- Nguyên tử luôn trung hòa về điện, tuy vậy khi nguyên tử nhường nhịn hay nhận thêm electron thì nó trở thành phần tử mang điện call là ion.

Bạn đang xem: Khi nguyên tử nhường hoặc nhận electron sẽ tạo thành

b) Sự sản xuất thành cation

- Thí dụ: Sự có mặt cation của nguyên tử $Li,(Z=3)$

Cấu hình $e$: $1s^2,,2s^1$

$1s^2,,2s^1 ,longrightarrow , 1s^2 ,+, 1e$

Hay: $Li , longrightarrow , Li^+ ,+, 1e$

- Kết luận: trong những phản ứng hóa học, để đạt được cấu hình bền của khí hiếm, nguyên tử kim loại có định hướng nhường electron phần ngoài cùng cho nguyên tử những nguyên tố khác để trở thành phần tử mang năng lượng điện dương hotline là ion dương tốt cation.

$ns^1$ nhường nhịn $1e,(n>1)$ $longrightarrow$ Ion $M^+$

$ns^2$ dường $2e,(n>1)$ $longrightarrow$ Ion $M^2+$

$ns^2,,np^1$ dường $3e$ $longrightarrow$ Ion $M^3+$

$Longrightarrow$ thương hiệu cation được call theo tên kim loại.

Thí dụ: $Li^+$ call là $cation,, liti$

c) Sự chế tạo ra thành anion

- Thí dụ: Sự có mặt anion của nguyên tử $F,(Z=9)$

Cấu hình $e$: $1s^2,,2s^2,,2p^5$

$1s^2,,2s^2,,2p^5 ,+, 1e ,longrightarrow , 1s^2,,2s^2,,2p^6$

Hay: $F ,+, 1e ,longrightarrow , F^-$

- Kết luận: trong số phản ứng hóa học, để đạt được cấu hình bền của khí hiếm, nguyên tử phi kim có định hướng nhận thêm $e$ của nguyên tử những nguyên tố khác nhằm trở thành bộ phận mang điện âm call là ion âm giỏi anion.

$ns^2,,np^3$ nhận $3e$ $longrightarrow$ Ion $X^3-$

$ns^2,,np^4$ nhận $2e$ $longrightarrow$ Ion $X^2-$

$ns^2,,np^5$ nhận $1e$ $longrightarrow$ Ion $X^-$

$Longrightarrow$ thương hiệu anion được gọi theo tên gốc axit (trừ $O_2$ - gọi là anion oxit).

Thí dụ: $F^-$ hotline là $anion,, florua$

2. Ion đối chọi nguyên tử cùng ion âm đa nguyên tử

a) Ion 1-1 nguyên tử

- Ion đối kháng nguyên tử là những ion khiến cho từ 1 nguyên tử.

- Thí dụ:

+ Cation $Li^+$, $Na^+$, $Mg^2+$, $Al^3+$...

+ Anion $F^-$, $Cl^-$, $S^2-$...

b) Ion đa nguyên tử

- Ion đa nguyên tử là những nhóm nguyên tử với điện tích dương tuyệt âm.

- Thí dụ:

+ Cation amoni $NH_4^+$...

+ Anion hiđroxit $OH^–$, anion sunfat $SO_4^2-$

II. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION

- Thí dụ: Xét phân tử $NaCl$

+ Nguyên tử $Na$ nhịn nhường $1e$ mang lại nguyên tử $Cl$ để trở nên ion dương $Na^+$.

$Na ,longrightarrow , Na^+ ,+, 1e$

+ Nguyên tử $Cl$ thừa nhận $1e$ trường đoản cú $Na$ để trở thành ion âm $Cl^-$.

$Cl ,+, 1e ,longrightarrow , Cl^-$

+ quá trình được biểu diễn như sau:

$,,,,,Na ,,,,,+,,,,, Cl ,,,,, longrightarrow ,, Na^+ ,,+,,,,, Cl^- onumber \ (2,8,1),,,,,,(2,8,7),,,,,,,,,,,,(2,8),,,,,,,,,,(2,8,8)$

+ nhì ion sản xuất thành $Na^+$ và $Cl^-$ mang điện tích ngược vệt hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo nên phân tử $NaCl$:

$Na^+ ,+, Cl^- ,longrightarrow , NaCl$

+ phản bội ứng chất hóa học trên có thể biểu diễn bằng phương trình hóa học sau:

*

- Kết luận: link ion là link được hình thành vì chưng lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion với điện tích trái dấu.

III. TINH THỂ ION

1. Tinh thể $NaCl$

- Ở thể rắn, $NaCl$ tồn tại dưới dạng tinh thể ion. Vào mạng tinh thể $NaCl$, những ion $Na^+$, $Cl^-$ được phân bố luân phiên mọi đặn và tất cả trật từ bỏ trên các đỉnh của hình lập phương nhỏ. Xung quanh mỗi ion đều phải có 6 ion ngược dấu liên kết với nó.

*

2. đặc thù chung của hợp chất ion

- Tinh thể ion bền theo năm tháng vững vày lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion ngược lốt trong tinh thể lớn.

- những hợp chất ion đa số khá rắn, cạnh tranh nóng chảy, khó bay hơi.

- những hợp chất ion thường tan các trong nước.

Xem thêm: Đơn Xin Phép Nghỉ Học - Đơn Xin Nghỉ Học Mẫu Cho Học Sinh, Sinh Viên

- lúc nóng chảy, khi tổ hợp trong nước, chúng chế tạo thành hỗn hợp dẫn điện. Ở tâm trạng rắn, tinh thể ion không dẫn điện.