A. Suất điện động của nguồn tích điện là đại lượng đặc trưng cho kỹ năng thực hiện tại công của mối cung cấp điện.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm chương 2 vật lý lớp 11

B. Suất phản năng lượng điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng chuyển hóa năng lượng của dòng sản phẩm thu.

C. Đặc tuyến đường vôn – ampe của một đoạn dây dẫn ở ánh sáng không đổi là 1 trong những đường thẳng.

D. Đặc tuyến đường vôn – ampe của một gai dây tóc đèn điện là mặt đường cong (không là đường thẳng).

Câu 4: Hai nguồn điện bao gồm (E_1, = ,3,V,,r_1, = ,0,5,Omega ;)(,E_2, = ,1,5,V,,r_2, = ,1,Omega ) mắc thông liền thành mạch kín. Hiệu điện nạm giữa hai rất mỗi nguồn là:

A. 0 V. B. 2,0 V.

C. 1,5 V. D. 3 V.

Câu 5: Câu tuyên bố nào không nên khi nói đến tính dẫn năng lượng điện của chất điện phân?

A. Chiếc điện trong hóa học điện phân tuân theo định phương tiện Ôm.

B. Độ dẫn năng lượng điện của hóa học điện phân tăng khi ánh sáng tăng.

C. Điện trở của hóa học điện phân bớt khi nhiệt độ tăng.

D. Khi acquy được hấp thụ điện, loại điện qua acquy cũng là dòng điện trong hóa học điện phân.

Câu 6: Một nguồn điện tất cả suất điện rượu cồn E, năng lượng điện trở trong r được mắc với điện trở mạch ngoài là một trong những điện trở R. Hiệu suất của nguồn điện là H = 80%. Tỉ số giữa điện trở vào của điện áp nguồn r với điện trở mạch không tính R là:

A. 0,80. B. 0,20.

C. 0,40. D. 0,25.

Câu 7: Một động cơ điện một chiều gồm điện trở thuần của những cuộn dây là r = 4 Ω, mắc tiếp liền với một năng lượng điện trở R = 8 Ω. Toàn bộ được mắc vào mối cung cấp điện tất cả hiệu điện cố không thay đổi và bằng 24 V. Động cơ khi ấy hoạt động thông thường và cường độ chiếc điện chạy qua bộ động cơ là 0,5 A. Năng suất điện năng chuyển biến thành cơ năng ở động cơ là:

A. 3 W. B. 12 W.

C. 10 W. D. 9 W.

Câu 8: Để hấp thụ điện cho 1 acquy có suất điện đụng E2 = 6 V, năng lượng điện trở vào r2 = 0,4 Ω, người ta cần sử dụng nguồn năng lượng điện một chiều bao gồm suất điện rượu cồn E1 = 12 V, điện trở trong r1 = 0,2 Ω và một thay đổi trở R mắc nối tiếp với acquy. Điều chỉnh để biến trở có mức giá trị thâm nhập vào mạch năng lượng điện là R = 11,4 Ω. Công suất điện năng tiêu thụ sinh hoạt acquy là:

A. 9,9 W. B. 9,0 W.

C. 3,0 W. D. 3,1 W.

Câu 9: Hai nguồn điện bao gồm suất điện hễ và năng lượng điện trở trong lần lượt là E1 = 4 V, r1 = 0,5 Ω với E2 = 2 V, r2 = 0,8 Ω. Hai nguồn điện được mắc tuy nhiên song thành cỗ nguồn rồi mắc với năng lượng điện trở mạch ko kể R. Lúc ấy nguồn năng lượng điện E2 trở thành lắp thêm thu với cường độ chiếc điện qua E2 bằng 0,5 A. Công suất tiêu thụ năng lượng điện năng toàn mạch năng lượng điện bằng:

A. 7,68 W. B. 12,8 W.

C. 3,0 W. D. 10,8 W.

Câu 10: Một nguồn điện có suất điện rượu cồn E = 12 V, điện trở trong r = 3 Ω, được mắc với điện trở mạch ngoài là đổi thay trở R. Điều chỉnh R để công suất điện năng tiêu thụ sinh hoạt mạch bên cạnh đạt cực đại. Công suất cực đại đó bằng:

A. 144 W. B. 14,4 W.

C. 12,0 W. D. 24,0 W.

Câu 11: Có hai nguồn điện áp mắc nối tiếp thành một mạch kín đáo (cực dương mối cung cấp 1 mắc với cực âm của nguồn 2 và trái lại cực dương của nguồn 2 mắc với cực âm của mối cung cấp 1). Suất điện hễ và năng lượng điện trở trong tương ứng của các nguồn điện là E1, E­2, r1, r2. Để hiệu điện cố giữa hai cực mỗi nguồn điện bằng 0 phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây:

A. (E_1, = ,E_2;,r_1, e ,r_2.)

B. (E_1, e ,E_2;,r_1, = r_2.)

C. (E_1r_1, = ,E_2r_2.)

D. (E_1r_2, = ,E_2r_1.)

Câu 12: Chọn phạt biểu đúng.

Nếu dịch chuyển hai phiên bản của tụ điện phẳng ko khí vẫn nối cùng với hai cực một acquy lại ngay gần nhau thì trong những lúc dịch chuyển

A. Không tồn tại dòng điện qua acquy.

B. Tất cả dòng điện từ rất âm qua acquy sang cực dương.

C. Tất cả dòng năng lượng điện đi từ cực dương qua acquy sang rất âm.

D. Thuở đầu dòng điện đi từ cực âm qua acquy sang cực dương, tiếp nối dòng điện gồm chiều ngược lại.

Câu 13: Một bộ nguồn có nguồn điện E1 = 16 V, điện trở vào r1 = 2 Ω, được mắc xung đối với nguồn điện E2 = 4 V, r2 = 1Ω rồi mắc với điện trở R thành mạch kín. Cường độ mẫu điện chạy qua R là I = 1,5 A. Điện trở R có mức giá trị:

A. 5 Ω. B. 9 Ω.

C. 10 Ω. D. 4,5 Ω.

Câu 14: Trong trương phù hợp nào tiếp sau đây thì hiệu điện cố kỉnh mạch bên cạnh không bằng suất điện cồn của mối cung cấp điện?

A. Mạch ngoại trừ để hở.

B. Mạch kín đáo và điện trở trong của nguồn bởi không.

C. Cường độ cái điện qua nguồn bởi không.

D. Mạch kín và điện trở trong của nguồn không giống không.

Câu 15: Mắc một điện trở R vào hai cực của mối cung cấp điện có suất điện rượu cồn E năng lượng điện trở vào r. Biến hóa điện trở R thế nào cho cường độ loại điện I qua năng lượng điện trở R tăng dần, khi đó hiệu điện nắm U thân hai đầu điện trở R sẽ

A. Tăng tỉ lệ thành phần thuận cùng với I.

B. Tỉ lệ nghịch cùng với I.

C. Sút theo hàng đầu của I.

D. Tỉ trọng nghịch cùng với bình phương của I.

Câu 16: Một bóng đèn dây tóc, năng lượng điện trở của dây tóc phụ thuộc vào vào nhiệt độ của nó. Đường đặc thù vôn – ampe của đèn điện dây tóc nói trên là 1 phần của đường

A. Cong. B. Thẳng.

C. Tròn. D. Elíp.

Câu 17: Mộ cỗ nguồn có nguồn điện E1 = 16 V, điện trở vào r = 2Ω, được mắc xung so với nguồn điện E2 = 4 V, r2 = 3 Ω rồi mắc với năng lượng điện trở R thành mạch kín. Cường độ mẫu điện chạy qua R là I = 1,5 A. Hiệu điện nuốm từ cực dương cho cực âm của nguồn E2 là:

A. 0,5 V. B. 8,5 V.

C. -0,5 V. D. -8,5 V.

Câu 18: Một cỗ nguồn bao gồm nguồn điện E1 = 16 V, năng lượng điện trở trong r1 = 1 Ω, được mắc xung so với nguồn năng lượng điện E2 = 4 V, r2 = 1 Ω rồi mắc với năng lượng điện trở R thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy qua R là I = 1,5 A. Hiệu suất điện năng tiêu tốn toàn mạch là:

A. 18,0 W. B. 24,0 W.

C. 6,0 W. D. 21,75 W.

Câu 19: Một cỗ nguồn bao gồm nguồn điện E1 = 16 V, điện trở vào r1 = 1 Ω, được mắc xung đối với nguồn năng lượng điện E2 = 4 V, r2 = 1 Ω rồi mắc với năng lượng điện trở R thành mạch kín. Cường độ mẫu điện chạy qua R là I = 1,2 A. Hiệu điện thay trên nhì đầu điện trở R tất cả độ phệ là:

A. 12 V. B. 10 V.

C. 14,8 V. D. 9,6 V.

Câu 20: Một cỗ nguồn có nguồn điện E1 = 12 V, năng lượng điện trở trong r1 = 1 Ω, được mắc xung so với nguồn điện E2 = 4 V, r2 = 1 Ω rồi mắc cùng với ampe kế bao gồm điện trở không đáng chú ý thành mạch kín. Ampe kế chỉ:

A. 4 A. B. 6 A.

C. 8 A. D. 2 A.

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 21 (2 điểm):

Cho mạch điện gồm sơ đồ vật như hình I.1, biết (E_1, = ,24,V,,r_1, = ,1,Omega ;,E_2, = ,12,V,)(,r_2, = ,1,Omega ;,R_1, = ,4,Omega ;,R_2, = ,6,Omega .)

Hãy khẳng định cường độ chiếc điện mạch chính và hiệu điện cố giữa hai điểm M, N.

 

*

Câu 22 (2 điểm): 

Có cha nguồn năng lượng điện giống nhau được mắc như hình I.2.

Hãy khẳng định hiệu điện chũm giữa hai cực của mỗi nguồn điện. Biết suất điện hễ và điện trở trong của từng nguồn là 3V với 0,5 Ω.

 

*

Lời giải đưa ra tiết

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.A

2.C

3.B

4.C

5.A

6.D

7.D

8.D

9.B

10.C

11.D

12.B

13.A

14.D

15.C

16.A

17.B

18.B

19.D

20.A

Câu 1:

Công của nguồn điện áp được khẳng định theo công thức: (A = EIt)

Chọn A

Câu 2:

Công suất của nguồn điện được xác minh theo công thức:(P = fracAt = fracEItt = EI)

Chọn C

Câu 3:

Suất phản bội điện của sản phẩm thu đặc trưng cho sự gửi hóa năng lượng điện năng thành dạng năng lượng khác không phải là nhiệt của sản phẩm thu. => B sai

Chọn B 

Câu 4: 

Định phương pháp Ôm mang lại toàn mạch:

(I, = ,dfracER, + ,r, = ,dfrac4,51,5, = ,3,A)

(Rightarrow ,U, = ,E, - ,Ir, = ,3 - 3.0,5)(, = ,1,5,V.)

Chọn C 

Câu 5:

A sai do dòng điện trong chất điện phân chỉ tuân thủ theo đúng định qui định Ôm khi có hiện tượng dương rất tan.

Xem thêm: 29 Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 2 Hay Chọn Lọc, 51 Đề Ôn Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 2

Chọn A

Câu 6:

Hiệu suất của mối cung cấp điện:

(H, = ,dfracUE, = ,dfracIRI(R, + ,r), = ,80\% , )

(Rightarrow ,dfracrR = dfrac14 = 0,25.)

Chọn D

Câu 7:

Theo định phương tiện Ôm mang đến toàn mạch:

(eginarraylI, = ,dfracUR_dc, + ,R, + ,r\;;;; = dfrac24R_dc, + ,8, + ,4, = ,0,5,A\ Rightarrow R_dc, = ,36,Omega \P_dc, = ,R_dcI_dc, = ,9, mWendarray)

Chọn D 

Câu 8: 

Ta có:

(I, = ,dfracE_1, - ,E_2R, + ,r_1, + ,r_2)(, = dfrac12 - 611,4 + 0,2 + 0,4 = 0,5A)

Công suất tiêu thụ sinh sống acquy:

(P = E_2I + r_2I^2 = 6.0,5 + 0,4.0,5^2 )(,= 3,1, mW.)

Chọn D 

Câu 9: B.

Câu 10:

Công suất mạch cực đại

(P, = ,I^2R = R.left( dfracER + r ight)^2 )(,= dfrac144R(R + 3)^2 le dfrac144R4.3R = 12W)