tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Cân bằng các phương trình phản bội ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.

Bạn đang xem: Kmno4 hcl cân bằng e

b) HNO3 + HCl → NO + Cl2 + H2O.

c) HClO3 + HCl → Cl2 + H2O.

d) PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O


*

Cân bởi PTHH của những phản ứng oxi hoá- khử sau bằng cách thức thăng bằng electron (xác định chất khử, chất oxi hoá, quá trình khử, quá trình oxi hóa). 

1) KClO3+HCl --> KCl +Cl2+H2O2)K2Cr2O7 +HCl -->KCl+CrCl3 +Cl2+H2O3) KMnO4 +HCl --> KCl+MnCl2+Cl2+H2O4)Al+HNO3 --> Al(NO3)3+N2O+H2O5)Fe3O4 +HNO3 -->Fe(NO3)3 +NO+H2O6) FeS +O2 --> Fe2O3 +SO2

giúp mình với


1. Thăng bằng phương trình hóa học của các phản ứng sau bằng phương thức thăng bằng electron. Cho biết chất oxi hóa và hóa học khử của mỗi bội phản ứng : 

 Fe + H2SO4 đặc,nóng → Fe2 (SO4)3 + SO2 + H2O 

KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 

2. Tính khối lượng CaF2 cần dùng để điều chế 2,5 kg hỗn hợp axit Flohidric độ đậm đặc 40%.

3. Kết hợp 11 gam các thành phần hỗn hợp bột sắt cùng nhôm trong hỗn hợp HCl nhận được 8,96 lit khí (điều khiếu nại tiêu chuẩn).

a. Khẳng định thành phần phần trăm về cân nặng của mỗi sắt kẽm kim loại trong láo lếu hợp. B. Tính thể tích hỗn hợp HCl 2M đang dùng. 

(Cho Ca = 40; F = 19; H =1; sắt = 56; Al = 27)

 


Lớp 11 hóa học
1
0
gửi Hủy

Bài 2:

(m_HF=dfrac2,5.40\%100\%=1(kg)\Rightarrow n_HF=dfrac120=0,05(kmol)\PTHH:CaF+H_2SO_4 o CaSO_4+2HF\Rightarrow n_CaF=0,025(kmol)\Rightarrow m_CaF=0,025.78=1,95(kg))

Bài 3:

(a,) Đặt (egincasesn_Fe=x(mol)\n_Al=y(mol)endcases )

(n_H_2=dfrac8,9622,4=0,4(mol)\PTHH:2Al+6HCl o 2AlCl_3+3H_2\Fe+2HCl o FeCl_2+H_2\Rightarrow egincases56x+27y=11\x+1,5y=0,4endcasesRightarrow egincasesx=0,1(mol)\y=0,2(mol)endcases\Rightarrow egincases\%_Fe=dfrac0,1.5611.100\%=50,91\%\\%_Al=100\%-50,91\%=49,09\%endcases )

(b,Sigma n_HCl=3n_Al+2n_Fe=0,2+0,6=0,7(mol)\Rightarrow V_dd_HCl=dfrac0,72=0,35(l))


Đúng 1

phản hồi (0)
FeCl2y/x+H2OKMnO4+HCl->KCl+MnCl2+Cl2+H2O">

cân bằng những phương trình hóa học sau:

FexOy+HCl->FeCl2y/x+H2O

KMnO4+HCl->KCl+MnCl2+Cl2+H2O


Lớp 8 Hóa học bài 40: dung dịch
1
0
Gửi bỏ

(Fe_xO_y+2yHCl ightarrow xFeCl_dfrac2yx+yH_2O)

(2KMnO_4+16HCl_left(đ ight) ightarrow2KCl+2MnCl_2+5Cl_2+8H_2O)


Đúng 1

bình luận (0)

Tổng hệ số nguyên tối giản của phương trình hóa học:

H C l + K M n O 4 → M n C l 2 + C l 2 + K C l + H 2 O là

A. 35.

B. 34.

C. 36.

D. 33. 


Lớp 10 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

PTHH: 16 H C l + 2 K M n O 4 → 2 M n C l 2 + 5 C l 2 + 2 K C l + 8 H 2 O .

Tổng hệ số nguyên về tối giản của phương trình hóa học: 16 + 2 + 2 +5 + 2 + 8 = 35.

Chọn đáp án A.

Xem thêm: Chuyên Đề 2 Tích Vô Hướng Của Hai Vecto Và Ứng Dụng, Biết Vecto A, Vecto B Khác 0 Và Vecto A


Đúng 0

comment (0)
+KCl+++MnCl2 ++Cl2 ++H2OB.+SO2 ++KMnO4 ++H2O+—>+K2SO4 ++MnSO4 ++H2SO4C.+FeSO4 ++KMno4 ++H2SO4 —>+K2SO4 ++MnSO4 ++Fe2(SO4)3 ++H2...">

Cân bởi phản ứng OXH khử bằng phương thức thăng bằng e.

A. HCl + KMnO4 —> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

B. SO2 + KMnO4 + H2O —> K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

C. FeSO4 + KMno4 + H2SO4 —> K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

D. FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 —> K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3  + H2O


Lớp 10 Hóa học bài 17: phản bội ứng oxi hóa khử
1
0
Gửi diệt

a) 

- quá trình oxi hóa: (overset-12Cl ightarrowoverset0Cl_2+2e) (Nhân với 5)

- quy trình khử: (overset+7Mn+5e ightarrowoverset+2Mn) (Nhân cùng với 2)

 PTHH: (16HCl+2KMnO_4 ightarrow2KCl+2MnCl_2+5Cl_2+8H_2O)

b) 

- quy trình oxi hóa: (overset+4S ightarrowoverset+6S+2e) (Nhân với 5) 

- quá trình khử: (overset+7Mn+5e ightarrowoverset+2Mn) (Nhân cùng với 2)

 PTHH: (5SO_2+2KMnO_4+2H_2O ightarrow K_2SO_4+2MnSO_4+2H_2SO_4)

c) 

- quy trình oxi hóa: (overset+22Fe ightarrowoverset+3Fe_2+2e) (Nhân cùng với 5)

- quá trình khử: (overset+7Mn+5e ightarrowoverset+2Mn) (Nhân với 2)

 PTHH: (10FeSO_4+2KMnO_4+8H_2SO_4 ightarrow K_2SO_4+2MnSO_4+5Fe_2left(SO_4 ight)_3+8H_2O)

d) 

- quy trình oxi hóa: (overset+22Fe ightarrowoverset+3Fe_2+2e) (Nhân với 3)

- quá trình khử: (overset+6Cr_2+6e ightarrowoverset+3Cr_2) (Nhân cùng với 1)

 PTHH: (6FeSO_4+K_2Cr_2O_7+7H_2SO_4 ightarrow K_2SO_4+Cr_2left(SO_4 ight)_3+3Fe_2left(SO_4 ight)_3+7H_2O)