I. Giải pháp giải cùng biện luận phương trình bậc 2

Để giải cùng biện luận phương trình bậc 2, chúng ta tính Δ và phụ thuộc vào đó để biện luận. Chăm chú rằng, vào thực tế bọn họ thường chạm chán bài toán tổng quát: Giải với biện luận phương trình ax2+bx+c=0 với hệ số a có đựng tham số. Lúc đó, các bước giải và biện luận như sau.

Bạn đang xem: Giải và biện luận phương trình bậc 2

Bài toán: Giải với biện luận phương trình ax2+bx+c=0 

Chúng ta xét 2 trường vừa lòng chính:

1. Nếu a=0 thì phương trình ax2+bx+c=0 trở thành bx+c=0

Đây đó là dạng phương trình bậc nhất ax+b=0 đã biết cách giải. Để giải và biện luận phương trình ax+b=0, ta xét nhì trường hợp:

- Trường hợp 1. Nếu a≠0 thì phương trình đã chỉ ra rằng phương trình số 1 nên gồm nghiệm duy nhất

*

- Trường hòa hợp 2. Nếu a=0 thì phương trình đã mang lại trở thành 0x+b=0, lúc này:

+ Nếu b=0 thì phương trình đang cho gồm tập nghiệm là R;

+ Nếu b≠0 thì phương trình đã cho vô nghiệm.

2. Nếu a≠0 thì phương trình đã cho là phương trình bậc nhì có: ∆ = b2 -4ac

Chúng ta lại xét tiếp 3 tài năng của Δ:

Δ

*

Cuối cùng, chúng ta tổng hợp những trường phù hợp lại thành một tóm lại chung.

II. Vấn đề giải cùng biện luận bất phương trình bậc nhì theo tham số m


Bài toán 1. Giải và biện luận những bất phương trình:a. X2 + 2x + 6m > 0.

b. 12x2 + 2(m + 3)x + m ≤ 0.

Lời giải:​

a. Ta rất có thể trình bày theo các cách sau:

Cách 1: Ta bao gồm Δ" = 1 - 6m. Xét tía trường hợp:

*

⇒ nghiệm của bất phương trình là x 1 hoặc x > x2.

Kết luận:


*

Cách 2: Biến thay đổi bất phương trình về dạng: (x + 1)2 > 1 - 6m.

Khi đó:

*

Vậy, nghiệm của bất phương trình là tập R-1.

*

b. Cùng với f(x) = 12x2 + 2(m + 3)x + m, ta gồm a = 12 và Δ" = (m - 3)2 ≥ 0.

Khi đó, ta xét nhị trường hợp:

*

Xét hai khả năng sau:

- khả năng 1: trường hợp x1 2 ⇔ m

 Khi đó, ta tất cả bảng xét dấu:

*

- kĩ năng 2: nếu như x1 > x2 ⇔ m > 3.

Khi đó, ta có bảng xét dấu:

*

Kết luận:

*

Bài toán 2.

Xem thêm: Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 160, 161 Sgk Toán Lớp 4 Trang 160 Sgk Toán Lớp 4

Giải với biện luận bất phương trình: (m - 1)x2 - 2(m + 1)x + 3(m - 2) > 0. (1)

Lời giải​

Xét hai trường hợp:

Trường đúng theo 1: trường hợp m – 1 = 0 ⇔ m = 1, khi đó: (1) ⇔ – 4x - 3 > 0 ⇔ x 2 - 3(m – 2)(m – 1) = -2m2 + 11m – 5.