Theo bạn hình chỏm cầu là gì? phương pháp tính thể tích chỏm cầu? phương pháp tính diện tích s xung quanh của chỏm cầu? nếu như khách hàng chưa vấn đáp được ước hỏi thì xem nội dung bài viết chi tiết bên dưới đây


1. Hình chỏm là gì?

Nếu các bạn dùng một phương diện phẳng (α) cắt mặt ước thì ta nhận được một chỏm mong như phần tô blue color trong hình vẽ

*

Trong đó:

Phần mặt cầu bị cắt được gọi là mặt dưới chỏm cầu, tất cả có dạng hình tròn trụ và bán kính là a. Nếu mặt cắt trải qua tâm thì a bao gồm độ phệ bằng bán kính mặt cầu: a = rKhoảng biện pháp từ dưới đáy tới đỉnh là độ cao của chỏm

2. Diện tích

Diện tích chỏm cẩu hay có cách gọi khác là diện tích bao quanh của hình chỏm cầu được xem theo công thức

Sdiện tích = Sdiện tích xung quanh = 2πr.h

Trong đó:

S là diện tích hình chỏm cầur là bán kính mặt cầuh là độ cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm ước (hình vẽ)

3. Thể tích chỏm cầu

Công thức tính thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight)$

*

Trong đó

V là thể tích chỏm cầuh là độ cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm ước (hình vẽ)r là nửa đường kính mặt cầu

Lưu ý: nếu như đề cho thấy bán kình dưới đáy chỏm ước là a thì bí quyết tính thể tích là $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight)$

4. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hãy tính diện tích s hình chỏm mong ứng cùng với số liệu sau

a) h = 4 cm; r = 8 cm.

Bạn đang xem: Diện tích chỏm cầu

b) h = 1,1 cm; r = 2,3 cm

c) h = 0,5 cm; r = 6,6 cm

Hướng dẫn giải

a) theo đề:

h = 4 cmr = 8 cm

Diện tích chỏm cầu: Sdiện tích = 2πr.h = 2π.8.4 = 64π (cm2)

b) ta có:

h = 1,1 cmr = 2,3 cm

Dùng bí quyết tính diện tích s chỏm cầu: Schỏm cầu = 2πr.h = 2π.2,3.1,1 = 5,06π (cm2)

c) Ta thấy:

h = 0,5 cmr = 6,6 cm

Dựa vào phương pháp tính diện tích s hình chỏm cầu: Schỏm mong = 2πr.h = 2π.6,6.0,5 = 6,6 (cm2)

Ví dụ 2: Hãy tính thể tích chỏm cầu dựa theo con số sau

a) h = 2 cm; r = 4 cm.

b) h = 3 cm; r = 60 mm

c) h = 15 mm; r = 2,8 cm

d) h = 3 cm; a = 8 cm

Hướng dẫn giải

a) Theo đề:

h = 2 cmr = 4 cm

Vận dụng phương pháp tính thể tích chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2^2.left( 4^2 – frac23 ight) = 192,68left( cm^2 ight)$

b) Ta có:

h = 3 cmr = 60 mm = 6 cm

Công thức thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .6^2.left( 6^2 – frac33 ight) = 1260pi left( cm^2 ight)$

c) Theo đề:

h = 15 milimet = 1,5 cmr = 2,8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu phụ thuộc công thức: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2,8^2.left( 2,8^2 – frac1,53 ight) = 180,78left( cm^2 ight)$

d) Theo đề

h = 3 cmBán kính phương diện chỏm mong a = 8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu phụ thuộc vào công thức: $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight) = fracpi .36.left( 3.8^2 + 3^2 ight) = 315,73left( cm^2 ight)$

Qua phần đông chia sẻ cụ thể trên đây hy vọng bạn đọc đã hiểu được chỏm cầu, công thức tính thể tích chỏm cầu cũng như diện tích chỏm cầu.

Xem thêm: Sử Dụng Bếp Năng Lượng Mặt Trời Ở Các Vùng Nông Thôn, Bếp Năng Lượng Mặt Trời

Nhờ vào những kiến thức và kỹ năng này bạn áp dụng vào giảo những bài toán trong thực tế.


Lần ượt chiếu vào tấm kim loại có công bay 6,625 eV các bước sóng: λ$_1$ = 0,1875 (μm); λ$_2$ = 0,1925 (μm); λ$_3$ = 0,1685 (μm). Hỏi bước sóng nào gây ra hiện tượng quang quẻ điện?