A.Lí thuyết

I. Máy tự những mức năng lượng trong nguyên tử:

Quy tắc: "Các electron vào nguyên tử theo lần lượt chiếm những mức tích điện từ thấp đến cao"

- trường đoản cú trong ra bên ngoài có 7 mức năng lượng, tương tự với 7 lớp e

- trong các lớp: các e theo thứ tự chiếm những phân lớp theo phân mức tích điện tăng dần là s, p, d, f…

- lắp thêm tự bố trí theo nấc năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s ...Bạn vẫn xem: Cách khẳng định số e phần bên ngoài cùngBạn đã xem: Cách khẳng định số electron lớp ngoài cùng


*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguyên tử

- Là phương pháp để mô tả sự xắp sếp những e trong nguyên tử trong số lớp với phân lớp

- cách biểu diễn cấu hình (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

Bạn đang xem: Cách xác định lớp e ngoài cùng

l: thương hiệu phân lớp.

a: Số e có mặt tại phân lớp cùng lớp tương ứng

VD: 1s1 là cấu hình với 1 e trên phân lớp s của lớp lần thứ nhất (phân lớp 1s)

* các bước viết thông số kỹ thuật electron:

- xác minh số electron của nguyên tử.

- Điền e vào những phân lớp theo đồ vật tự nút năng lượng. (Chú ý cho số e về tối đa cho các phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e có thể viết theo từng lớp, lấy ví dụ Na cócấu hình 1s22s22p63s1 hoàn toàn có thể được viết gọn dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố họ s, bọn họ p, họ d:

- e cuối cùng điền vào phân lớp nào thì yếu tắc là bọn họ đấy

VD:

- Ar là nguyên tố p vì electron ở đầu cuối của Ar điền vào phân lớp p.

- sắt là nhân tố d vị electron cuối cùng của fe điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu

- SGK.

- thừa nhận xét: các nguyên tố gần như họ s và p

3.Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng

- Đối với toàn bộ các nguyên tố, phần bên ngoài cùng có rất nhiều nhất là 8 electron (không gia nhập vào những phản ứng chất hóa học (trừ một vài đk sệt biệt).

- Khí hiếm: tất cả 8 electron phần bên ngoài cùng (trừ He có 2 electron lớp bên ngoài cùng)

- Kim loại: 1, 2, 3 electron phần bên ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron ở phần bên ngoài cùng

- Nguyên tử có 4 electron bên cạnh cùng có thể là nguyên tử của nguyên tốkim một số loại hoặc phi kim.

B. Bài bác tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên tố cùng viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử

- search Z =>Tên nguyên tố, viết cấu hình electron.

VD:Một nguyên tử X tất cả số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron trong nguyên tử X là

Z = 19⇒ cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ gồm số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết thông số kỹ thuật electron của ion - xác minh tính hóa học của nguyên tố

a. Từ thông số kỹ thuật e của nguyên tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

- cấu hình e của ion dương: ngắn hơn số e ngơi nghỉ phân phần ngoài cùng của ngtử bởi đúng năng lượng điện ion đó.

- thông số kỹ thuật e của ion âm: nhấn thêm số e bởi đúng điện tích ion đó vào phân lớp bên ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào cấu hình e, xác định kết cấu nguyên tử, đặc điểm của nguyên tố.

- lớp ngoài cùng gồm 8 e làngtố khí hiếm.

Xem thêm: I Complete The Sentences With The Correct Form Of Have To/Has To

- lớp ngoài cùng có 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim- phần ngoài cùng gồm 4 e có thể là kim loại, tốt phi kim.

VD1: Cu2+ có cấu hình electron là

Hướng dẫn: cấu hình e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9