Oxit axit cùng Oxit bazơ với Muối là một trong những kiến thức khởi đầu của môn hoá học 9, đấy là một giữa những nội dung loài kiến thức quan trọng đặc biệt mà những em đề xuất nắm vững.

Bạn đang xem: Nêu tính chất hóa học của oxit axit


Để học xuất sắc được môn hoá, những em cần quan trọng đặc biệt ghi nhớ tính hóa học hoá học của những nguyên tố và các hợp chất. Nội dung bài viết này để giúp đỡ các em hệ thống lại tính chất hoá học của Oxit, Axit, Bazơ và Muối và áp dụng giải một vài bài tập.

I. Tính chất hoá học của Oxit bazơ

1. Oxit bazơ chức năng với nước H2O

- một số Oxit bazo tính năng với nước tạo thành thành dung dịch bazo (kiềm)

 PTPƯ: Oxit bazo + H2O → Bazo

 Ví dụ: BaO(r)  + H2O(dd) → Ba(OH)2,(dd)

 Na2O + H2O(dd) → 2NaOH

 CaO + H2O(dd) → Ca(OH)2

- một số trong những oxit bazo khác chức năng với nước như: K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO,...

2. Oxit bazo tính năng với Axit

- Oxit bazo tính năng với axit chế tác thành muối và nước

 PTPƯ: Oxit bazo + Axit → muối hạt + H2O

 Ví dụ: CuO(r) + HCl(dd) → CuCl2,dd + H2O

 BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

 Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

3. Oxit bazo tác dụng với Oxit axit

- một số trong những oxit bazo (là những oxit bazo tan trong nước) công dụng với oxit axit sinh sản thành muối

 PTPƯ: Oxit bazo + Oxit axit → Muối

 Ví dụ: CaO + CO2 → CaCO3

 BaO + CO2 → BaCO3

II. đặc thù hoá học của Oxit axit

1. Oxit axit tính năng với nước H2O

- nhiều Oxit axit tính năng với nước tạo thành hỗn hợp axit

 PTPƯ: Oxit axit + H2O → Axit

 Ví dụ: P2O5 (r) + 3H2O → 2H3PO4

 SO3 + H2O → H2SO4

 N2O5 + H2O → 2HNO3

- Những oxit axit tác dụng được với nước và vì thế cũng tan trong nước.

2. Oxit axit công dụng với bazo

- Oxit axit chức năng với bazo chế tạo ra thành muối và nước

 PTPƯ: Oxit axit + Bazơ → muối bột + H2O

 Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

 SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

3. Oxit axit công dụng với oxit bazơ

- Oxit axit tính năng với một trong những oxit bazơ (tan) tạo thành muối.

 Ví dụ: CO2 + BaO → BaCO3

*

III. Tính chất hoá học tập của Axit

1. Axit làm chuyển màu sắc giấy quỳ tím

- hỗn hợp axit làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ

2. Axit tác dụng với kim loại

+ Axit tác dụng với kim loại tạo thành muối và giải phóng khí Hyđro H2

 PTPƯ: Axit + Kim loại → muối hạt + H2↑

+ Điều kiện xẩy ra phản ứng:

- Axit: thường được sử dụng là HCl, H2SO4 loãng (nếu là H2SO4 sệt thì không hóa giải H2; nội dung này vẫn học sống bậc THPT)

- Kim loại: Đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại:

 Dãy điện hoá kim loại:

 K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

 Cách nhớ: Khi o Cần Mua Áo Záp Sắt Nhìn Sang Phải Hỏi Cửa Hàng Á Pi Âu

*

 Ví dụ: 2Na + 2HCl = 2NaCl + H2↑

 Mg + H2SO4 (loãng) = MgSO4 + H2↑

 Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑

 2Al + 3H2SO4 (loãng) → Al2(SO4)3 + 3H2↑

- Chú ý: Sắt khi tác dụng với HCl, H2SO4 loãng chỉ sản xuất muối sắt (II) chứ không tạo ra muối fe (III) (phản ứng không dạn dĩ nên không tạo thành muối sắt (III), muối sắt (III) tạo thành khi bội phản ứng với H2SO4 sệt nóng).

3. Axit tác dụng với bazo

- Axit công dụng với bazo tạo thành thành muối với nước

 PTPƯ: Axit + Bazo → muối + H2O

- Điều kiện: Tất cả những axit đều tính năng với bazơ. Bội nghịch ứng xảy ra mãnh liệt và được gọi là phản ứng trung hòa.

 Ví dụ: NaOH + HCl → NaCl + H2O

 Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2+ 2H2O

 Cu(OH)2 + H2SO4 (loãng) → CuSO4 + 2H2O 4. Axit chức năng với Oxit bazơ

- Axit tính năng với Oxit bazơ tạo ra thành muối và nước

 PTPƯ: Axit + Oxit bazơ → muối bột + H2O

- Điều liện: Tất cả những axit đều chức năng với oxit bazơ.

 Ví dụ: Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O

 FeO + H2SO4(loãng) = FeSO4 + H2O

 CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

5. Axit tác dụng với muối

- Muối (tan) + Axit (mạnh) → Muối mới (tan hoặc ko tan) + Axit bắt đầu (yếu hoặc dễ bay hơi hoặc mạnh).

- Điều kiện phản ứng:

+ Muối tham gia tan, Axit mạnh, muối sinh sản thành ko tan vào axit sinh ra 

+ chất tạo thành có tối thiểu 1 kết tủa (ký hiệu:↓) hoặc một khí bay hơi (ký hiệu: ↑) 

+ Sau bội nghịch ứng, giả dụ muối mới là muối bột tan thì axit mới buộc phải yếu, nếu như muối mới là muối ko tan thì axit mới yêu cầu là axit mạnh.

 Ví dụ: H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2HCl

 K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

Lưu ý: (H2CO3 không bền cùng phân diệt ra H2O cùng CO2)

IV. đặc điểm hoá học tập của Bazơ

1. Bazo tính năng với chất thông tư màu

- Dung dịch bazơ làm quỳ tím thay đổi màu xanh.- Dung dịch bazơ có tác dụng phenolphthalein không màu đảo qua màu đỏ.

2. Bazo công dụng với oxit axit

- hỗn hợp bazơ công dụng với oxit axit sản xuất thành muối và nước.

 Ví dụ: 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

 3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2↓ + 3H2O

3. Bazơ tác dụng với axit

- Bazơ (tan cùng không tan) công dụng với axit chế tạo ra thành muối với nước.

 Ví dụ: KOH + HCl → KCl + H2O

 Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

4. Bazơ tác dụng với muối

- dung dịch bazơ chức năng với các dung dịch muối chế tác thành muối bắt đầu và bazơ mới.

 Ví dụ: 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

5. Bazơ làm phản ứng phân huỷ

- Bazơ ko tan bị sức nóng phân hủy thành oxit cùng nước.

 Ví dụ: Cu(OH)2  CuO + H2O

 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

V. đặc điểm hóa học tập của muối

1. Công dụng với kim loại

+ hỗn hợp muối gồm thể tác dụng với kim loại tạo thành muối new và sắt kẽm kim loại mới.

 Ví dụ: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Tác dụng với axit

+ Muối bao gồm thể chức năng được cùng với axit sinh sản thành muối mới và axit mới.

 Ví dụ: BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

3. Tác dụng với dung dịch muối

+ Hai dung dịch muối gồm thể công dụng với nhau sản xuất thành nhị muối mới.

 Ví dụ: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

4. Tác dụng với dung dịch bazơ

+ dung dịch bazơ gồm thể chức năng với dung dịch bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới.

 Ví dụ: Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3↓

5. Làm phản ứng phân diệt muối

+ nhiều muối bị phân bỏ ở nhiệt độ cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

 Ví dụ: 2KClO3  2KCl + 3O2

 CaCO3  CaO + CO2

VI. Làm phản ứng thảo luận trong dung dịch

1. Định nghĩa:

+ làm phản ứng bàn bạc là làm phản ứng hóa học, trong số ấy hai hợp chất tham gia phản ứng bàn bạc với nhay đầy đủ thành phần cấu trúc của bọn chúng để tạo ra những hợp chất mới.

2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi

+ làm phản ứng hội đàm trong dung dịch của những chất chỉ xẩy ra nếu sản phẩm tạo thành bao gồm chất không tan hoặc chất khí.

 Ví dụ: CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

 K2SO4 + NaOH: phản ứng không xảy ra.

Lưu ý: phản bội ứng th-nc cũng thuộc các loại phản ứng thương lượng và luôn xảy ra.

 Ví dụ: H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

VII. Bài xích tập về Oxit, Axit, Bazo với Muối

Bài 1 trang 14 sgk hóa 9: Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 cùng dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết những phương trình hóa học của làm phản ứng pha trộn magie sunfat.

* giải mã bài 1 trang 14 sgk hóa 9: 

- các phương trình làm phản ứng:

 Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

 MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

 Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bài 2 trang 14 sgk hóa 9: Có phần đông chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy lựa chọn 1 trong hầu như chất đang cho tác dụng với hỗn hợp HCl sinh ra:

a) Khí khối lượng nhẹ hơn không khí cùng cháy được trong không khí.

b) dung dịch có màu xanh lá cây lam

c) Dung dịch có màu quà nâu

d) Dung dịch không có màu.

Viết các phương trình hóa học.

* giải thuật bài 2 trang 14 sgk hóa 9:

a) Khí nhẹ hơn không khí với cháy được trong không gian là khí H2;

 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

b) dung dịch có blue color lam là hỗn hợp muối đồng (II).

 CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch tất cả màu xoàn nâu là hỗn hợp muối fe (III)

 Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

 Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không có màu là hỗn hợp muối nhôm.

 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bài 3 trang 14 sgk hóa 9: Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng trong những trường hòa hợp sau:

a) Magie oxit và axit nitric;

b) Đồng (II) oxit cùng axit clohiđric;

c) Nhôm oxit và axit sunfuric;

d) Sắt và axit clohiđric;

e) Kẽm với axit sunfuric loãng.

* giải mã bài 3 trang 14 sgk hóa 9:

- các phương trình phản bội ứng:

 a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

 b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

 c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

 d) sắt + 2HCl → FeCl2 + H2↑

 e) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

Bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9: Cho một cân nặng mạt fe dư vào 50ml hỗn hợp HCl. Phản nghịch ứng dứt thu được 3,36 lít khí (DKTC).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia làm phản ứng.

c) Tính mật độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

* lời giải bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9: 

a) PTPƯ: sắt + 2HCl → FeCl2 + H2↑

b) tự PTPƯ ta thấy khí thu được là H2↑

 Theo đề bài bác ta thu được 3,36 lít khí (ĐKTC) là của khí Hyđro buộc phải ta có

 

*
(mol)

Theo PTPƯ: nFe = nH2 = 0,15 mol ⇒ mFe = 0,15. 56 = 8,4 (g)

c) Theo PTPƯ: nHCl = 2.nFe = 2 × 0,15 = 0,3 (mol), VHCl = 50ml = 0,05(lít)

 nên ta có:

*

 ⇒ Vậy mật độ mol của HCl là 6 (M)

Bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9: Hòa tan hoàn toàn 12,1g tất cả hổn hợp bột CuO với ZnO cần 100ml dung dịch HCl 3M.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính tỷ lệ theo trọng lượng của từng oxit trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

c) Hãy tính trọng lượng dung dịch H2SO4 có nồng độ đôi mươi % nhằm hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên.

* giải thuật bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9:

Theo đề bài xích ta có: VHCl = 100ml = 0,1 lít ⇒ nHCl = CM . V = 0,1 . 3 = 0,3 mol

Gọi x và y là số mol CuO và ZnO trong lếu láo hợp.

a) Phương trình hóa học xảy ra:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O (2)

b) Tính thành phần lếu hợp, phụ thuộc vào phương trình phản bội ứng (1), (2) cùng dữ khiếu nại đề bài xích cho ta tất cả hệ phương trình đại số:

Theo PTPƯ (1): nHCl = 2. NCuO = 2.x mol;

Theo PTPƯ (2): nHCl = 2. NZnO = 2y mol;

 Vì bội phản ứng xảy ra trọn vẹn (tức là HCl cần sử dụng hết 0,3 mol) nên:

⇒ nHCl = 2x + 2y = 0,3 (∗)

Ta có: mCuO = (64 + 16).x = 80x ; mZnO = (65 + 16).y = 81y

Vì bội phản ứng xảy ra hoàn toàn (tức là dùng hết 12,1 g tất cả hổn hợp CuO với ZnO) nên:

⇒ mhh = 80x + 81y = 12,1. (∗∗)

Từ (∗) cùng (∗∗) ta bao gồm hệ phương trình

2x + 2y = 0,3 và

80x + 81y = 12,1

Giải hệ phương trình trên ta được: x = 0,05; y= 0,1.

⇒ nCuO = 0,05 mol, nZnO = 0,1 mol

mCuO = 80 . 0,05 = 4 g

%mCuO = (4. 100%) / 12,1 = 33%

%mZnO = 100% – 33% = 67%.

c) Khối lượng H2SO4 cần dùng:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (3)

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O (4)

Dựa vào phương trình (3) cùng (4), ta có:

Theo pt (3)

*
 mol

Theo pt (4)

*
 mol

⇒  = 98. (0,05 + 0,1) = 14,7g.

Khối lượng hỗn hợp H2SO4 20% nên dùng:  = 14,7 .100 /20 = 73,5g.

Bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9: xong chuỗi PTPƯ

*

*

*
;

*

* giải thuật bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9:

1) S + O2 

*
 SO2

2) 2SO2 + O2

*
 2SO3

3) SO2 + Na2O → Na2SO3

4) SO3 + H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu

*
 CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

6) SO2 + H2O → H2SO3

7) H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl → 2 NaCl + SO2↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 NaCl

Bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9: Trộn 30ml dung dịch bao gồm chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch bao gồm chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho biết thêm hiện tượng quan giáp được với viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

Xem thêm: Dấu Hiệu Của Trúng Gió Và Đột Quỵ Não? Triệu Chứng Khi Bị Trúng Gió

c) Tính nồng độ mol của chất còn sót lại trong hỗn hợp sau bội phản ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch biến hóa không đáng kể.

* lời giải bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9:

a) Phương trình phản bội ứng: CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓trắng + Ca(NO3)2

- hiện tượng quan gần cạnh được: tạo nên chất ko tan, color trắng, lắng dần dần xuống đáy cốc chính là AgCl