Mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm Bộ đề soát sổ 15 phút môn tiếng Anh lớp 9 học tập kì 1 giành riêng cho học sinh lớp 9 vẫn giúp chúng ta ôn tập lại kỹ năng và kiến thức đã học, có thời cơ đánh giá lại năng lực của bản thân trước kỳ thi chuẩn bị tới. Chúc chúng ta học tập tốt!


Tổng phù hợp 10 đề soát sổ Chương 1 Đại số lớp 9

Đề kiểm soát 1 huyết môn chất hóa học lớp 9 tất cả đáp án - Số 1

Đề thi học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 9


Đề đánh giá 15 phút môn giờ đồng hồ Anh lớp 9 học tập kì 1

ĐỀ SỐ 1

I. Chọn câu trả lời đúng tuyệt nhất (3 điểm)

1. It"s very kind _______ you to lớn help us. Thanks a lot.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút

A. For B. Lớn C. With D. Of

2. The hospital building is divided _______ four sections.

A. In B. Into C. Khổng lồ D. About


3. Did he ______ live in the country when he was young?

A. Use to B. Used khổng lồ C. Be used lớn D. Get used to

4. Tam wishes his father _______ here now lớn help him.

A. Is B. Were C. Will be D. Would be

5. What a pity! Lan can`t come with us. We all wish she ______ be here.

A. Would B. Should C. Could D. Can

II. Trong những từ gạch men chân sau đây có một lỗi sai, kiếm tìm lỗi sai trong những câu. (3 điểm)

1. She wishes he will stop making noise when she is working.

A. Wishes B. Will C. Making D.when

2. Tom uses lớn wear glasses, but he doesn`t now.

A. Uses B. Glasses C. Doesn"t D.now

3. This book consists about three parts: introduction, development and conclusion.

A. This B. About C. Parts D. And

4. Mai và me would like to join the English speaking club.


A. Me B. Would C. Lớn D. Spend

5. During the game, the rain starting so we had to lớn stop suddenly.

A. During B. Starting C. Had D. Suddenly

III. Viết thành câu trả chỉnh phụ thuộc vào các từ tất cả sẵn. (4 điểm)

1. I/ wish/ I/ will become/ a singer.

2. I/ used to/ walk / school/ when/ I/ child.

3. She/ wish / she/ have/ a sister.

4. I/ wish/ I/ to lớn be/ England.

5. The child/ wish/ today/ his birthday.

Đáp án

I. Chọn câu trả lời đúng tốt nhất (3 điểm)

1. D

2. B

3. A

4. B

5. C

II. Trong số từ gạch men chân dưới đây có một lỗi sai, search lỗi sai trong những câu. (3 điểm)

1. B

2. A

3. B

4. A

5. B

III. Viết thành câu hoàn chỉnh nhờ vào các từ bao gồm sẵn. (4 điểm)

1. I wish I would become a singer

2. I used to walk to school when I was a child.

3. She wishes she had a sister.

4. I wish I were to be England.

5. The child wishes today was his birthday.

ĐỀ SỐ 2

I. Chọn câu trả lời đúng nhất. (5 điểm)

1. My bicycle _________ last night.

A. Has been stolen

B. Was stolen

C. Stole

D. Is stolen

2. Have you ever ridden an elephant yet?- Yes, I’ve_______ridden it.


A. Already B. Yet C. Since D. For

3. We have lived in this town_______1999.

A. For B. Just C. Since D. In

4. Ao dẻo is the __________ dress of Vietnamese women.

A. Workable B. Fashionable C. Traditional D. Casual

5. His house_________into last night but nothing was taken.

A. Is break B. Was broken C. Were broken D. Broke

6. My brothers are very __________ wearing jeans.

A. Like B. Love C. Enjoy D. Fond of

7. Asian people love eating rice. Rice ________ in many parts of Asia.

A. Is grown B. Are grown C. Has grown D. Have grown

8. When ____________? In 1876.

A. Telephone was invented

B. Was telephone invented

C. Did telephone invented

D. Did telephone invent

II. Trong số từ gạch chân sau đây có một lỗi sai, tìm kiếm lỗi sai trong mỗi câu. (5 điểm)

1. Five million bottle of champagne will be produced in France next year.

A. Bottle B. Champagne C. Will be produced D. Next

2. A new style of jeans have just been introduced in the USA.

A. New B. Have C. Introduced D. In

3. We have been friends since we are at university. Our friendship lasts long.

A. Have been B. Are C. At D. Long

4. Designers made difference styles of jeans to lớn match the fashions of the time.

A. Designers B. Difference C. Jeans D. Fashions


5. The picture has been paint by Trung for three years.

A. Has B. Been paint C. By D. For three years

6. When she is on holiday last summer, she went to lớn the beach every day.

A. Is B. On C. Went D. The beach

7. In the past, jeans wore mostly by working people.

Xem thêm: Những Sự Thật Về Mì Tôm Hay Mỳ Tôm,Mì Ăn Liền Bị Thu Hồi Ở Châu Âu

A. In B. Wore C. Mostly D. By

8. A new kind of robots have been designed recently khổng lồ meet people"s need.

A. Robots B. Robots C. Have been designed D. Need

Đáp án

I. Lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất. (5 điểm)

1. B

2. A

3. C

4. C

5. B

6. A

7. A

8. B

II. Trong các từ gạch ốp chân dưới đây có một lỗi sai, search lỗi sai trong những câu. (5 điểm)