Cách thực hiện some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little and a little

I/ SOME

some: vài, 1 vài, 1 không nhiều trong số, 1 số.some: được xem như là hiệ tượng số nhiều củaa, an.someđứng trước danh tự số nhiều đếm được với danh tự ko đếm được.

Bạn đang xem: Cách dùng many much a lot of

EX:

There’ssomemilk in the fridge.(Có 1 không nhiều sữa trong tủ lạnh.)

There aresomebooks on the table.(Có vài cuốn sách trên bàn.)

Sử dụng “some” khichưa khẳng định rõ số lượng.Sử dụng “some” trong câu hỏi đểbộc lộ rõ ý ước ao của người nói, đặc biệt trong câu yêu cầu và đề nghị. Khi đó, người nói mong muốn được đáp lại bằng “yes”.

EX:

Did you buysomemilk?(Bạn đã download 1 không nhiều sữa cần ko?)

*

II/ MANY

many: nhiều.manythường đứng trước danh tự đếm được.Sử dụng “many” khi muốnám chỉ 1 con số lớn.Được dùng đa phần trongcâu hỏi và câu che định.

EX:

I havemanyfriends here.(Ở trên đây tôi có rất nhiều bạn.)

Howmanyfloors does your school have?(Trường chúng ta có bao nhiêu tầng?)

There aren’tmanystudents in this school.(Không có tương đối nhiều học sinh ngơi nghỉ trường này.)

III/ ANY

anykhông có nghĩa xác định.anythường được sử dụng trongcâu hỏi cùng câu che định.anyđứng trước danh tự số các đếm được hoặc danh tự ko đếm được.Khi đạt câu hỏi vớiany, fan đóngụ ý nghi ngờ, đắn đo điều mình hỏi có hay là không có.

EX:

Are thereanyoranges?(Có quả cam như thế nào không?)

No, there aren’tanyoranges.(Không, không tồn tại quả cam như thế nào cả.)

Is thereanycheese in the fridge?(Có chút pho mát làm sao trong tủ lạnh không?)

No, there isn’tanycheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

muchthường dùng trongcâu che định và câu hỏi.muchđi vớidanh từ ko đếm được.

EX:

I don’t havemuchtime.(Tôi ko có tương đối nhiều thời gian.)

I don’t havemuchmoney.(Tôi ko có tương đối nhiều tiền.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot ofcó nghĩa là nhiều, 1 số lượng nhiềua lot ofthường được dùng trongcâu khẳng định.a lot oflà giải pháp nói khác củalots of.a lot ofvàlots ofthường đi vớidanh từ không đếm được và danh từ số nhiều.EX:

There’sa lot ofrain today.(Hôm nay mưa nhiều.)

A lot ofstudents are studying in the library.(Nhiều học viên đang học bài xích trong thư viện.)

There arelots ofpeople here.(Có đa số người ở đây.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEWdùng cùng với danh từ bỏ đếm được cònLITTLEvàA LITTLEthì sử dụng cho danh từ không đếm được.

Còn ước ao phân biệt thân từng cặp cùng nhau thì chu đáo như sau:

Nhìn trong câu tra cứu xem tất cả ý nàoLÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNGdanh từ bỏ đi sau nó tốt không, nếu tất cả thì dùngFEW (hoặc LITTLE)( = không nhiều ) còn không có thì dùngA LITTLE (hoặc A FEW)( = 1 ít, một vài )

Các bạn coi ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

littlea littlefewa few

Nhìn vùng phía đằng sau thấy chữ air không tồn tại s –>không đếm đượcnên loại câu C và D, xét tiếp ngôn từ câu ta thấyso smallnghĩa là hành lang cửa số quá nhỏ tuổi –>làm giảm số lượngkhông khí vào phòng nên chọn lựa câu A: little

Ví dụ 2:

I enjoy my lifehere. I have ……………… friends and we meet quite often.

littlea littlefewa few

Nhìn vùng sau cófriends gồm snên loại câu A với B, xét tiếp thấy enjoy xung quanh rakhông gồm yếu tố làm sao làm bớt số lượngfriends hãy lựa chọn câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chú ý**rằng giữaa littlevàlittlecó một ít khác biệt, tương tự như giữaa fewvàfew. Vớia little, ta hiểu rằngchúng ta gồm một ít cái nào đấy nhưng nó là vừa đủ, còn vớilittlethì nó tất cả nghĩarất ít, không đủ để đáp ứng nhu cầu nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least= Tôi còn một không nhiều tiền, trọn vẹn để đi xem phim.

I have little money. I really can’t afford to lớn go out= Tôi còn khôn xiết ít tiền, không được để đi chơi.

VD khác:

There have been few problems with the new system, thankfully!= như ý là khối hệ thống mới có rất không nhiều vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town= may mắn thay, thành phố của bọn họ có cực kỳ ít tội phạm.

I’m so pleased that I have few arguments with my family= Tôi rất vui bởi vì tôi rất ít tranh cãi xung đột với gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month= thật tuyệt bởi tháng này ít có thời máu xấu.

Ngoài ra các bạn cũng rất có thể dựa vào những dấu hiệu sau để triển khai bài.

Nếu chạm chán ONLY, QUITE thì chọna few, a littleNếu chạm chán : VERY, SO TOO thì chọnlittle, fewmà không yêu cầu xem xét gì thêm nữa.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

littlea littlefewa few

Loại ngay lập tức câu A và B vày phía sau làhouses, tiếp nối ta thấy cóonlynên chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1)I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

muchmany

2)……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

3)My dog brings me ………………… different slippers.

muchmany

4)This cow produces …………………. Milk.

muchmany

5)………………. Shampoo did you use last week?

how muchhow many

6)Paul always gets ………………. Homework.

muchmany

7)………………. Castles did he destroy?

how muchhow many

8)…………….. Love bởi you need?

how muchhow many

9)Andy hasn’t got ……………….. Hair.

muchmany

10)I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

11)There aren’t …………. Car parks in the center of Oxford.

muchmany

12)Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

13)Liverpool has …………. Of great nightclubs.

a lotmany

14)Hurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.

a fewa little

15)We saw ……………. Beautiful scenery when we went to Austria.

a little ofsome

16)There are a ………….. Shops near the university.

fewany

17)It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

muchmany

18)There are ……………… expensive new flats next khổng lồ the river.

somea little

19)After Steve tasted the soup, he added ……. Salt to lớn it.

a fewfewlittlea little

20)Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

very fewvery littlevery muchvery many

BT2

Điền vào chỗ trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive ………….. Letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. Hope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. Days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have ………………. Cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave ……………… thought to lớn his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have khổng lồ delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. Friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place khổng lồ live. There’s ………….to do.

18) Listen carefully, I’m going to give you ………. Advice.

19) This town is not a very interesting place lớn visit, so ………. Tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had to borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receivefewletters.

2) The snow was getting quite deep. I hada little/littlehope of getting home that night.

3)

A: I’m havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6) I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I havesome/a littlecream, please?

8) Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Justa little

10) He gavea littlethought to his future.

11) Would you help me witha little/somemoney?

12) We have lớn delay this course because he knowslittle/much

13) He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14) We didn’t buyany/manyflowers.

15) This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16) Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17) This is a very boring place to lớn live. There’slittleto do.

18) Listen carefully, I’m going khổng lồ give youa little/someadvice.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Lớp 5 Có Đáp Án, Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Lớp 5

19) This town is not a very interesting place to visit, sofewtourists come here.