tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho con đường thẳng d gồm phương trình tham số x = 2 - 3 t y = - 1 + 2 t ( t ∈ ℝ )  và điểm A(3,5 ; -2). Điểm A thuộc d ứng với giá trị như thế nào của t ?

*

Do A vị trí d bắt buộc thay tọa độ điểm A vào phương trình tham số mặt đường thẳng d:

*


Đường thẳng d đi qua điểm M(2;-3) và vuông góc với mặt đường thẳng  d " : x = 2 - t y = 3 - 2 t , t ∈ ℝ  có phương trình:

A. X + 2y + 4 = 0

B. 2x + 3y + 4 = 0

C. 2x - 3y + 1 = 0

D. X - 2y - 4 = 0


Trong phương diện phẳng Oxy, mang lại điểm A(2;-4), đường thẳng Δ: x = -3 + 2t, y = 1 + t và con đường tròn (C): x^2 + y^2 – 2x – 8y – 8 = 0.

Bạn đang xem: Cho đường thẳng d

a. Tra cứu một vectơ pháp tuyến n của đường thẳng Δ. Lập phương trình tổng thể của mặt đường thẳng d, biết d trải qua điểm A với nhận n có tác dụng vectơ pháp tuyến.b. Viết phương trình con đường tròn (T), biết (T) tất cả tâm A cùng tiếp xúc với Δ.c. điện thoại tư vấn P, Q là các giao điểm của Δ với (C). Search toạ độ điểm M nằm trong (C) làm sao cho tam giác MPQ cân nặng tại M.


Trong không gian Oxyz, mang đến đường thẳng d: x = 1 + t, y = 2 -2t, z = -3. Viết phương trình thông số của mặt đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (Oxy), tuy vậy song với d sao cho khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng d cùng Δ đạt giá bán trị nhỏ dại nhất

A. d: x = 1 + t, y = 2 -2t, z = 0

B. d: x = 1 + t, y = -2t, z = -3

C. d: x = t, y = 2 - 2t, z = -3

D. d: x = 1, y = 2, z = -3 + t


1.Cho con đường thẳng tam giác x=3-2t y=5+3t (t€R) 

a.Chỉ ra một vecto chỉ phương và 1 điểm thuộc tam giác 

b.Kiểm tra coi điểm E(2;3),F(-1;3),H(1;8) tất cả thuộc tam giác không 

2.Viết phương trình tham số của mặt đường thẳng d biết 

a.Đi qua điểm A(1;0) và gồm vecto chỉ phương u=(2;1)

b.Đi qua nhị điểm M(0;-5) cùng N(4;1)

 

 


cho hàm số (y=x^2-2x-2) có đồ dùng thị là parabol (P) và mặt đường thẳng d gồm phương trình y = x - m. Quý giá của m để con đường thẳng d cắt (P) tại 2 điểm phân minh A, B sao cho (OA^2+OB^2) đạt giá trị nhỏ dại nhất


Bài 8: Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d:(left{eginmatrixx=-2-2t\y=1+2tendmatrix ight.left(tin R ight)) và điểm A(3;1).

1) Viết phương trình đường thẳng d’ trải qua A cùng vuông góc với mặt đường thẳng d.

2) tra cứu tọa độ giao điểm H của đường thẳng d cùng d’.

3) xác minh tọa độ điểm A’ đối xứng cùng với A qua mặt đường thẳng d.

4) tìm kiếm tọa độ điểm M nằm trên phố thẳng d sao để cho tổng khoảng cách MA+MO là nhỏ tuổi nhất.

5) Viết phương trình con đường tròn (C) tất cả tâm I nằm trên phố thẳng d và đi qua hai điểm A, O.

Xem thêm: Hà Nội Thay Đổi Lịch Thi Vào Lớp 10 Năm 2021, Hà Nội Thay Đổi Lịch Thi Vào Lớp 10 Năm Học 2021


Lớp 10 Toán
0
1

Trong mặt phẳng tọa độ cho hai điểm A(3;0), B(0;2) và mặt đường thẳng d: x + y = 0.

a) Lập phương trình thông số của đường thẳng Δ trải qua A và tuy vậy song cùng với d

b) Lập phương trình đường tròn trải qua A,B và gồm tâm thuộc đường thẳng d

c) Lập phương trình thiết yếu tắc của elip đi qua điểm B và gồm tâm không nên e = 5 3


Lớp 10 Toán
1
0

Trong phương vuông góc cùng với Tọa độ Oxy, đến parabol (P): y = x² - 4mx + 3m² + 1, điểm A (0;3m) và mặt đường thẳng (d): y = 2x + 3m-2 cùng với m là tham số. Mang sử giao điểm của (d) và (P) là nhị điểm M với N thì diện tích s tam giác AMN bằng 4. Tìm quý giá của m


Lớp 10 Toán
1
1

Giá trị của tham số m nhằm d:x-2y+3=0 và  d " : x = 3 - m t y = - 2 - 2 t , t ∈ ℝ  song song với nhau là: