Trên một sợi dây dài đang tất cả sóng ngang hình sin truyền qua theo hướng dương của trục $Ox$. Tại thời điểm $t_0$một đoạn của gai dây có kiểu dáng như hình bên. Hai phần tử $M$ với $O$ giao động lệch trộn nhau?

*Bạn đang xem: Đồ thị sóng cơ

Một sóng hình sin truyền trên một tua dây dài. Ở thời gian t, làm ra của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí thăng bằng của các bộ phận trên dây thuộc nằm bên trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng:


Một sóng ngang hình sin truyền bên trên một gai dây dài. Chu kì của sóng cơ này là 3s. Ở thời khắc t, hình trạng một đoạn của tua dây như hình vẽ. Những vị trí cân đối của các thành phần dây thuộc nằm trên trục Ox. Tốc độ viral của sóng cơ này là:


Một sóng truyền theo phương AB. Tại 1 thời điểm làm sao đó, ngoại hình sóng bao gồm dạng như hình vẽ. Biết rằng điểm M đang tăng trưởng vị trí cân nặng bằng. Lúc đó, điểm N đang chuyển động:

*

Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây, theo chiều dương của trục Ox. Hình mẫu vẽ mô tả làm nên của tua dây ở các thời điểm t1 với t2 = t1 + 0,3s. Chu kì của sóng là:

*

Một sóng cơ học tập tại thời khắc t = 0 có đồ thị là mặt đường liền nét. Sau thời gian t, nó tất cả đồ thị là đường đứt nét. Cho biết thêm vận tốc truyền sóng là 4m/s, sóng truyền từ đề nghị qua trái. Giá trị của t là:

*

Một sóng ngang hình sin truyền bên trên một gai dây dài. Hình vẽ mặt là ngoài mặt của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong vượt trình viral sóng, khoảng cách lớn nhất giữa hai thành phần M cùng N có mức giá trị gần nhất với mức giá trị nào sau đây?

*

Một sóng hình sin đang truyền trên một gai dây theo hướng dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả ngoại hình của gai dây tại thời khắc t1 với t2 = t1 + 1s. Tại thời điểm t2, tốc độ của điểm M trên dây gần quý giá nào duy nhất sau đây?

*

Một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox với phương trình tất cả dạng (u = ac mosleft( frac2pi Tt - frac2pi xlambda ight)). Trên hình vẽ đường (1) là hình dáng của sóng ở thời gian t, con đường (2) là làm ra của sóng ở thời điểm trước kia (frac112s). Phương trình sóng là:

*

Một sóng cơ truyền bên trên trục Ox bên trên một dây lũ hồi rất dài với tần số f = 1/3 Hz. Tại thời điểm t0 = 0 với tại thời điểm t1 = 0,875s hình ảnh của sợi dây được diễn tả như hình vẽ. Biết rằng: d2 - d­1 = 10 cm. Hotline δ là tỉ số giữa vận tốc dao động cực lớn của phần tử trên dây và tốc độ truyền sóng. Quý giá của δ là:


Cho một gai dây cao su thiên nhiên căng ngang. Tạo cho đầu O của dây dao động theo phương trực tiếp đứng. Mẫu vẽ mô tả ngoại hình sợi dây tại thời điểm (t_1) (đường đường nét liền) cùng (t_2=t_1+ 0,2s) (đường nét đứt). Tại thời khắc (t_3=t_2+ 0,4s) thì độ mập li độ của bộ phận M cách đầu dây một đoạn (2,4m) (tính theo phương truyền sóng) là (sqrt 3 cm). Gọi δ là tỉ số giữa vận tốc dao động cực đại của bộ phận trên dây và tốc độ truyền sóng. Cực hiếm của δ là:


Một mối cung cấp phát sóng cơ hình sin đặt tại O, truyền dọc từ sợi dây bầy hồi căng ngang siêu dài OA với bước sóng 48 cm. Tại thời gian t1 và t2 làm nên của một quãng dây tương xứng như con đường 1 và con đường 2 của hình vẽ, trục Ox trùng cùng với vị trí cân đối của tua dây, chiều dương trùng với chiều truyền sóng. Trong đó, M là điểm cao nhất, uM, uN, uH theo lần lượt là li độ của các điểm M, N, H. Biết (u_M^2 = u_N^2 + u_H^2) với biên độ sóng ko đổi. Khoảng cách từ phường đến Q bằng:

*

Trên một tua dây bọn hồi tất cả 3 điểm M, N và p. Là trung điểm của đoạn MB. Bên trên dây tất cả sóng lan truyền từ M đến phường với chu kì T (T > 0,5s). Hình vẽ bên mô tả làm nên của sợi dây ở thời gian t1 (nét liền) cùng t2 = t1 + 0,5s (nét đứt). M, N và p lần lượt là những vị trí thăng bằng tương ứng. Mang (2sqrt 11 = 6,6) cùng coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại thời gian (t_0 = m t_1 - frac19s) gia tốc dao rượu cồn của thành phần dây tại N là:

*

Sóng ngang bao gồm tần số f truyền trên một gai dây đàn hồi khôn xiết dài, với vận tốc $3 cm/s$. Xét hai điểm $M$ và $N$ ở trên cùng một phương truyền sóng, phương pháp nhau một khoảng tầm $x$. Đồ thị biểu diễn li độ sóng của $M$ cùng $N$ cùng theo thời hạn $t$ như hình vẽ. Khoảng cách giữa hai phần tử chất lỏng trên $M$ cùng $N$ vào thời khắc $t = 2,25 s$ là:


Trên một sợi dây rất dài có một sóng ngang, hình sin truyền qua. Ngoại hình của một quãng dây trên hai thời điểm t1 cùng t2 bao gồm dạng như hình bên. Trục Ou màn trình diễn li độ của các bộ phận M cùng N ở những thời điểm. Biết t2-t1=0,05s, nhỏ dại hơn một chu kì sóng. Tốc độ cực đại của một trong những phần tử trên dây bằng:

*

Trên một sợi dây rất dài đang bao gồm sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm (t_0) một quãng của gai dây có bề ngoài như hình bên. Hai phần tử A với O dao động lệch pha nhau?


Trên một sợi dây khá dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời khắc (t_0), một quãng của tua dây có hình trạng như hình dưới. Hai thành phần dây tại M với Q xê dịch lệch pha nhau:


Một sóng hình sin truyền bên trên một tua dây dài. Ở thời khắc t, hình trạng của một quãng dây như hình vẽ. Những vị trí cân bằng của các thành phần trên dây thuộc nằm trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng:


Một sóng ngang hình sin truyền trên một gai dây dài. Chu kì của sóng cơ này là (2,5s). Ở thời gian t, mẫu mã một đoạn của sợi dây như hình vẽ. Các vị trí thăng bằng của các thành phần dây thuộc nằm trên trục Ox. Tốc độ viral của sóng cơ này là:


Một sóng truyền theo phương AB. Tại 1 thời điểm nào đó, hình dạng sóng bao gồm dạng như hình vẽ. Biết rằng điểm G vẫn đi xuống vị trí cân nặng bằng. Lúc đó, điểm H đang đưa động:


Một sóng hình sin đã truyền trên một gai dây, theo chiều dương của trục Ox. Hình mẫu vẽ mô tả mẫu thiết kế của gai dây ở các thời điểm (t_1) và (t_2 = m t_1 + m 0,7s). Chu kì của sóng là:


Một sóng cơ học tại thời khắc (t m = m 0) có đồ thị là đường liền nét. Sau thời hạn (t), nó có đồ thị là mặt đường đứt nét. Cho biết thêm vận tốc truyền sóng là 4m/s, sóng truyền từ yêu cầu qua trái. Quý hiếm của (t) là:


Một sóng ngang hình sin truyền trên một gai dây dài. Hình vẽ mặt là làm nên của một quãng dây tại một thời điểm xác định. Trong quá trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn duy nhất giữa hai thành phần M cùng N có mức giá trị ngay sát nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?


Một sóng hình sin đang truyền trên một tua dây theo hướng dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả kiểu dáng của gai dây tại thời gian (t_1) cùng (t_2 = m t_1 + m 1s). Tại thời khắc (t_2), tốc độ của điểm M bên trên dây gần cực hiếm nào nhất sau đây?


Một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox với phương trình tất cả dạng (u = ac mosleft( dfrac2pi Tt - dfrac2pi xlambda ight)). Bên trên hình vẽ mặt đường (1) là kiểu dáng của sóng ở thời khắc t, mặt đường (2) là ngoài mặt của sóng ở thời khắc trước đó (dfrac16s). Phương trình sóng là:


Một sóng cơ truyền bên trên trục Ox bên trên một dây bầy hồi khôn cùng dài với tần số (f = dfrac23Hz). Tại thời điểm (t_1 = m 0) và tại thời khắc (t_2 = m 0,875s) hình hình ảnh của tua dây được biểu đạt như hình vẽ. Biết rằng: (d_2 - m d_1 = 8cm). Hotline (delta ) là tỉ số giữa vận tốc dao động cực đại của thành phần trên dây và vận tốc truyền sóng. Quý hiếm của (delta ) là:


Cho một sợi dây cao su đặc căng ngang. Tạo nên đầu O của dây xê dịch theo phương thẳng đứng. Mẫu vẽ mô tả dạng hình sợi dây tại thời điểm (t_1) (đường nét liền) với (t_2 = m t_1 + m 0,25s) (đường đường nét đứt). Tại thời khắc (t_3 = m t_2 + m 0,5s) thì độ to li độ của bộ phận M giải pháp đầu dây một đoạn (2,4m) (tính theo phương truyền sóng) là (2sqrt 3 cm). Gọi (delta ) là tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của bộ phận trên dây và vận tốc truyền sóng. Quý giá của (delta ) là:


Một mối cung cấp phát sóng cơ hình sin để ở O, truyền dọc từ sợi dây bầy hồi căng ngang siêu dài OA với cách sóng (24cm). Tại thời gian (t_1) cùng (t_2) bề ngoài của một đoạn dây tương ứng như mặt đường 1 và mặt đường 2 của hình vẽ, trục Ox trùng cùng với vị trí thăng bằng của gai dây, chiều dương trùng với chiều truyền sóng. Trong đó, M là điểm cao nhất, (u_M, m u_N, m u_H) thứu tự là li độ của những điểm M, N, H. Biết (u_M^2 = u_N^2 + u_H^2) với biên độ sóng không đổi. Khoảng cách từ phường đến Q bằng:


Trên một tua dây bọn hồi có ba điểm M, N và p. Với N là trung điểm của đoạn MP. Bên trên dây bao gồm sóng viral từ M mang lại B cùng với chu kì (T) (left( T > 0,5s ight)). Hình vẽ mặt mô tả ngoài mặt của sợi dây ở thời gian (t_1) (nét liền) và (t_2 = t_1 + 0,5s) (nét đứt). M, N và p. Lần lượt là các vị trí thăng bằng tương ứng. Coi biên độ sóng không thay đổi khi truyền đi. Tại thời điểm (t_0 = t_1 - dfrac19s) vận tốc của phần tử dây tại N là:


Sóng ngang gồm tần số (f) truyền bên trên một tua dây bọn hồi hết sức dài, với vận tốc (3m/s). Xét hai điểm M cùng N nằm trên cùng một phương truyền sóng, biện pháp nhau một khoảng chừng (x). Đồ thị màn trình diễn li độ sóng của M và N cùng theo thời hạn (t) như hình vẽ. Biết (t_1 = 0,05s). Tại thời khắc (t_2), khoảng cách giữa hai thành phần chất lỏng tại M với N tất cả giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?


Trên một sợi dây rất dài có một sóng ngang, hình sin truyền qua. Làm ra của một đoạn dây tại hai thời khắc (t_1) cùng (t_2) có dạng như hình bên. Trục Ou màn trình diễn li độ của các thành phần M và N ở các thời điểm. Biết (t_2 - t_1 = frac124s), bé dại hơn một chu kì sóng. Tốc độ cực to của 1 phần tử trên dây bằng:


Trên một sợi dây rất dài có một sóng ngang, hình sin truyền qua. Kiểu dáng của một đoạn dây trên hai thời khắc (t_1) và (t_2) bao gồm dạng như mẫu vẽ bên. Trục Ou trình diễn li độ của các thành phần M và N ở những thời điểm. Biết (t_2 - t_1 = 0,11s) và nhỏ tuổi hơn một chu kì sóng. Chu kì dao động của sóng là:


Trên tua dây căng ngang dài 40cm, nhì đầu cố định đang có sóng giới hạn với tần số f xác định. Hình vẽ mặt mô tả ngoài mặt sợi dây ở thời khắc t1 và thời khắc (t_2 = t_1 + dfrac16f). Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng bên trên dây và vận tốc dao động cực đại của điểm M giao động bằng


Một sóng ngang truyền trên bề mặt với tần số (f = 10 Hz). Tại 1 thời điểm nào đó 1 phần tử mặt phẳng cắt của nước có hình trạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ vị trí cân đối của (A) đến vị trí cân bằng của (D) là (60 cm) với điểm (C) đang đi xuống qua vị trí cân nặng bằng. Chiều truyền sóng và vận tốc truyền sóng là


Một sóng hình sin sẽ truyền bên trên một tua dây theo hướng dương của trục Ox. Hình trên, ((1)) và ((2)) tế bào tả bề ngoài của tua dây ở những thời điểm (t_1)và(t_2 = t_1 + 0,15(s)). Biết (T > 0,15 s). Chu kì của sóng này là


*

*Xem thêm: Tuyển Dụng Việc Làm Bán Thời Gian Tại Đà Nẵng Mới Nhất, Tìm Việc Làm Bán Thời Gian Tại Đà Nẵng

(*) Khi nhấp chuột đăng ký tài khoản, bạn chắc chắn rằng đã đoc và chấp nhận với chế độ bảo mật với Điều khoản thương mại & dịch vụ của Tự học tập 365.