Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nguyên tố chất hóa học ?
Bạn đang xem: Dãy kí hiệu các nguyên tố đúng là

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nguyên tố chất hóa học ?


Biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 vội 11,9059 lần trọng lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi trọng lượng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là từng nào gam?


Agon tách bóc ra từ không khí là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng bao gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần xác suất số nguyên tử của mỗi đồng vị là


Khối lượng nguyên tử trung bình của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi có 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị gồm số khối vừa phải 40,08 đvC. Hai đồng vị này có số nơtron hơn kém nhau là 2. Đồng vị tất cả số khối nhỏ dại chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro bao gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng trong nước chỉ có 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), đến M = 18, cân nặng riêng của nước là 1 g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B có 2 đồng vị 10B với 11B. Phần trăm đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 với MO = 16) là


Một láo hợp bao gồm hai đồng vị tất cả số khối mức độ vừa phải 31,1 và tất cả tỉ lệ phần trăm các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số phân tử trong nhì đồng vị là 93 và tổng số phân tử không có điện bằng 0,55 lần tổng số hạt với điện. Số nơtron của đồng vị gồm số khối to hơn là
Xem thêm: Pdf Reader Pdf File Viewer 2019 For Android, Resource Library

Nguyên tố X gồm 3 đồng vị là X1 chiếm phần 92,23%, X2 chiếm 4,67% với X3 chỉ chiếm 3,1%. Tổng cộng khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa đủ của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong từ bỏ nhiên, yếu tố Clo có 2 đồng vị 35Cl với 37Cl có tỷ lệ số lượng tương xứng là 75% cùng 25%. Thành phần Cu tất cả 2 đồng vị trong đó 63Cu chiếm 73% số lượng. Biết Cu với Cl tạo nên hợp hóa học CuCl2 trong những số ấy Cu chiếm phần 47,228% khối lượng. Đồng vị còn sót lại của Cu là