì axit cacboxylic nhiều chức và ancol nhiều chức (cùng gồm n team chức):R(COO)nR’ nắm lại, hoàn toàn có thể đặt CTTQ của este : CxHyOz (x, z ≥ 2; y là số chẵn, y  2x)B. Các dạng bài bác tập với các chú ý khi giải bài xích tập- Đặt cách làm của este buộc phải tìm gồm dạng: CxHyOz ( x, z ≥ 2; y là số chẵn; y  2x ) y z t0 yPhản ứng cháy: C x H y Oz  (x+ – )O2  xCO 2 + H 2 O  4 2 2 Este no, đối kháng chức, mạch hở: 3n  2CnH2nO2 + O2  nCO2 + nH2O; n H2O = n CO2 2 Este ko no, đơn chức, có một liên kết đôi, mạch hở: O2CnH2n–2O2 +  nCO2 + (n – 1)H2O; n CO2 > n H2O ; và nEste = n CO2 – n H2O Este bao gồm số C nên chú ý cân nặng dung dịch là: Δmdd = mCO2 + m H2O − m↓ và sẽ dương nếu hỗn hợp tăng cùng âmnếu dung dịch giảm.Trong bài này: este no solo nên gồm công thức CnH2nO2 và cháy thì n H2O = n CO2 = x 32Δmdd = m CO2 + m H2O − m↓ = 44x + 18x –12 = – 4,56 x = 0,12  C = n = = 6 = ta chọn D 2,32  14 0,12Chú ý vết trừ ở đây có nghĩa là dung dịch giảmCâu 2: Đốt cháy 3,06 gam este no – đối chọi chức X, sản phẩm cháy mang lại lội qua bình đựng dung dịchBa(OH)2 thì thấy xuất hiện 11,82 gam kết tủa đồng thời gồm thêm 11,655 gam muối axit. CTPT este là: A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C5H10O2. D. C6H12O2.Hướng dẫn giải:n↓ = n BaCO3 = 0,06 mol; n Ba(HCO3 )2 = 0,045 mol; bảo toàn thành phần số mol Cacbon, 32nC = n BaCO3 + 2 n Ba(HCO3 )2 = 0,15 mol, yêu cầu C = n = = 5, yêu cầu ta chọn C 3, 06  14 0,12Câu 3: Đốt cháy a gam một este sau bội nghịch ứng thu được 9,408 lít CO2 và 7,56g H2O, thể tích oxi cầndùng là 11,76 lít (thể tích các khí đo làm việc đktc). Biết este này bởi một axit đối chọi chức với rượu đối chọi chức tạonên. Cho biết thêm công thức phân tử của este: A. C4H8O2 B. C3H6O2 C. C2H4O2 D. C5H10O2Hướng dẫn giải: n CO2 = n H2O = 0,42 mol; đây là este no – đối chọi chức tất cả công thức CnH2nO2 n CO2 0, 42n O2 = 1,5 n CO2 − neste  neste = 1,5 n CO2 − n O2 = 0,105 mol; C = = 4; chọn A = n Este 0,102Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hóa học hữu cơ X phải 4,48 lít khí oxi (đktc) chiếm được CO2 cùng H2Ovới tỉ trọng sốmol tương xứng là 1:1. Biết rằng X công dụng với NaOH tạo ra 2 chất hữu cơ. CTCT của X là A. HCOOC3H7 B. HCOOCH3 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3Hướng dẫn giải:n CO2 = n H2O đấy là este no – solo chức tất cả công thức CnH2nO2; n O2 = 0,2. N O2  n Este 0,1  0, 2n O2 = 1,5 n CO2 − neste  n CO2 = = = 0,2 1,5 1,5 n CO2 0, 2C= = = 2; giả dụ n = 2 chỉ bao gồm este metyl fomat HCOOCH3 ⇒ lựa chọn B. N Este 0,1Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn 6,7 gam hỗn hợp hai este no, 1-1 chức là đồng đẳng sau đó nhau, thu được5,6 lít CO2 (đktc). CTPT nhị este đó là: A. C2H4O2 với C3H6O2 B. C4H8O2 cùng C3H6O2 C. C4H8O2 với C5H10O2 D. Tất cả đều đúngHướng dẫn giải:đây là 2 este no – 1-1 chức tất cả công thức C n H 2n O 2 n CO2 = 0,25 mol. 32 32n = = 2,5; yêu cầu ta lựa chọn A. M Este 6, 7  14  14 n CO2 0, 25Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 2 thể tích một este A chế tác thành 8 thể tích CO2 với 8 thể tích khá nước. Những thểtích khí với hơi được đo trong thuộc điều kiện. Phương pháp phân tử của A là: A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C5H10O2.Hướng dẫn giải: V 8Vì VCO2 = VH2O = 8 nên công thức este là CnH2nO2 với n = C = CO2 = = 4; lựa chọn C VEste 2Câu 7: Đốt cháy không còn 15 ml thể tích tương đối một hợp chất hữu cơ X buộc phải dùng 30 ml O2, sản phẩm thu đượcchỉ tất cả CO2 cùng H2O có thể tích đều bằng nhau và bằng thể tích O2 vẫn phản ứng. X là: Trang 02 A. C3H6O2. B. C4H8O2. C. C3H6O3. D. C2H4O2.Hướng dẫn giải:Tương từ bỏ câu 3 là este no – 1-1 cháy gồm VO2 = VCO2 tuyệt n O2 = n CO2 cần n = 2 ta lựa chọn DCâu 8: Đốt cháy hoàn toàn 3,7g một este solo chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) cùng 2,7g nước.CTPT của X là: A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H8O2Hướng dẫn giải: 32Đối với este no – đối chọi phương trình cháy ta cần chăm chú sau: n  với n O2 = 1,5 n CO2 − neste m Este  14 n CO2 32n CO2 = n H2O = 0,15 mol  n  = 3, chọn B 3, 7  14 0,15Câu 9: Đốt cháy hoàn 4,4 gam một este no, đối kháng chức A, rồi dẫn thành phầm cháy qua bình đựng nước vôitrong dư thu được trăng tròn gam kết tủa. Công thức phân tử của A là: A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C5H10O2. D. C4H8O2.Hướng dẫn giải:Nước vôi vào dư buộc phải n CO2 = nKết tủa = n CaCO3 = 0,2 mol 32n = 4, lựa chọn B 4, 4  14 0, 2Câu 10: Đốt cháy trọn vẹn 1,02 g một este solo chức X chiếm được 2,2 gam CO2. CTPT của X là: A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H8O2Hướng dẫn giải: 2, 2 32n CO2 = = 0,05 mol  n  = 5, lựa chọn D 44 1, 02  14 0,05Câu 11: Đốt cháy hết m gam một este đối kháng chức no, mạch hở nhận được (m + 2,8) gam CO2 và (m − 2,4)gam H2O. Tìm bí quyết phân tử của axit: A. HCOOCH3 B. CH3COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5Hướng dẫn giải: m + 2,8 m – 2, 4Este no – đơn, mạch hở đốt cháy n CO2 = n H2O  = 44 18 6 + 2,8 m = 6; n CO2 = = 0,2 mol. 44 32 32n =n  = 2; nên chỉ có thể có este tuyệt nhất là HCOOCH3. Lựa chọn A m Este 6  14  14 n CO2 0, 2Câu 12: Đốt cháy trọn vẹn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, đối chọi chức, no, mạch hở nên 3,976 lít oxi(đktc) thu được 6,38 gam CO2. Cho lượng este này công dụng vừa đủ với KOH thu được tất cả hổn hợp haiancol kế tiếp và 3,92 gam muối hạt của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là: A. C2H5COOC2H5 cùng C2H5COOC3H7 B. C2H5COOCH3 cùng C2H5COOC2H5 C. CH3COOCH3 với CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 và HCOOC4H9Hướng dẫn giải:Đặt cách làm trung bình của 2 este X, Y là: CnH2n+1COO C m H 2m+1Vì X, Y gần như là este đối kháng chức, no, mạch hở nên: n H2O = n CO2 = 6,38/44 = 0,145 mol meste + m O2 = 44. N CO2 + 18. N H2O  meste = 3,31 gamTa bao gồm : mO (trong este) = meste – mC – mH = 3,31 – 12.0,145 – 2.1.0,145 = 1,28 g nO = 1,28/16 = 0,08 mol  neste = 0,04 mol Trang 03TRƯỜNG trung học phổ thông CAO CẤP ♣ TÀI LIỆU ÔN THI CĐ – ĐH nmuối = neste = 0,04 mol  Mmuối = 14n + 84 = 3,92/0,04 = 98  n = 1Mặt khác: M Este = 3,31/0,04 = 82,75  12.1 + 46 + 14 m = 82,75  m = 1,77Vậy: X là CH3COOCH3 cùng Y là CH3COOC2H5  lời giải CCâu 13: Đốt cháy 0,8 gam một este X đối chọi chức được 1,76 gam CO2 và 0,576 gam H2O. Cho 5 gam Xtác dụng với lượng NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau bội phản ứng được 7 gam muối khan Y. Cho Y tácdụng với hỗn hợp axit loãng nhận được Z không phân nhánh. Công thức cấu tạo của X là: O O O C O C O C A. B. CH 3 C. O D. CH2=CH-COOC2H5Hướng dẫn giải:Công thức X: CxHyO2 ( 2  x; y  2x ) 1, 76 12 0,567  2Theo đề bài: mc = = 0,48 gam; mH = = 0,064 gam  mO (X) = 0,256 gam 44 18 x : y : 2 = 0,04 : 0,064 : 0,016 = 5 : 8 : 2 cách làm của X: C5H8O2Vì X là este đối chọi chức (X cấp thiết là este đối chọi chức của phenol)  nX = nY = nz = nNaOH = 0,05 molTa gồm : mX + mNaOH (pư) = 5 + 0,05.40 = 7 gam = mmuối Y E là este mạch vòng  câu trả lời CC. TRÍCH ĐỀ THI ĐẠI HỌCCâu 1. (Câu 43. Đại học tập KB – 2007) nhị este solo chức X và Y là đồng phân của nhau. Lúc hoá hơi1,85 gam X, chiếm được thể tích hơi đúng bởi thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thứccấu tạo nên thu gọn gàng của X với Y là: A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3. B. C2H3COOC2H5 cùng C2H5COOC2H3. C. C2H5COOCH3 với HCOOCH(CH3)2. D. HCOOCH2CH2CH3 với CH3COOC2H5.Hướng dẫn giải: 0, 7 1,85VX = VN2 (cùng điều kiện) ⇒ n X = n N2 = = 0,025 mol, MEste = = 74. 28 0, 025Từ 4 câu trả lời ta biết được đấy là este no – đơn chức nên ta đặt công thức este là: CnH2nO2.Ta có: MEste = 74 = 14n + 32 ⇒ n = 3 ⇒ C3H6O2 đề nghị ta lựa chọn ACách khác:CTTQ của este là: CnH2nO2 1,85× 28Xét cùng đk có: Meste = = 74 = 14n + 32  n = 3  C3H6O2 0, 7Câu 2. (Câu 42. Đại học tập KB – 2008) khi đốt cháy hoàn toàn một este no, 1-1 chức thì số mol CO2 sinhra ngay số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là: A. Metyl fomiat. B. Etyl axetat. C. N-propyl axetat. D. Metyl axetat.Hướng dẫn giải: n CO2 1n O2 = n CO2 = 1; n O2 = 1,5 n CO2 – neste  neste = 1, 5×1 –1 = 0, 5  C = = =2 n Este 0, 5 Este là C2H4O2 giỏi HCOOCH3 (metyl fomiat).Cách khác: Este no, đối chọi chức (mạch hở)  CnH2nO2Phản ứng cháy: CnH2nO2 + (3n − 2)/2O2  nCO2 + nH2OnCO2 = nO2  (3n − 2)/2 = n  n = 2  Este là C2H4O2 tuyệt HCOOCH3 (metyl fomiat).Đây là một trong những dạng bài xích tập thường thì khá phổ biến và ko khó.Câu 3. (Câu 28. Dự bị Đại học KA – 2009) Đốt cháy 1,6 gam một este E đối chọi chức được 3,52 gam CO2và 1,152 gam H2O. Nếu mang lại 10 gam E công dụng với 150ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sauphản ứng thu được 16 gam hóa học rắn khan. Vậy phương pháp của axit làm cho este trên có thể là: A. CH2=CH-COOH B. CH2=C(CH3)-COOH C. HOOC(CH2)3CH2OH D. HOOC-CH2-CH(OH)-CH3 Trang 04Hướng dẫn giải: cách thức kinh nghiệm: n CO2 = 0,08 mol, n H2O = 0,064 molnC/nH = 5:8 → E: C5H8O2Dễ thấy: 10 + 0,15×40 = 16 → E là este vòng → Đáp án C là phù hợpCâu 4. (Câu 34. Đại học tập KB – 2009) các thành phần hỗn hợp X tất cả hai este no, solo chức, mạch hở. Đốt cháy hoàntoàn một lượng X phải dùng đầy đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), chiếm được 6,38 gam CO2. Khía cạnh khác, X tácdụng với hỗn hợp NaOH, chiếm được một muối với hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Phương pháp phân tử củahai este vào X là: A. C2H4O2 với C3H6O2 B. C3H4O2 cùng C4H6O2 C. C3H6O2 cùng C4H8O2 D. C2H4O2 và C5H10O2Hướng dẫn giải:Loại D vì không hẳn este no – solo chức, X + NaOH → 1 muối hạt + 2 ancol đồng đẳng liên tiếp.Nên X là 2 este đồng đẳng thường xuyên có công thức: C n H 2n O 2 .* Số mol O2 = 3,976/22,4 = 0,1775 mol* Số mol CO2 = 6,38/44 = 0,145 molBảo toàn khối lượng: mEste = mCO2 + m H 2O − m O2 = 0,145×44 + 18×0,145– 0,1775×32 = 3,31 gam. 32 32n = = 3,625; buộc phải ta chọn C. M Este 3,31  14  14 n CO2 0,145Cách khác:* Số mol O2 = 3,976/22,4 = 0,1775 mol* Số mol CO2 = 6,38/44 = 0,145 molĐặt công thức trung bình của 2 este là: C n H 2n O 2 3n  2 C n H 2n O 2 + O2 → n CO2 + n H2O 2 0,1775 0,145 mol 3n  2 0,145 = 0,1775 n 2 Giải ra được n = 3,6 hai este là C3H6O2 và C4H8O2Câu 5. (Câu 7. Cao đẳng – 2010) tất cả hổn hợp Z tất cả hai este X và Y tạo do cùng một ancol với hai axitcacboxylic kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng (MX TRƯỜNG thpt CAO CẤP ♣ TÀI LIỆU ÔN THI CĐ – ĐH n axit  n NaOH  0, 04 1  0, 04 (mol) : không buộc phải sử dụng; pp phân tích sản phẩm cháy:Ta có: axit panmitic, axit stearic no 1-1 chức nên khi cháy tạo ra n H2O = n CO2 còn axit linoleic ko no có2 link đôi trong gốc HC và đối chọi chức nên lúc cháy cho: 2naxit = n CO2  n H 2O 15,232 11, 7  22,4 18 (0,68  0,65) naxit linoleic = =  = 0,015 mol 2 2Cách 2: Axit panmitic: C15H31COOH x mol Axit stearic: C17H35COOH y mol Axit linoleic C17H31COOH z mol nCO2 = 16x + 18y + 18z = 0,68 mol (1) nH2O = 16x + 18y + 16z = 0,65 mol (2) đem (1) – (2) ta được 2z = 0,03  z = 0,015 molKhông thực hiện đến dữ khiếu nại số mol của lếu láo hợpCâu 7. (Câu 35. Cao Đẳng – 2011) Este X no, đơn chức, mạch hở, không tồn tại phản ứng tráng bạc. Đốtcháy 0,1 mol X rồi cho thành phầm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong bao gồm chứa 0,22 molCa(OH)2 thì vẫn chiếm được kết tủa. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 hóa học hữu cơ gồm sốnguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi vào X là: A. 43,24% B. 53,33% C. 37,21% D. 36,26%Hướng dẫn giải:Theo đưa thiết đốt cháy 0,1 mol X rồi cho thành phầm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôitrong bao gồm chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa chứng minh nCO2 → CnH2nO2 → nCO2 0,005/n -----0,005→ M = 0,11n/0,005 = 22n↔ 14n + 32 = 22n → n = 4 → este C4H8O2 bao gồm 4 đồng phân este.Câu 10. (Câu 38. Đại học tập KB – 2011) tất cả hổn hợp X tất cả vinyl axetat, metyl axetat với etyl fomat. Đốtcháy hoàn toàn 3,08 gam X, nhận được 2,16 gam H2 O. Xác suất số mol của vinyl axetat trong X là: A. 25% B. 27,92% C. 72,08% D. 75%Hướng dẫn giải:Vinyl axetat: CH3COOCH=CH2  C4H6O2  4CO2 + 3H2O   x mol 3x molMetyl axetat: CH3COOCH3  C3H6O2  3CO2 + 3H2O  Etyl fomat: HCOOC2H5 y mol 3y mol 86x  74y  3, 08 gam  x  0,01 molTheo phương trình => ta có:     3x  3y  0,12 mol  y  0, 03 molVậy % số mol của vinyl axetat là: 25%Câu 11. (Câu 52. Đại học tập KA – 2012) Khử este no, đối chọi chức, mạch hở X bởi LiAlH4, chiếm được ancolduy duy nhất Y. Đốt cháy trọn vẹn Y chiếm được 0,2 mol CO2 với 0,3 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Xthu được tổng khối lượng CO2 với H2O là: A. 24,8 gam B. 28,4 gam C. 16,8 gam D. 18,6 gamHướng dẫn giải: n co n co 0,2Y là ancol no gồm số nguyên tử cacbon là: 2 = 2 =  2 . Y là C2 H5OH. NY n H O  n co 0,3  0,2 2 2 LiAlH 4 OVậy X là: CH3COOC2H5  2C 2 H 5 OH . Khi đó: CH3COOC2H5  4CO2 + 4H 2 O  2  khi đó: m = 44×0,1×4 + 18×0,1×4 = 24,8 gamCâu 12. (Câu 4.

Xem thêm: Tìm Phương Trình Đường Tiệm Cận Của Hàm Số, Đường Tiệm Cận

Đại học tập KB – 2012) Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X có hai este đồng phâncần cần sử dụng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu mang đến m gam X công dụng hếtvới 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thì chiếm được 27,9 gam chất rắn khan,trong đó tất cả a mol muối bột Y cùng b mol muối Z (My