tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

a) hợp chất Ba(NO3)y có phân tử khối là 261 , tía có nguyên tử khối là 137 và hóa trị ll . Tính hóa trị của group (NO3)

b) hợp hóa học Al (NO3)3 gồm phân tử khối là 213 . Cực hiếm của x là:

A.3. B.2. C.1. D.4.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối của no3


*

*

1. Hợp chất Ba( NO3 )x có phân tử khối là 261. Cha có nguyên tử khối là 137, hóa trị II. Hãy xác đinh hóa trị của nhóm NO3


Theo đề bài ra: MBa + xMNO3 = 261

137 + 62x = 261 => x = 2

CTHH: Ba(NO3)2

Theo quy tắc hoá trị: 1. II = 2 . I 

=> Hoá trị của tập thể nhóm NO3 là: I


Ta gồm MBa+MNO3 . X=261(đvC)

hay 137+62.x=261(đvC)

=> x=(dfrac261-13762=2)

Vậy CTHH của hợp hóa học là Ba(NO3)2

Theo quy tắc hóa trị: 2.1=1.2

Vậy team NO3 bao gồm hóa trị 1


Theo đề bài ta có: 137 + 62y = 261 => y = 2

Công thức chất hóa học được lập là Ba(NO3)2. Vậy đội NO3 có hóa trị I


Hợp chất Bax(NO3)y có phân tử khối là 216. Bari gồm nguyên tử khối là 137 và hóa trị II. Hóa trị của group (NO3) là:


Hợp chất Ba(NO3)x  có phân tử khối là 261 đvC. Tìm CTPT và hoá trị của tía trong hợp hóa học này biết hoá trị của nhóm NO3 là I.

Hợp chất N2Oz tất cả phân tử khối là 44 đvC. Tìm kiếm chỉ số z cùng hoá trị của N trong hợp hóa học này.

Một hợp hóa học sắt hidroxit vào phân tử có một Fe link với một vài nhóm OH. Biết phân tử khối của hợp hóa học này bằng 107 đvC. Hãy khẳng định hoá trị của sắt trong hợp hóa học đó.

Một oxit sắt kẽm kim loại có công thức là MxOy bao gồm phân tử khối bởi 102 đvC. Biết M gồm hoá trị III. Hỏi M là sắt kẽm kim loại nào?

Hợp hóa học M(NO3)y tất cả phân tử khối là 242 đvC. Biết M gồm hoá trị III và axit tương ứng của gốc NO3 là HNO3. Hãy khẳng định kim nhiều loại M.

Hợp chất Bari phốt phát có công thức là Bax(PO4)y có phân tử khối bằng 601 đvC. Biết trong phân tử của hợp chất này có tổng cùng 13 nguyên tử. Hãy xác định CTHH của hợp chất và hoá trị của Ba, hoá trị của PO4 tương ứng.

Xem thêm: Tâm Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Là Giao Điểm Của 3 Đường Gì

a, Lập CTHH của Natri phốtphát biết natri hoá trị I với nhóm phốt phạt PO4 hoá trị III.

b, Hãy mang đến biết: số các nguyên tử có trong 1 phân tử Natri phốtphát gấp bao nhiêu lần số các nguyên tử gồm trong một phân tử nước?