$left( x^2 - 3x ight)sqrt 2x^2 - 3x - 2 ge 0,mkern 1mu mkern 1mu x in R.$

* Đánh giá bán và triết lý thực hiện: Đây là 1 trong những dạng bất phương trình đơn giản dạng $A.B ge 0$ dẫu vậy rất nhiều học sinh không tìm ra được tương đối đầy đủ các nghiệm của nó. Họ cần thực hiện phép đổi khác tương đương sau:

$f(x).sqrt g(x) ge 0$, với $f(x)$và $f(x)$ bao gồm nghĩa:

$ Leftrightarrow mkern 1mu mkern 1mu left< {eginarray*20lg(x) = 0\left eginarray*20lg(x) > 0\f(x) ge 0endarray ight.endarray ight..$

Giải

Bất phương trình tương tự với: $left< eginarrayl2x^2 - 3x - 2 = 0\left{ eginarrayl2x^2 - 3x - 2 > 0\x^2 - 3x ge 0endarray ight.endarray ight.$ $ Leftrightarrow ,,left< eginarraylx = 2,, vee ,,x = - frac12\left{ eginarraylleft< eginarraylx > 2\x endarray ight.\left< eginarraylx ge 3\x le 0endarray ight.endarray ight.endarray ight.$ $ Leftrightarrow ,,left< eginarraylx ge 3\x = 2\x le - 1/2endarray ight..$

Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là $left( - infty ;,, - frac12 ight> cup left 2 ight cup left< 3;,, + infty ight).$

Dạng cơ bạn dạng 1

Với bất phương trình $sqrt f(x)

$left{ {eginarray*20lf(x) ge 0\g(x) > 0\f(x) endarray ight..$

Bài tập 2.

Giải bất phương trình:

$x + 1 ge sqrt 2(x^2 - 1) ,,,x in R.$

Giải

Bất phương trình tương đương với:

$left{ eginarray*20l2(x^2 - 1) ge 0\x + 1 ge 0\2(x^2 - 1) le (x + 1)^2endarray ight.$

$ Leftrightarrow mkern 1mu mkern 1mu left{ eginarray*20l ge 1\x ge - 1\x^2 - 2x - 3 le 0endarray ight.$

$ Leftrightarrow left{ eginarray*20lleft\x ge - 1\ - 1 le x le 3endarray ight.$ $ Leftrightarrow ,,left< eginarraylx = - 1\1 le x le 3endarray ight..$

Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là $left< 1; m 3 ight> cup - 1 .$

Bài tập3.

Bạn đang xem: Căn fx lớn hơn hoặc bằng gx

Giải bất phương trình:

$sqrt x^2 + 3 le 3x^2 - 1,mkern 1mu mkern 1mu x in R.$

* Đánh giá chỉ và triết lý thực hiện: áp dụng lược vật trong “Dạng cơ phiên bản 1” vì trong trường vừa lòng này (*) là một trong bất phương trình trùng phương – Giải được.

Ngoài ra, bất phương trình còn được giảitheo các cáchkhác:

* Nhẩm nghiệm $x_0$ rồi chuyển bất phương trình về dạng tích $left( x - x_0 ight)hleft( x ight)$ bởi phép nhân liên hợp. Núm thể:

- nhấn xét rằng $x_0 = 1$ là nghiệm của bất phương trình.

- đổi khác bất phương trình về dạng:

$sqrt x^2 + 3 - 2 le 3x^2 - 3$

$ Leftrightarrow ,,,fracx^2 + 3 - 4sqrt x^2 + 3 + 2 le 3left( x^2 - 1 ight)$

$ Leftrightarrow ,,,(x^2 - 1)left( frac1sqrt x^2 + 3 + 2 - 3 ight) le 0.$

* Sử dụng phương thức đt ẩn phụ, với $t = sqrt x^2 + 3 ,,,t ge sqrt 3 .$

Giải

Đặt $t = sqrt x^2 + 3 ,,,t ge sqrt 3 .$ Suy ra $x^2 = t^2 – 3.$

Bất phương trình tất cả dạng:

$t le 3(t^2 - 3) - 1$

$ Leftrightarrow 3t^2 - t - 10 ge 0$

$ Leftrightarrow left( 3t m + m 5 ight)(t - 2) ge 0.$

$ Leftrightarrow ,,left| x ight| ge 1.$

Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là $left( - infty ; - 1 ight> cup left< 1; + infty ight).$

* Nhận xét:

Để giải một bất phương trình đựng căn ta rất có thể lựa lựa chọn một trong các cách:

Cách 1: Biến đổi tương đương.

Lưu ý giải pháp nhẩm nghiệm $x_0$ rồi đưa bất phương trình về dạng tích tích $left( x - x_0 ight)hleft( x ight)$ bởi phép nhân liên hợp, bởi trong không ít trường hợp vẫn nhận được bí quyết giải hay.

Cách 2: Đặt ẩn phụ.

Một hoặc nhiều ẩn phụ.

Cách 3: Sử dụng phương pháp hàm số.

Sử dụng đạo hàm.

Cách 4: Đánhgiá.

Dạng cơ bạn dạng 2

cùng với bất phương trình $sqrt f(x) > g(x)$ ta bao gồm phép đổi khác tương đương:

$(I):mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu left{ {eginarray*20lf(x) ge 0\g(x) endarray ight.$

hoặc

$(II):mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu left{ eginarray*20lg(x) ge 0\f(x) > g^2(x).mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu (*)endarray ight.$

Các em học sinh nên biết đánh giá chỉ tính giải được của bất phương trình (*).

Bài tập 4.

Giải bất phương trình:

$sqrt 2x + 1 > 1 - x,,,x in R.$

* Đánh giá bán và kim chỉ nan thực hiện:

Sử dụng lược đồ vật trong “Dạng cơ bạn dạng 2” bới trong trường hòa hợp này (*) là 1 trong bất phương trình bậc hai -Giải được.

Ngoài ra, phương trình còn được giải theo các cáchkhác:

* Nhẩm nghiệm $x_0$ rồi chuyển bất phương trình về dạng tích $left( x - x_0 ight)hleft( x ight)$ bằng phép nhân liên hợp. Núm thể:

- dấn xét rằng $x_0=0$ tán đồng VT = VP.

- thay đổi bất phương trình về dạng:

$left( sqrt 2x + 1 - 1 ight) + x > 0$

$ Leftrightarrow ,,,frac2x + 1 - 1sqrt 2x + 1 + 1 + x > 0$

$ Leftrightarrow ,,,xleft( frac2sqrt 2x + 1 + 1 + 1 ight) > 0$

* Sử dụng cách thức hàm số, với dìm xét:

- Vế trái là hàm đồng biến.

- Vế cần là hàm nghịch biến.

Hai đồ vật thị giảm nhau trên điểm có hoành độ $x=0.$

Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là $left( 0; + infty ight).$

Giải

Bất phương trình tương đương với:

$(I):mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu left{ {eginarray*20l2x + 1 ge 0\1 - x endarray ight.$

hoặc

$(II):mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu left{ eginarray*20l1 - x ge 0\2x + 1 > left( 1 - x ight)^2endarray ight..$

Ta lần lượt:

* Giải (I) ta được:

$left{ eginarray*20lx ge - frac12\x > 1endarray ight.$ $ Leftrightarrow x > 1.$ (1)

* Giải (II) ta được:

$left{ {eginarray*20lx le 1\x^2 - 4x endarray ight.$

$ Leftrightarrow mkern 1mu mkern 1mu left{ {eginarray*20lx le 1\0 endarray ight.$

$ Leftrightarrow mkern 1mu mkern 1mu 0 (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra tập nghiệm của bất phương trình là $left( 0; + infty ight).$

Bài tập 5.

Giải bất phương trình:

$sqrt ge x + frac12,mkern 1mu mkern 1mu x in R.$

*Đánh giá và triết lý thực hiện: áp dụng lược đồ dùng trong “Dạng cơ phiên bản 2” vì chưng trong trường thích hợp này (*) là 1 trong những bất phương trình bậc hai gồm chứa lốt giá trị tuyệt vời -giải được bằng phương thức chia khoảng.

Giải

Bất phương trình tương đương với:

$(I):mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu x + frac12 le 0$

hoặc

$(II):mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu left{ eginarray*20lx + frac12 > 0\ ge left( x + frac12 ight)^2mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu (*)endarray ight..$

Giải (I) ta được $x le - frac12.$ (1)

Giải (II): Ta có biến đổicho (*):

Với $frac14 - x ge 0$ tức $x le frac14$ thì: $eginarraylfrac14 - x ge left( x + frac12 ight)^2\Leftrightarrow x^2 + 2x le 0\Leftrightarrow - 2 le x le 0endarray$

Với $frac14 - x tức $x > frac14$ thì:

$x - frac14 ge left( x + frac12 ight)^2$

$ Leftrightarrow ,,x^2 + frac12 le 0$, vô nghiệm.Suy ra, nghiệm của (*) là $ - 2 le x le 0.$

và hệ (II) tất cả dạng:

$left{ eginarray*20lx > - frac12\ - 2 le x le 0endarray ight.$

$ Leftrightarrow mkern 1mu mkern 1mu - frac12 (2)

Từ (1) và (2) suy ra tập nghiệm của bất phương trình là $left( - infty ;0 ight>.$

2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA hai CĂN CÓ BẬC KHÁC NHAU

Bài tập 6.

Giải bất phương trình:

$sqrt x > 1 + sqrt<3>x - 1,mkern 1mu mkern 1mu x in R.$ (1)

* Đánh giá và triết lý thực hiện: Trước tiên, đặt đk có nghĩa mang đến bất phương trình. Tự đây, bởi phép khai phương ta thấy mở ra ẩn phụ $t = sqrt<3>x - 1.$

Giải

Điều khiếu nại $x ge 0.$ (*)

Ta có:

(1) $x > left( 1 + sqrt<3>x - 1 ight)^2$ cùng với $left( x > 0kern 1pt o kern 1pt 1 + sqrt<3>x - 1 > 0 ight)$(2) $ Leftrightarrow x > 1 + 2.sqrt<3>x - 1 + left( sqrt<3>x - 1 ight)^2$ $ Leftrightarrow x - 1 - left( sqrt<3>x - 1 ight)^2 - 2.sqrt<3>x - 1 > 0$ (2)

$x > left( 1 + sqrt<3>x - 1 ight)^2$

Đặt $t = sqrt<3>x - 1$

Khi đó, bất phương trình (2) có dạng:

$t^3 - t^2 - 2t > 0$

$eginarray*20l Leftrightarrow tleft( t^2 - t - 2 ight) > 0\ Leftrightarrow tleft( t + 1 ight)left( t - 2 ight) > 0endarray$

$ Leftrightarrow left< {eginarray*20lt > 2\t endarray ight.$

$ Leftrightarrow left< {eginarray*20lsqrt<3>x - 1 > 2\sqrt<3>x - 1 endarray ight.$

$ Leftrightarrow left< {eginarray*20lx - 1 > 8\x - 1 endarray ight.$

$ Leftrightarrow left< {eginarray*20lx > 9\0 endarray ight.left( x > 0 ight)$

Vậy, bất phương trình bao gồm nghiệm $x > 9$ hoặc $0 $

3.BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA NHIỀU CĂN BẬC HAI

bài bác tập 7.

Xem thêm: Trường Nguyễn Văn Bá - Trường Tiểu Học Nguyễn Văn Bá

Giải bất phương trình:

$sqrt 5x - 1 - sqrt x - 1 > sqrt 2x - 4 ,mkern 1mu mkern 1mu x in R.$

* Đánh giá và triết lý thực hiện: Đây là bất phương trình vô tỉ và có thể nhận thấy ngay lập tức rằng sau phép chuyển vế được bất phương trình dạng $sqrt f(x) > sqrt g(x) + sqrt h(x) $, vì chưng đó các bước thực hiện tại bao gồm:

Bước 1: tùy chỉnh cấu hình điều kiện bao gồm nghĩa đến bất phương trình. (*)

Bước 2: Biến đổi bất phương trình về dạng:

$f(x) > g(x) + h(x) + 2sqrt g(x).h(x) $

$ Leftrightarrow sqrt g(x).h(x)

$ Leftrightarrow left{ {eginarray*20lp(x) > 0\g(x).h(x) endarray ight.$

$ Rightarrow $ nghiệm

Bước 3: Kết phù hợp với (*), cảm nhận nghiệm của bất phương trình.

Giải

Điều kiện:

$left{ eginarray*20l5x - 1 ge 0\x - 1 ge 0\2x - 4 ge 0endarray ight. Leftrightarrow x ge 2.$ (*)

chuyển đổi bất phương trình về dạng:

$sqrt 5x - 1 > sqrt 2x - 4 + sqrt x - 1 $

$ Leftrightarrow 5x - 1 > 2x - 4 + x - 1 + 2.sqrt left( 2x - 40 ight)left( x - 1 ight) $