Cho hàm số (fleft( x ight)) bao gồm đạo hàm (f'left( x ight) = xleft( x - 1 ight)left( x + 2 ight)^3;,forall x in mathbbR.) Số điểm cực trị của hàm số đã mang đến là


Giải phương trình (f'left( x ight) = 0) rồi lập bảng trở nên thiên để xác minh các điểm cực trị

Hoặc ta xét trong số nghiệm của phương trình (f'left( x ight) = 0) thì qua nghiệm bậc lẻ (f'left( x ight)) đã đổi dấu, qua nghiệm bội bậc chẵn thì (f'left( x ight)) không thay đổi dấu. Hay những nghiệm bội lẻ là những điểm cực trị của hàm số đã cho.

Bạn đang xem: Cho hàm số fx có đạo hàm


Ta có (f'left( x ight) = 0 Leftrightarrow xleft( x - 1 ight)left( x + 2 ight)^3 = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = 1\x = - 2endarray ight.) và các nghiệm này phần đông là nghiệm bội bậc lẻ cần hàm số đã mang lại có ba điểm rất trị.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ tất cả đạo hàm bên trên $left( a;b ight)$. Ví như $f"left( x ight)$ đổi vết từ âm thanh lịch dương qua điểm $x_0$thuộc ((a;b)) thì


Giả sử $y = fleft( x ight)$ gồm đạo hàm trung học phổ thông trên $left( a;b ight)$. Ví như $left{ egingatheredf"left( x_0 ight) = 0 hfill \ f""left( x_0 ight) > 0 hfill \ endgathered ight.$ thì


Cho những phát biểu sau:

1. Hàm số $y = fleft( x ight)$ đạt cực đại tại $x_0$ khi và chỉ khi đạo hàm đổi lốt từ dương sang trọng âm qua $x_0$.

2. Hàm số $y = fleft( x ight)$ đạt cực trị trên $x_0$ khi còn chỉ khi $x_0$ là nghiệm của đạo hàm.

3. Trường hợp $f"left( x_0 ight) = 0$ cùng $f""left( x_0 ight) = 0$ thì $x_0$ chưa phải là rất trị của hàm số $y = fleft( x ight)$ đã cho.

4. Trường hợp $f"left( x_0 ight) = 0$ với $f""left( x_o ight) > 0$ thì hàm số đạt cực lớn tại $x_0$.

Các tuyên bố đúng là:


Điều kiện nhằm hàm số bậc ba không tồn tại cực trị là phương trình $y" = 0$ có:


Chọn phát biểu đúng:


Số điểm cực trị của thiết bị thị hàm số $y = dfracx - 12 - x$ là:


Phương trình con đường thẳng trải qua hai điểm rất trị của vật thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ là:


Hàm số nào tiếp sau đây không bao gồm cực trị?


Hàm số $fleft( x ight) = 2sin 2x - 3$ đạt rất tiểu tại:


Đồ thị hàm số nào dưới đây có $3$ điểm rất trị?


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ tất cả đạo hàm $f"left( x ight) = left( x -1 ight)left(x^2- 2 ight)left( x^4 - 4 ight)$. Số điểm cực trị của hàm số $y = fleft( x ight)$ là:


Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ có $2$ điểm rất trị$A,;B.$ diện tích tam giác$OAB;$ với $O(0;0)$ là nơi bắt đầu tọa độ bằng:


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ tất cả bảng phát triển thành thiên trên khoảng $left( 0;2 ight)$ như sau:


*

Khẳng định làm sao sau đó là khẳng định đúng:


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ gồm bảng biến thiên như sau:


*

Khẳng định như thế nào sau đây là khẳng định sai:


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ bao gồm bảng biến hóa thiên như sau. Xác minh nào dưới đó là đúng?


*

Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ có bảng đổi mới thiên như hình mặt dưới, chọn khẳng định sai:


*

Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$ đạt rất tiểu tại:


Cho hàm số $y = dfrac - x^2 + 3x + 6x + 2$, chọn tóm lại đúng:


Cho hàm số bậc nhị $y = fleft( x ight)$ bao gồm đồ thị như hình vẽ bên, một hàm số $gleft( x ight)$ xác minh theo $fleft( x ight)$ tất cả đạo hàm $g"left( x ight) = fleft( x ight) + m$. Tìm tất cả các cực hiếm thực của thông số $m$ nhằm hàm số $gleft( x ight)$ không tồn tại cực trị.


*

Điểm thuộc mặt đường thẳng (d:x-y-1=0) cách đều nhị điểm cực trị của vật thị hàm số (y=x^3-3x^2+2) là


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tất cả đồ thị như hình mẫu vẽ bên.


Trên đoạn (left< - 3;,3 ight>,) hàm số đang cho gồm mấy điểm rất trị?


Cho hàm số (fleft( x ight) = ax^3 + bx^2 + cx + d) (với (a,)(b,)(c,)(d in mathbbR) với (a e 0)) bao gồm đồ thị như hình vẽ. Số điểm rất trị của hàm số (gleft( x ight) = fleft( - 2x^2 + 4x ight)) là


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) có đồ thị (f"left( x ight)) như hình vẽ. Số điểm rất trị của hàm số (y = fleft( x ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tiếp tục trên (mathbbR) và có bảng xét vệt (f"left( x ight)) như sau:

*

Hàm số (y = fleft( x ight)) gồm bao nhiêu điểm rất trị?


Cho hàm số (fleft( x ight)) bao gồm bảng thay đổi thiên như sau:

*

Số điểm cực trị của hàm số (fleft( x^2 - 2x ight)) là:


Cho hàm số (fleft( x ight)) gồm đạo hàm (f"left( x ight) = x^2left( x + 2 ight)left( x - 3 ight)). Điểm cực lớn của hàm số (gleft( x ight) = fleft( x^2 - 2x ight)) là:


Số điểm rất trị của hàm số (y = left| x^2 - 3x + 2 ight|) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tất cả đạo hàm tiếp tục trên (mathbbR) cùng đồ thị hàm số (y = fleft( x ight)) như mẫu vẽ bên. Tìm kiếm số điểm rất trị của hàm số (y = 2019^fleft( fleft( x ight) - 1 ight)).


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ liên tục trên $R$ đồng thời hàm số $y = left| fleft( x ight) ight|$ tất cả đồ thị như hình vẽ bên, xác định số điểm cực trị của thứ thị hàm số $y = fleft( ight)$.

Xem thêm: Kỹ Thuật Trồng Hoa Lan Từ Chuyên Gia, Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Hoa Phong Lan Toàn Tập


Số điểm cực đại của hàm số (y = left( x - 1 ight)left( x - 2 ight)left( x - 3 ight)...left( x - 100 ight)) bằng:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thường xuyên trên (mathbbR) và bao gồm đồ thị (f"left( x ight)) như hình mẫu vẽ bên. Số điểm cực lớn của hàm số (gleft( x ight) = fleft( - x^2 + x ight)) là:


Cho nhị hàm số bậc tư (y = fleft( x ight)) với (y = gleft( x ight)) có những đồ thị như hình dưới đây (2 đồ thị gồm đúng 3 điểm chung).

*

Số điểm rất trị của hàm số (hleft( x ight) = f^2left( x ight) + g^2left( x ight) - 2fleft( x ight).gleft( x ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) gồm đạo hàm (f"(x)) có đồ thị như hình bên dưới đây

*

Số điểm rất trị của hàm số (gleft( x ight) = 8fleft( x^3 - 3x + 3 ight) ) (-left( 2x^6 - 12x^4 + 16x^3 + 18x^2 - 48x + 1 ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight) = ax^4 + bx^2 + c) biết (a > 0), (c > 2017) với (a + b + c

*gmail.com