Hình vuông

Hình vuông là 1 trong những hình chữ nhật đặc biệt. Hình chữ nhật tất cả 4 cạnh đều nhau thì điện thoại tư vấn là hình vuông


Diện tích của hình vuông bằng bình phương của 1 cạnh

Công thức tính diện tích hình vuông

S = a.a = a2

Bạn đang xem: cách làm tính diện tích s hình vuông


*

S là diện tích hình vuông, a là chiều dài 1 cạnh hình vuông

Ngoài ra, hình vuông là hình thoi đặc biệt, nên rất có thể áp dụng bí quyết tính diện tích hình thoi vào tính diện tích s hình vuông: diện tích hình vuông bằng 1 nửa bình phương đường chéo.

Bạn đang xem: Diện tích đáy hình vuông

*

Trong đó:

S: diện tích hình vuôngd: độ nhiều năm đường chéo cánh hình vuông

Chu vi hình vuông vắn bằng chiều lâu năm 1 cạnh nhân 4

Công thức tính chu vi hình vuông

P = 4.a

*
*
Kiến thức cơ bản về hình vuông

Hình vuông là hình tứ giác tất cả 4 cạnh bằng nhau và 4 góc cân nhau (4 góc vuông). Rất có thể coi hình vuông là hình chữ nhật bao gồm 4 cạnh bởi nhau, hoặc hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau.

Các đặc thù cơ phiên bản của hình vuông

Hình vuông có rất đầy đủ các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi với các tính chất riêng khác:

2 đường chéo cánh bằng nhau, vuông góc với nhau và giảm nhau trên trung điểm của từng đường.2 đường chéo cánh là những đường phân giác của các góc hình vuôngCó 2 cặp cạnh tuy vậy song.Có 4 cạnh bởi nhau.Có 4 góc bằng nhau và đều bằng 90oTâm của đường tròn nội tiếp cùng ngoại tiếp hình vuông trùng nhau với là giao điểm của hai đường chéo1 đường chéo sẽ chia hình vuông thành nhì phần có diện tích bằng nhau.Giao điểm của những đường phân giác, trung tuyến, trung trực hầu như trùng trên một điểm.Dấu hiệu nhận biết hình vuông

Hình chữ nhật sệt biệt

Hình chữ nhật có hai cạnh kề bởi nhau.Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh vuông góc.Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của một góc.

Hình thoi quánh biệt

Hình thoi gồm một góc vuông.Hình thoi tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau.

Hình bình hành đặc biệt

Hình bình hành tất cả một góc vuông với hai cạnh kề bằng nhau.

Bài tập về hình vuông

Bài 1: Một hình vuông vắn có chu vi 32 cm. Hỏi diện tích s của hình vuông đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Cạnh của hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm).

Diện tích hình vuông là: 8 x 8 = 64 (cm2)

Bài 2: Tìm diện tích miếng khu đất hình vuông, biết rằng khi mở rộng mỗi cạnh của miếng khu đất thêm 4 m thì diện tích tăng thêm 224

Lời giải:

Phần diện tích tăng lên là diện tích của hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 4 m, chiều dài bằng 2 lần cạnh hình vuông và thêm vào đó 4 m.

Chiều dài của hình chữ nhật nói trên là:

224 : 4 = 56 (m)

Hai lần cạnh miếng đất hình vuông vắn bằng:

56 – 4 = 52 (m)

Cạnh miếng đất hình vuông vắn bằng:

52 : 2 = 26 (m)

Diện tích miếng đất hình vuông bằng:

26 x 26 = 676 (m2)

Bài toán áp dụng:

Cho hình vuông ABCD chiều dài những cạnh cân nhau với a = 5 cm. Hãy tính diện tích của hình vuông vắn ABCD bởi bao nhiêu?

Lời giải:

Theo như đề bài hình vuông vắn ABCD ta có cạnh a= 5 cm. Vì thế ta vận dụng công thức: S = a x a = 5 x 5 = 25 (cm2)

Cho hình vuông vắn ABCD tất cả chiều lâu năm cạnh là 5 cm chúng ta sẽ tính được:Chu vi hình vuông ACBD: C(ABCD) = 4×5=20cmDiện tích hình vuông vắn ABCD: S(ABCD)=5² = 25 cm²Trên đây chỉ là kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản nhất học viên được học trong chương trình học cung cấp tiểu học cùng trung học cơ sở.

*

Bài tập 1: Một hình vuông vắn ABCD có chu vi 32 cm. Diện tích s của hình vuông vắn đó là bao nhiêu?

Lời giải:

Chiều lâu năm một cạnh của hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm).

Diện tích hình vuông vắn là: 8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64 (cm2)

Bài tập 2: Một mảnh đất hình vuông, sau khi mở rộng về một phía thêm 8m thì ta được một hình chữ nhật có chu vi 116m. Hỏi sau thời điểm mở rộng, miếng đất new có diện tích s là bao nhiêu?

Lời giải:

Tổng chu vi miếng đất hình vuông vắn là:

116 – 8 x 2 = 100 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông vắn (tức là chiều rộng của hình chữ nhật) là:

100 : 4 = 25 (m)

Chiều lâu năm miếng đất hình chữ nhật là:

25 + 8 = 33 (m)

Sau khi mở rộng, miếng đất mới có diện tích là:

25 x 33 = 825 (m2)

Đáp số: 825 (m2)

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chu vi 96 cm, nếu sút chiều nhiều năm 13 centimet và sút chiều rộng lớn đi 5 cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích là bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài ra hơn chiều rộng lớn là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi của hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = đôi mươi (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là:

28 x đôi mươi = 560 (cm2)Đáp số: 560 (cm2)

Bài tập 4: Tìm diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng lớn 26 cm, gồm chu vi vội vàng 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Chu vi = chiều dài x 3 = chiều dài x 2 + chiều dài.

Và ta lại có:

Chu vi = chiều nhiều năm x 2 + chiều rộng x 2

Vậy: Chiều nhiều năm = chiều rộng lớn x 2.

Chiều nhiều năm hình chữ nhật đó là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

52 x 26 = 1352 (cm2)Đáp số: 1352 (cm2)

Bài tập 5: Tính diện tích s miếng đất hình vuông, hiểu được khi ta không ngừng mở rộng mỗi cạnh của miếng khu đất thêm 4 m thì diện tích tăng thêm 224 mét vuông.

Lời giải:

Phần diện tích tạo thêm là diện tích s của hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 4 m, chiều nhiều năm bằng 2 lần cạnh hình vuông và cộng thêm 4 m.

Xem thêm: Tết Nguyên Tiêu Là Gì - Nguyên Tiêu Nghĩa Là Gì

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật kia là:

224 : 4 = 56 (m)

Hai lần cạnh miếng đất hình vuông vắn là:

56 – 4 = 52 (m)

Cạnh miếng đất hình vuông vắn là:

52 : 2 = 26 (m)

Diện tích miếng đất hình vuông là:

26 x 26 = 676 (m2)

Đáp số: 676 (m2)

Bài tập 6: Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài 64 m, chiều rộng 34 m. Người ta cắt bớt chiều dài với tăng chiều rộng để miếng khu đất là hình vuông, phần diện tích giảm theo chiều nhiều năm là 272 . Tính phần diện tích tăng lên theo chiều rộng.