1) cho parabol ( left( p. ight): y=x^2 ) và đường thẳng ( left( d ight): y=-x+2. )

a) Vẽ ( left( d ight) ) và ( left( p. ight) ) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.

b) tìm kiếm tọa độ giao điểm của parabol ( left( phường ight) ) và mặt đường thẳng ( left( d ight) ) bằng phép tính.

2) Không áp dụng máy tính, giải hệ phương trình sau: ( left { eginalign và 3x+y=5 & 2x-y=10 endalign ight.. )
Bạn đang xem: Cho parabol (p): y =

b) (Aleft( -2; 3 ight)) cùng (Bleft( 1; 1 ight).) c) (left( x; y ight)=left( 3;-4 ight).)
b) (Aleft( -2; 4 ight)) cùng (Bleft( 1; 1 ight).) c) (left( x; y ight)=left( 3;-4 ight).)
b) (Aleft( -2; 4 ight)) với (Bleft( 1; 1 ight).) c) (left( x; y ight)=left( 3;6 ight).)


Xem thêm: 60 Năm Cây Bồ Đề Ấn Độ - Nguồn Gốc Của Cây Bồ Đề Ấn Độ Ở Chùa Trấn Quốc

b) (Aleft( -1; 4 ight)) cùng (Bleft( 3; 1 ight).) c) (left( x; y ight)=left( -3;-4 ight).)

Lời giải của Tự học tập 365

Giải chi tiết:

1) cho parabol (left( phường ight): y=x^2) và mặt đường thẳng (left( d ight): y=-x+2.) a) Vẽ (left( d ight)) và (left( p. ight)) trên và một mặt phẳng tọa độ Oxy.+) Vẽ thiết bị thị hàm số:

*
+) Vẽ đồ dùng thị hàm số:

*
Đồ thị hàm số:
*
b) tìm tọa độ giao điểm của parabol (left( p. ight)) và đường thẳng (left( d ight)) bằng phép tính. Hoành độ giao điểm của hai đồ dùng thị là nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm.Ta gồm phương trình hoành độ giao điểm của hai trang bị thị là:

(eginarrayl;;; - x + 2 = x^2\ Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0\ Leftrightarrow x^2 + 2x - x - 2 = 0\ Leftrightarrow xleft( x + 2 ight) - left( x + 2 ight) = 0\ Leftrightarrow left( x + 2 ight)left( x - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarraylx + 2 = 0\x - 1 = 0endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx = - 2 Rightarrow y = 4\x = 1 Rightarrow y = 1endarray ight..endarray)

Vậy hai vật dụng thị cắt nhau tại nhị điểm biệt lập (Aleft( -2; 4 ight)) cùng (Bleft( 1; 1 ight).)

2) Không sử dụng máy tính, giải hệ phương trình sau: (left{ eginarrayl3x + y = 5\2x - y = 10endarray ight..)

(left{ eginarrayl3x + y = 5\2x - y = 10endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayly = 2x - 10\5x = 15endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = 3\y = 2.3 - 10endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = 3\y = - 4endarray ight..)

Vậy hệ phương trình tất cả nghiệm duy nhất: (left( x; y ight)=left( 3;-4 ight).)