Với phương pháp tính chu kì tuần hoàn của hàm con số giác cực hay Toán học lớp 11 với khá đầy đủ lý thuyết, cách thức giải và bài tập có lời giải cho tiết để giúp học sinh gắng được phương pháp tính chu kì tuần trả của hàm số lượng giác cực hay.

Bạn đang xem: Chu kì của hàm số lượng giác


Cách tính chu kì tuần hoàn của hàm số lượng giác cực hay

A. Cách thức giải

+ Hàm số y= f(x) khẳng định trên tập hòa hợp D được call là hàm số tuần trả nếu có số T ≠ 0 thế nào cho với phần lớn x ∈ D ta gồm x+T ∈ D;x-T ∈ D với f(x+T)=f(x).

Nếu bao gồm số T dương nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện trên thì hàm số này được goi là một trong hàm số tuần hoàn với chu kì T.

+ bí quyết tìm chu kì của hàm số lượng giác ( nếu gồm ):

Hàm số y = k.sin(ax+b) tất cả chu kì là T= 2π/|a|

Hàm số y= k.cos(ax+ b) bao gồm chu kì là T= 2π/|a|

Hàm số y= k.tan( ax+ b) gồm chu kì là T= π/|a|

Hàm số y= k.cot (ax+ b ) gồm chu kì là: T= π/|a|

Hàm số y= f(x) tất cả chu kì T1; hàm số T2 gồm chu kì T2 thì chu kì của hàm số y= a.f(x)+ b.g(x) là T = bội chung bé dại nhất của T1 cùng T2

*

B. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1.Tìm chu kì của hàm số: y=sin⁡( 2x- π)+ một nửa tan⁡( x+ π)

A. π

B. 2π

C. π/2

D. Đáp án khác

Lời giải

Hàm số y= f(x) = sin( 2x- π) có chu kì T1= 2π/2= π.

Hàm số y= g(x)= 50% tan⁡( x+ π) tất cả chu kì T2= π/1= π

⇒ Chu kì của hàm số đã mang đến là: T= π.

Chọn A.

Ví dụ 2.Tìm chu kì của hàm số y= một nửa tan⁡( x- π/2)+ 1/10 cot⁡( x/2- π)

A. π

B. 2π

C. π/2

D. Đáp án khác

Lời giải:

Ta có: chu kì của hàm số y= f(x)= một nửa tan⁡( x- π/2) là T1= π/1= π

Chu kì của hàm số y=g(x)= 1/10 cot⁡( x/2- π) là T2= π/(1/2)= 2π

Suy ra chu kì của hàm số đã cho là: T=2π

Chọn B.

Ví dụ 3.Tìm chu kì của hàm số y= 〖sin〗^2 x+cos⁡( 2x+ π/3)

A.π/2

B. 2π

C. 4π

D. π

Lời giải:

Ta có: y= sin2x+cos⁡( 2x+ π/3)= (1-cos2x)/2+cos⁡( 2x+ π/3)

chu kì của hàm số y= f(x)= (1-cos2x)/2 là T1= 2π/2= π

Chu kì của hàm số y= g(x)= cos⁡( 2x+ π/3) là T2= 2π/2=π

⇒ chu kì của hàm số đã cho là: T= π

Chọn D

Ví dụ 4.Tìm chu kì của hàm số y= 2sin2x. Sin4x

A.π/2

B. 2π

C. π

D. 4π

Lời giải:

Ta có: y= 2. Sin2x. Sin4x = cos 6x+ cos2x

Chu kì của hàm số y = cos6x là T1= 2π/6= π/3

Chu kì của hàm số y= cos2x là T2= 2π/2= π

⇒ chu kì của hàm số đã mang lại là: T= π

Chọn C

Ví dụ 5.Tìm chu kì của hàm số y= sin3x + cos2x

A. 2π

B. π

C. 4π

D. Đáp án khác

Lời giải:

Ta gồm y= sin3x + cos2x = 1/4 (3sinx-sin3x) + cos2x

Chu kì của hàm số y= 3/4 sinx là T1= 2π

Chu kì của hàm số y =(- 1)/4 sin3x là T2=2π/3

Chu kì của hàm số y= cos2 là T3= 2π/2= π

⇒ Chu kì của hàm số đã mang lại là: T= 2π

Chọn A.

Ví dụ 6:Chu kỳ của hàm số y= tanx là:

A.2π

B.π/4

C.kπ,k ∈ Z

D.π

Lời giải:

Chọn D

Tập xác định của hàm số:D= Rπ/2+kπ,k ∈ Z

Với những x ∈ D;k ∈ Z ta gồm x-kπ ∈ D;x+kπ ∈ D với tan (x+kπ)=tanx

Vậy là hàm số tuần hoàn với chu kì π (ứng cùng với k= 1) là số dương bé dại nhất thỏa mãn nhu cầu tan (x+kπ)=tanx

Ví dụ 7.Hàm số y= 2tan ( 2x-100) có chu kì là?

A. T= π/4

B. T= π/2

C. 2π

D. π

Lời giai

Hàm số y= k.tan( ax+ b) tất cả chu kì là: T= π/|a|

Áp dụng: Hàm số y= 2tan( 2x - 100) có chu kì là: T= π/2

Chọn B.

Ví dụ 8.Hàm số y = - π.sin⁡( 4x-2998) là

A. T= π/2

B. T= π/4

C.2π

D. π

Lời giải:

Hàm số y= k.sin(ax+ b) tất cả chu kì là: T= 2π/|a| .

Chu kì của hàm số: y = - π.sin⁡( 4x-2998) là: T= 2π/4= π/2

Chọn A

Ví dụ 9.Tìm chu kì của hàm số y= 10π cos⁡(π/2-20 x)?

A. đôi mươi π

B. 10π

C. π/20

D. π/10

Lời giải

Hàm số y= k.cos(ax+ b) tất cả chu kì là: T= 2π/|a| .

Chu kì của hàm số: y = trăng tròn π.cos⁡(π/2-20 x) là: T= 2π/|-20| = π/10

Chọn D.

Ví dụ 10.Tìm chu kì của hàm số y= ( 1)/2π cot⁡(π/10+10 x)?

A. π

B. 10π

C. π/20

D. π/10

Lời giải

Hàm số y= k.cot(ax+ b) có chu kì là: T= π/|a| .

Chu kì của hàm số: y = ( 1)/2π cot⁡(π/10+10 x) là: T= π/|10| = π/10

Ví dụ 11.Tìm chu kì của hàm số y= 2sin2x+1

A. 1

B. 2π

C. π

D. 4π

Lời giải:

Ta có: y= 2sin2x+1 = 1- cos2x +1= 2- cos2x

⇒ Chu kì của hàm số đã mang lại là: T= 2π/2= π

Chọn C.

Ví dụ 12:Trong những hàm số sau đây, hàm số làm sao là hàm số tuần hoàn?

A. Y= sin x

B. Y = x+ 1

C. Y=x2.

D. Y=(x-1)/(x+2) .

Lời giải:

Chọn A

Tập xác minh của hàm số: D= R

Với đầy đủ x ∈ D , k ∈ Z ta tất cả x-2kπ ∈ D cùng x+2kπ ∈ D , sin(x+2kπ)=sinx .

Vậy y=sinx là hàm số tuần hoàn.

Ví dụ 13:Trong những hàm số sau đây, hàm số làm sao là hàm số tuần hoàn?

A. Y= sinx- x

B. Y= cosx

C. Y= x.sin x

D.y=(x2+1)/x

Lời giải:

Chọn B

Tập xác minh của hàm số: D=R .

mọi x ∈ D , k ∈ Z ta gồm x-2kπ ∈ D với x+2kπ ∈ D,cos(x+2kπ)=cosx .

Xem thêm: Cách Trồng Ổi Từ Hạt Đơn Giản Ngay Tại Nhà, 104 Chia Sẻ Quá Trình Lấy Hạt Ổi Làm Giống

Vậy y= cosx là hàm số tuần hoàn.

Ví dụ 14:Chu kỳ của hàm số y= cosx là:

A. 2kπ

B. 2π/3

C. π

D. 2π

Lời giải:

Chọn D

Tập xác minh của hàm số: D= R

Với mọi x ∈ D;k ∈ Z, ta có x-2kπ ∈ D và x+2kπ ∈ D thỏa mãn: cos⁡( x+k2π)=cosx

Vậy y= cosx là hàm số tuần trả với chu kì (ứng cùng với k= 1) là số dương nhỏ tuổi nhất thỏa mãn nhu cầu cos⁡( x+k2π)=cosx