Bạn đang xem: Dung dịch là gì lớp 5

*
4 trang
*
van.nhut
*
16542
*
26Download
Bạn đã xem tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Môn kỹ thuật - máu 37: Dung dịch", để thiết lập tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Xem thêm: Kính Cường Lực Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Loại Cửa

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNHNĂM HỌC 2010- 2011Giáo viên dự thi: Nguyễn Thị DuyênĐơn vị: trường tiểu học Lương cầm cố VinhHuyện Đăk SongMôn: KHOA HOÏC: (Tieát 37)DUNG DÒCH.I. Muïc tieâu: - Nêu được một số ví dụ về dung dịch .- Biết bóc các hóa học ra khỏi một vài dung dịch bằng cách chưng đựng .- Giáo dục học viên biết ứng dụng bài học kinh nghiệm trong cuộc sống.II. Chuaån bò: Hình veõ trong SGK trang 68, 69.Moät không nhiều ñöôøng (hoaëc muoái), nöôùc soâi ñeå nguoäi, moät li (coác) thuyû tinh, thìa nhoû coù caùn daøi, nước nóng, đĩa.III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂNHOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH1. Khôûi ñoäng: (1 phút)2. Baøi cuõ: Hoãn hôïp. ( 5 phút)Hỗn vừa lòng là gì? lấy ví dụ minh họa.Em biết các phương pháp nào để bóc tách các chất trong một hỗn hợp? Muốn tách bóc cát khỏi hỗn hợp cát cùng sỏi ta dùng cách nào?Giáo viên thừa nhận xét ghi điểm.Giáo viên nhận xét bài bác cũ.3.Baøi môùi: a. Reviews bài: có những chất lỏng phối hợp với nhau mà không còn không thay đổi tính chất của hóa học thành phần. Từ bây giờ chúng ta sẽ tò mò về mọi chất như vậy qua bài xích dung dịch.Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh “Taïo ra moät dung dòch”. ( 15 phút)* HS bieát caùch taïo ra moät dung dòch, keå teân moät soá dung dòch.- Gv phân chia nhóm hốt nhiên theo số.- Gv hướng dẫn học sinh công việc tiến hành.Cho HS laøm vieäc theo nhoùm rồi ghi công dụng thực hành mẫu mã báo cáo.- giáo viên gọi học sinh báo cáo.- cô giáo chốt lại cùng nêu đáp án đúngTên và điểm sáng của từng chất tạo ra dung dịch.Tên hỗn hợp và điểm lưu ý của dung dịch.- Đường: Thể rắn, phân tử nhỏ, vị ngọt.( Muối: Thể rắn, hạt nhỏ, vị mặn)- Nước: Thể lỏng, không mùi, không vị.- thương hiệu dung dịch: Nước đường( nước muối)- Đặc điểm: có vị ngọt của con đường ( vị mặn của muối)Thaûo luaän caùc caâu hoûi:Ñeå taïo ra dung dòch caàn coù nhöõng ñieàu kieän gì?Dung dòch laø gì?- Keå teân moät soá dung dòch khaùc maø baïn bieát.- Trò chơi: Tiếp sức.- giải pháp chơi: bao gồm hai đội nghịch mỗi đội cha em lần lượt lên viết tên một vài dung dịch.- Giáo viên tóm lại :Keát luaän: Dung dòch laø hoãn hôïp cuûa chaát loûng vôùi chaát hoaø rã trong noù.VD : nöôùc chaám, röôïu hoa quaû.v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh. ( 10 phút)* HS neâu ñöôïc caùch taùch caùc chaát trong dung dòch.- Tổ chức học sinh làm việc theo nhóm.Laøm theá naøo ñeå taùch caùc chaát trong dung dòch?Trong thöïc teá ngöôøi ta söû duïng phöông phaùp chöng caát ñeà laøm gì?Hoạt cồn 3: Trò chơi: Đố bạn. ( 2 phút)Học sinh đố nhau các câu hỏi trong sách giáo khoa.Để thêm vào ra nước cất sử dụng trong y tế tín đồ ta sử dụng phương thức nào?Để chế tạo muối tự nước biển người ta đẫ làm biện pháp nào?4 Cuûng coá. ( 5 phút)- Làm bài bác tập trắc nghiệm chọn lời giải đúng:1. Muốn tạo thành một hỗn hợp cần:a. Hai chất rắn pha trộn với nhau.b. Hóa học lỏng trộn lẫn với chất rắn không hòa tan với hóa học lỏng.c. Các thành phần hỗn hợp chất lỏng với hóa học rắn bị tổng hợp và phân bố đều hoặc hỗn hợp chất lỏng với chất lỏng hòa tan với nhau.2. Tất cả thể tách các chất ra khỏi dung dịch bằng phương pháp nào?a. Có tác dụng lắng.b. Bác cất.c. Lọc.3. Hỗn hợp nào dưới đấy là dung dịch:a. Nước lẫn sỏi.b. Nước lẫn dầu ăn.c. Nước chanh.- giáo viên nhận xét nêu câu trả lời đúng: 1- c, 2- b, 3- c.- gia sư chốt lại nội dung bài- so sánh dung dịch cùng hỗn hợp.5. Daën doø: ( 1 phút)- coi laïi baøi + Hoïc ghi nhôù.Chuaån bò: Söï bieán ñoåi hoaù hoïc.Nhaän xeùt tieát hoïc .HaùtHoïc sinh töï traû lôøi caâu hoûi.Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt.- Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn:a) Taïo ra moät dung dòch nöôùc ñöôøng (hoaëc nöôùc muoái).Đại diện nhóm báo cáo.Các đội khác dìm xét- Để tạo nên một dung dịch cần một hóa học lỏng, tối thiểu một chất hoàn toàn có thể tan trong chất lỏng đó.- các thành phần hỗn hợp chất lỏng với hóa học rắn bị hài hòa và phân bổ đều hoặc tất cả hổn hợp chất lỏng với hóa học lỏng hòa tan vào nhau được điện thoại tư vấn là dung dịch.- học viên chơi trò chơi.- Ví dụ: Dung dòch nöôùc vaø xaø phoøng, dung dòch giaám vaø ñöôøng hoaëc giaám vaø muoái,- học tập sinh trao đổi nhóm.-Nhoùm tröôûng ñieàu khieån thöïc haønh ôû trang 69 SGK.Döï ñoaùn keát quaû thí nghieäm.Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû.Ta bao gồm thể tách bóc các chất trong dung dịch bằng phương pháp chưng cất.-Taïo ra nöôùc caát.+ người ta dùng cách thức chưng cất.+ người ta dẫn nước muối từ biển lớn vào đồng rồi phơi nắng. Dưới tác động của nhiệt phương diện trời, hơi nước bốc lên còn lại muối ở đồng.- học sinh làm bài bằng cách chọn thẻ.