Ngày xưa, gồm một ông già bên quê có một cô gái đẹp. Trong nhà bắt buộc thuê một đầy tớ trai, ông ta muốn lợi dụng nó thao tác làm việc khỏi trả tiền, mới bảo nó rằng: “Mày chịu khó làm ăn kèm tao rồi tao gả phụ nữ cho”. Tín đồ ở mừng lắm, ra sức có tác dụng lụng cho tới khuya không nề hà mệt nhọc nhọc. Nó giúp việc được cha năm, công ty ông ta hàng ngày một giàu có.

Bạn đang xem: Hình cây tre trăm đốt

Ông đơn vị giàu không thể nghĩ đến lời hứa cũ nữa, đem phụ nữ gả cho con một bên phú hộ khác ở trong làng.

Sáng hôm sắp đưa dâu, ông chủ điện thoại tư vấn đứa sinh sống lên lừa nó một lần nữa, bảo rằng: “Bây giờ mi lên rừng tìm cho ra một cây tre gồm trăm đốt mang lại đây làm đũa ăn cưới, thì tao đến mày lấy đàn bà tao ngay”.

Đứa sống tưởng thật, vác dao đi rừng. Nó kiếm mọi nơi, hết rừng này qua rừng nọ, không tìm đâu thấy tất cả cây tre đầy đủ trăm đốt. Bi lụy khổ quá, nó ngồi một chỗ ôm mặt khóc. Thốt nhiên thấy có một ông lão râu tóc bội bạc phơ, tay nắm gậy trúc hiện ra bảo nó: “Tại sao bé khóc, hãy nói ta nghe, ta để giúp cho”. Nó bèn mang đầu đuôi mẩu truyện ông phú hộ hứa gả con gái cho cơ mà kể lại. Ông lão nghe xong, mới bảo rằng: “Con đi chặt đếm đầy đủ trăm mẫu đốt tre rồi đem đến đây ta bảo”.

Nó làm theo y lời dặn, ông dạy nó đọc: “Khắc nhập, tự khắc nhập” (vào ngay, vào ngay) đủ ba lần, thì một trăm khúc tre tự nhiên dính lại với nhau thành một cây trẻ đầy đủ một trăm đốt. Nó mừng quá, định vác về, tuy nhiên cây tre nhiều năm quá, vướng không đi được. Ông lão bảo nó đọc: “Khắc xuất, xung khắc xuất” (ra ngay, ra ngay) đúng cha lần thì cây tre trăm đốt lại rời ra khỏi ngay từng khúc.

Nó bèn bó cả lại nhưng mà gánh về nhà. Đến khu vực thấy nhì họ đang nhà hàng vui vẻ, đang tới lúc rước dâu, nó mới hay là ông nhà đã lừa nó sẽ đem gả bé gái cho tất cả những người ta rồi. Nó không nói gì, hóng lúc công ty trai đốt pháo cưới, bèn đem một trăm khúc tre xếp lâu năm dưới đất, rồi lầm bầm đọc: “Khắc nhập, tương khắc nhập” cho liền lại thành một cây tre trăm đốt, đoạn call ông chủ cho bảo là sẽ tìm ra được, với đòi gả con gái cho nó. Ông công ty lấy làm cho lạ thế cây tre lên xem, nó đọc luôn: “Khắc nhập, tương khắc nhập”, thì ông ta dính kèm liền tức thì vào cây tre, không làm thế nào gỡ ra được. Ông dâu gia thấy vậy chạy đến, định gỡ cho, này lại đọc luôn: “Khắc nhập, xung khắc nhập”, thì cả ông cũng trở thành dính theo luôn, không mang ra được nữa.

Hai chúng ta thấy thế không hề ai dám lại gần nó nữa. Còn nhì ông kia không hề biết làm cụ nào đành van lạy xin nó thả ra cho. Ông nhà hứa gả phụ nữ cho nó, ông thông gia xin về đơn vị ngay, nó để cho tất cả hai thề một hồi rồi nó mới đọc: “Khắc xuất, khắc xuất” thì nhị ông rời ngay lập tức cây tre, với cây tre cũng mất đi khỏi trăm khúc.

Xem thêm: Soạn Văn 12 Bài 1 2 Tập 1 - Bài 1 Trang 41 Sgk Ngữ Văn 12 Tập 1

Mọi bạn đều lấy làm cho khiếp phục đứa ở, ông nhà vội gả con gái cho nó, và từ đó không còn dám khinh hay nó nữa.