Trắc nghiệm Luyện tập: cấu trúc và đặc thù của amin, amino axit với protein tất cả đáp án (Nhận biết) !!
Trắc nghiệm Luyện tập: kết cấu và tính chất của amin, amino axit với protein bao gồm đáp án (Thông hiểu) !!
*