A.Lí thuyết

I. Vật dụng tự các mức năng lượng trong nguyên tử:

Quy tắc: "Các electron vào nguyên tử theo thứ tự chiếm những mức năng lượng từ thấp đến cao"

- trường đoản cú trong ra phía bên ngoài có 7 nút năng lượng, tương tự với 7 lớp e

- trong số lớp: các e lần lượt chiếm những phân lớp theo phân mức năng lượng tăng dần dần là s, p, d, f…

- vật dụng tự thu xếp theo nấc năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s ...

Bạn đang xem: Cấu hình e của c

*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguyên tử

- Là cách để mô tả sự xắp sếp các e vào nguyên tử trong số lớp với phân lớp

- biện pháp biểu diễn cấu hình (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

l: thương hiệu phân lớp.

a: Số e xuất hiện tại phân lớp với lớp tương ứng

VD: 1s1 là thông số kỹ thuật với 1 e tại phân lớp s của lớp thứ 1 (phân lớp 1s)

* quá trình viết thông số kỹ thuật electron:

- xác minh số electron của nguyên tử.

- Điền e vào những phân lớp theo sản phẩm công nghệ tự mức năng lượng. (Chú ý mang đến số e về tối đa cho các phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e rất có thể viết theo từng lớp, lấy ví dụ Na cócấu hình 1s22s22p63s1 rất có thể được viết gọn dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố họ s, họ p, họ d:

- e ở đầu cuối điền vào phân lớp như thế nào thì yếu tố là chúng ta đấy

VD:

- Ar là nguyên tố p vì electron cuối cùng của Ar điền vào phân lớp p.

- fe là yếu tắc d vị electron sau cùng của sắt điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của đôi mươi nguyên tố đầu

- SGK.

- dấn xét: những nguyên tố số đông họ s cùng p

3.Đặc điểm của electron phần ngoài cùng

- Đối với tất cả các nguyên tố, phần bên ngoài cùng có khá nhiều nhất là 8 electron (không thâm nhập vào các phản ứng hóa học (trừ một số trong những đk sệt biệt).

- Khí hiếm: có 8 electron phần ngoài cùng (trừ He có 2 electron lớp bên ngoài cùng)

- Kim loại: 1, 2, 3 electron phần ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron ở phần bên ngoài cùng

- Nguyên tử gồm 4 electron ngoại trừ cùng có thể là nguyên tử của nguyên tốkim một số loại hoặc phi kim.

B. Bài xích tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên tố cùng viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử

- tìm Z =>Tên nguyên tố, viết thông số kỹ thuật electron.

VD:Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron vào nguyên tử X là

A. 4 B. 5 C. 3 D. 6

Z = 19⇒ thông số kỹ thuật electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ gồm số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết thông số kỹ thuật electron của ion - khẳng định tính hóa học của nguyên tố

a. Từ cấu hình e của nguyên tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

- thông số kỹ thuật e của ion dương: ngắn hơn số e ngơi nghỉ phân phần ngoài cùng của ngtử bởi đúng năng lượng điện ion đó.

- thông số kỹ thuật e của ion âm: thừa nhận thêm số e bằng đúng năng lượng điện ion đó vào phân phần ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào thông số kỹ thuật e, xác định cấu trúc nguyên tử, đặc điểm của nguyên tố.

- phần bên ngoài cùng tất cả 8 e làngtố khí hiếm.

- lớp ngoài cùng có 1, 2, 3 e lànguyên tố kim loại.

- phần bên ngoài cùng bao gồm 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim- phần ngoài cùng bao gồm 4 e có thể là kim loại, giỏi phi kim.

VD1: Cu2+ có cấu hình electron là

A. 1s22s22p63s23p63d94s2 B. 1s22s22p63s23p63d104s1 C.

Xem thêm: Vai Trò Của Thiên Nhiên - Tìm Hiểu Trong Cuộc Sống

1s22s22p63s23p63d9 D. 1s22s22p63s23p63d8

Hướng dẫn: cấu hình e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9