Đội ngũ cô giáo Toán tiểu học của giáo viên Thành Tài xin mang đến quý cha mẹ và các em học viên bảng công thức Toán tiểu học (từ lớp 1 tới trường 5), quý PHHS có th


Đội ngũ cô giáo Toán tiểu học của gia sư Thành Tài xin được gửi đến quý bố mẹ và các em học sinh bảng cách làm Toán tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5), quý PHHS hoàn toàn có thể lưu về máy giúp xem và giao hàng cho vấn đề học nhé.

Bạn đang xem: Công thức toán tiểu học

*
1/ BIỂU THỨC CHỨA CHỮ

a + b + c là biểu thức có chứa tía chữ.

Mỗi lần nắm chữ ngay số ta tính được một giá trị của biểu thức: a + b + c

2/ BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

a/ Phép cộng

a + b = c a, b là số hạng; c là tổng

b/ Phép trừ

a – b = c a là só bị trừ ; b là số trừ ; c là tích

3/ TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN

a/ đặc điểm giao hoán phép cộng

a + b = b + a

b/ đặc điểm giao hoán phép nhân

a . B = b . A

c/ Tính chất phối hợp của phép cộng

( a + b) + c = a + ( b + c )

d/ Tính chất phối kết hợp của phép nhân

( a . B ) . C = a . ( b . C)

e/ Nhân một trong những với một tổng

a . ( b + c) = a . B + b . C

f/ Nhân một vài với một hiệu

a . ( b – c ) = a . B – a . C

g/ Chia một trong những cho mối tích

a : ( b .c ) = a : b : c = a : c : b

h/ chia một tích cho một số

( a . B) : c = ( a : c) .b = a . ( b : c )

4/ DẤU HIỆU chia HẾT

- phân chia hết cho 2: các số bao gồm chữ số tận cùng là : 0, 2, 4, 6, 8 ( số chẵn )- phân chia hết đến 5: Các số bao gồm chữ số tận thuộc là : 0, 5- phân chia hết cho 3: Các số có tổng những chữ số phân chia hết mang lại 3- chia hết mang lại 9: Các số tất cả tổng các chữ số phân tách hết cho 9

5/ QUY TẮC VỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH trong MỘT BIỂU THỨC

- trong biểu thức chỉ chứa phép cộng và phép trừ ta tiến hành các phép tính từ bỏ trái lịch sự phải.- trong biểu thức chỉ cất phép nhân và phép phân tách ta thực hiện các phép tính từ bỏ trái sang trọng phải.- trong biểU thức bao gồm chứa phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép phân chia ta tiến hành các phép tính nhan chia trước, cùng trừ sau.

6/ TÌM SỐ CHƯA BIẾT ( TÌM X )

- tìm số hạng của tổng: x + a = b hoặc a + x = b

x = b – a

- tra cứu số bị trừ : x – a = b

x = b + a

- tìm kiếm số trừ : a – x = b

x = a – b

- tìm kiếm thừa số của tích: x . A = b hoặc a . X = b

x = b : a

- tìm số bị chia: x : a = b

x = b . A

- search số chia : a : x = b

x = a : b

7/ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

a/ ĐỘ DÀI: click bảng đo và phương pháp tính độ dài để xem chi tiết

b/ KHỐI LƯỢNG: click bảng đo và cách tính khối lượng để xem đưa ra tiết

c/ DIỆN TÍCH: click bảng đo và phương pháp tính diện tích để xem bỏ ra tiết

d/ THỂ TÍCH: click bảng đo và phương pháp tính thể tích để xem đưa ra tiết

e/ THỜI GIAN: click bảng đo và phương pháp tính thời gian để xem đưa ra tiết

8/ CÔNG THỨC HÌNH HỌC

8.1 Hình Vuông

- Chu vi : p. = a . 4 p : chu vi

- Cạnh : a = p. : 4 a : cạnh

- diện tích s : S = a . A S : diện tích

8.2 Hình chữ nhật

- Chu vi : p = ( a + b ) . 2

- Chiều nhiều năm : 1

a = ___ . P – b. P. : chu vi

2

- Chiều rộng lớn : 1

b = ___ . P. – a. A : chiều dài

2

- diện tích : S = a . B, b : chiều rộng

- Chiều nhiều năm : a = S : b, S: diện tích

- Chiều rộng lớn : b = S : a

8.3 Hình bình hành

- Chu vi : p = ( a + b ) . 2, a : độ nhiều năm đáy

- diện tích : S = a . H, h : chiều cao

- Độ nhiều năm đáy : a = S : h, b : cạnh bên

- độ cao : h = S : a

8.4 Hình thoi

- Diện tích : S = ( m . N ) : 2, m : đường chéo thứ nhất

- Tích nhị đường chéo cánh : ( m . N ) = S . 2, n : đường chéo cánh thứ 2

8.5 Hình tam giác

- Chu vi : p. = a + b + c, a : cạnh sản phẩm nhất

- Diện tích : S = ( a . B ) : 2, b : cạnh sản phẩm hai

- Chiều cao : h = ( S . 2 ) : a, c: cạnh sản phẩm ba

- Cạnh đáy: a = ( S . 2 ) : h, h : chiề cao

a : cạnh đáy

8. 6 Hình tam giác vuông

- Diện tích : S = ( b . A ) : 2, a,b là nhì cạnh góc vuông

8.7 Hình thang

- Diện tích : S = ( a + b ) . H : 2

- Chiều cao : h = (S .2 ) : ( a + b ), a,b : cạnh đáy; h : chiều cao.

8.8 Hình thang vuông

- bao gồm một cạnh bên vuông góc với nhị đáy, cạnh bên đó chính là chiều cao hình vuông vắn => tính theo cách làm hình vuông.

Xem thêm: ✅ Công Thức Tính Thể Tích, Diện Tích Và Chu Vi Hình Tròn Chuẩn

8.9 Hình tròn

 - Bán kính hình tròn trụ : v = d : 2

v = C : 3,14 : 2

 - Đường kính : d = r . 2

d = C : 3,14

- Chu vi hình tròn : C = r . 2 . 3,14

C = d . 3,14

 - Diện tích : C = r . R . 3,14

- Tìm diện tích s thành giếng : S hình tròn nhỏ dại ( mồm giếng) S = r . R. 3,14 - Bán kính hình trụ lớn = nửa đường kính hình tròn nhỏ tuổi + chiều rộng lớn ( thành giếng ) - Diện tích hình tròn trụ lớn : S = r . R . 3,14 - Diện tích thành giếng = S hình trụ lớn – S hình trụ nhỏ

8.10 Hình hộp chữ nhật

- Diện tích bao bọc : S = Pđáy . H

- Chu vi lòng : Pđáy = Sxq : h

- Chiều cao : h = Sxq : Pđáy

- Nếu lòng của hình hộp chữ nhật là HCN : Pđáy = (a + b ) . 2

- Nếu lòng của hình hộp chữ nhật là hình vuông : Pđáy = a . 4

- Diện tích toàn phần : Stp = Sxq . S2đáy

Sđáy = a . B

- Thể tích : V = a . B . C

+ mong mỏi tìm chiều cao niên hò nước ( bồn nước )

Hhồ = Vhồ : Sđáy

+ mong mỏi tìm diện tích s đáy của hồ nước ( bồn tắm )

Sđáy = Vhồ : hhồ

+ mong muốn tìm độ cao mặt nước đang xuất hiện trong hồ ta thấy

hnước = Vnước : Sđáy hồ

Diện tích quét vôi

B1: diện tích bồn tường ngăn ( Sxq )

B2 : diện tích s trần bên ( S = a . B )

B3 : diện tích s bốn bức tường ( Sxq và xà nhà )

B4 : diện tích quét vôi = diện tích bốn bức tường chắn và xà nhà – Diện tích những cửa.