Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense) là giữa những thì đặc trưng và lộ diện nhiều trong các đề thi. Cùng 4Life English Center (temperocars.com) tìm hiểu công thức và cách dùng trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Dùng quá khứ hoàn thành

*
Thì quá khứ trả thành
3. Bí quyết thì vượt khứ kết thúc 4. Biện pháp dùng thì vượt khứ xong xuôi 5. Phân minh thì vượt khứ xong và thì thừa khứ xong tiếp diễn 6. Một số bài tập và giải đáp về thì thừa khứ ngừng

1. Định nghĩa thì vượt khứ xong (Past Perfect Tense)

Thì quá khứ xong (QKHT) dùng để diễn đạt một hành vi xảy ra trước một hành động khác trong vượt khứ. Hành vi nào xảy ra trước thì cần sử dụng thì QKHT. Hành vi xảy ra sau thì sử dụng thì quá khứ đơn.

2. Vết hiệu nhận biết thì thừa khứ trả thành

Dấu hiệu nhận ra thì quá khứ ngừng là vào câu có các từ dưới đây:

Before, after, when by, by the time, by the kết thúc of + time in the past …Until then, by the time, prior to lớn that time, before, after, for, as soon as, by, …

Ví dụ: I had already seen the film but I decided to watch it again last night.

I was writing an thư điện tử when our computer broke down.

3. Công thức thì vượt khứ trả thành

*
Công thức thì vượt khứ trả thành

3.1. Thể khẳng định

Cấu trúc:

S + had + V3

Trong đó: S (subject): công ty ngữ

Had: trợ rượu cồn từ

V3: cồn từ phân tự II (Quá khứ phân từ)

Ví dụ:

The storm destroyed the sandcastle that we had built.

The children collected the chestnuts that had fallen from the tree.

3.2. Thể lấp định

Cấu trúc: S + had not + VpII

Lưu ý: hadn’t = had not

Ví dụ:

The waiter brought a drink that I had not ordered.

She hadn’t ridden a horse before that day.

3.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Had + S + VpII?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + had + S + VpII +…?

Trả lời: S + had + VpII +…

Ví dụ:

Had she found a place khổng lồ stay when she went to Boston?

Where had she lived before she moved lớn Chicago?

4. Giải pháp dùng thì quá khứ hoàn thành

*
Cách sử dụng thì quá khứ trả thành

4.1. Miêu tả một hành vi đã xảy ra và kéo dãn dài đến 1 thời điểm một mực trong quá khứ

By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.We had looked for her ring for two hours and then we found it in the bathroom.

4.2. Mô tả một hành vi xảy ra trước 1 thời điểm nhất mực trong thừa khứ

He had never played football until last week.She had traveled around the world before 2010.

4.3. Mô tả một vận động đã xẩy ra và xong trước một hành động khác trong thừa khứ

When Hoa arrived at the theater, the film had started.Hoa hadn’t done her homework, so she was in trouble.

4.4. Mô tả sự thất vọng về vấn đề nào kia trong quá khứ

I wish I hadn’t failed my exam last weekShe wishes she hadn’t punished her daughter.I wish I hadn’t spent so much money.

4.5. áp dụng trong câu điều kiện loại 3 để miêu tả điều kiện không tồn tại thực trong thừa khứ

If I had known my friend was in the hospital, I would have gone lớn see her.She would have come lớn the party if she had been invited.

5. Tách biệt thì quá khứ xong và thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn

*
Phân biệt thì QKHT và thì QKHTTD

5.1. Về công thức

Quá khứ trả thành

S + had + V-3/ed +….S + hadn’t + V-3/ed +….Had + S + V-3/ed +….?How/ wh-… + had + S + V-3/ed +….?

Quá khứ ngừng tiếp diễn

S + had been + V-ing +….S + hadn’t been+ V-ing +….Had + S + been + V-ing +….?How/ wh-… + had + S + been + V-ing +….?

5.2. Về kiểu cách dùng

Quá khứ hoàn thành:

Diễn đạt một hành vi xảy ra trước một hành vi khác trong vượt khứ.Dùng để mô tả hành động trước một thời gian khẳng định trong vượt khứ.Được áp dụng trong câu điều kiện loại 3 cùng câu điều ước biểu đạt ước muốn trái với quá khứ.Trong câu có các từ: When, by the time, until, before, after.

Quá khứ kết thúc tiếp diễn:

Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành vi khác trong vượt khứ (nhấn táo bạo tính tiếp diễn).Diễn đạt một hành động kéo dài liên tục đến một hành vi khác trong quá khứ.Trong câu có những từ: since, for, how long…

6. Một trong những bài tập và lời giải về thì vượt khứ hoàn thành

6.1. Bài tập 1

He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.They (come) …………….. Back home after they (finish) ………………… their work.When I came to the stadium, the match (start) ………………………………….Last night, Peter (go) ………………….. Lớn the supermarket before he (go) ………………… home.Before she (listen) ………………….. To music, she (do)……………………. Homework.

6.2. Bài tập 2

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before………………………………………………………………………………….David had gone home before we arrived. – After ……………………………………………………………………………….3.We had lunch then we took a look around the shops. – Before……………………………………………………………………………………………….After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time …………………………………………………………………………….The light had gone out before we got out of the office. – When ……………………………………………………………………………………

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

hadn’t worn.had met.came – had finished.had startedhad gone – wentlistened – had done

Bài tập 2:

Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.After David had gone home, we arrived.Before we took a look around the shops, we had had lunch.By the time we started our work, she had explained everything clearly.When we got out of the office, the flight had gone out.

Xem thêm: Viết Một Bức Thư Cho Người Thân Nói Về Ước, Viết Một Bức Thư Ngắn Cho Người Thân

Hy vọng mọi điểm chủ yếu trong thì vượt khứ trả thành4Life English Center (temperocars.com) tổng hợp để giúp đỡ bạn gắng chắc ngữ pháp để vận dụng vào bài xích tập và trong những tình huống tiếp xúc hằng ngày.