Điện li hay ion hóa là quy trình một nguyên tử hay phân tử tích một năng lượng điện âm xuất xắc dương bằng cách nhận thêm giỏi mất đi electron để tạo nên thành các ion, thường kèm theo các biến hóa hóa học khác. Ion dương được tạo nên thành khi chúng hấp thụ đủ năng lượng (năng lượng này phải to hơn hoặc bằng thế năng liên quan của electron trong nguyên tử) để giải phóng electron, đều electron được giải tỏa này được gọi là đông đảo electron từ bỏ do.

Bạn đang xem: Các chất không dẫn điện

Năng lượng quan trọng để xảy ra quy trình này gọi là năng lượng ion hóa. Ion âm được tạo thành khi một electron thoải mái nào đó đập vào một nguyên tử mang điện trung hòa ngay mau chóng bị giữ gìn và thiết lập hàng rào nuốm năng với nguyên tử này, vì nó không thể đủ tích điện để thoát ra khỏi nguyên tử này nữa cần hình thành ion âm.

– Chất dẫn điện: axit, bazơ, muối ở dạng dung dịch hoặc nóng chảy là đa số chất có chức năng dẫn điện.

– Chất ko dẫn điện:

+ chất rắn khan (NaCl, NaOH,.. Rắn)

+ hỗn hợp rượu, đường, nước cất,…

* Nguyên nhân: Axit, bazơ, muối khi rã trong nước phân li ra các ion buộc phải dung dịch của chúng dẫn điện.

– Sự năng lượng điện li: quá trình phân li các chất trong nước ra ion

Chất điện li: Những hóa học tan trong nước phân li thành những ion.

Vậy axit, bazơ, muối hạt là các chất điện li.

2. Phương trình điện li:

– cùng với axit: phân li ra cation H+ và anion cội axit

VD: HCl → H+ + Cl–

– với bazơ: phân li ra cation sắt kẽm kim loại và anion OH–

VD: NaOH → Na+ + OH–

– với muối: phân li ra cation kim loại và anion gốc axit

VD: NaCl → Na+ + Cl–

Na2SO4 → 2Na+ + SO42- 

Lưu ý: Phương trình điện li phải bảo vệ cân bởi điện tích thân 2 vế

II. Phân loại những chất điện li

1. Hóa học điện li mạnh:

– Khái niệm: Chất điện li mạnh là hóa học khi tan trong nước, những phân tử hoà tan hồ hết phân li ra ion.(Quá trình năng lượng điện li là không thuận nghịch)

– những chất điện li mạnh:

+ các axít mạnh mẽ HCl, HNO3, H2SO4…

+ những bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,…

+ hầu như các muối.

– Phương trình năng lượng điện li: H2SO4 → 2H+ + SO42-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

2. Chất điện li yếu:

– Khái niệm: Chất điện li yếu là hóa học khi tung trong nước, chỉ có một trong những phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch. (Quá trình phân li là thuận nghịch – tuân theo nguyên lý Lơ Sa-tơ-li-ê)

– các chất năng lượng điện li yếu:

+ các axít yếu: H2S , HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, …

+ Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3…

– Phương trình năng lượng điện li: CH3COOH ⇔ CH3COO– + H+

Mg(OH)2 ⇔ Mg2+ + 2OH–

Lưu ý: Các chất AgCl, BaSO4, Fe(OH)2,… thường xuyên được xem là không tung trong nước. Mặc dù thực tế vẫn đang còn sự phối hợp một lượng cực kỳ nhỏ, và phần bị hòa tan hoàn toàn có thể phân li phải chúng vẫn được xếp vào các chât năng lượng điện li.

B. Bài tập

1. Dạng 1: Xác định hóa học điện li và hóa học không năng lượng điện li, chất điện li táo tợn và hóa học điện li yếu.

VD: Nhóm hóa học nào dưới đây chỉ gồm những chất năng lượng điện li mạnh?

A. HBr, Ba(OH)­2, CH3COOH B. HNO3, MgCO3, HF

C. HCl, H2SO4, KNO3 D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4

Lời giải:

A. Sai vì CH3COOH là axit yếu, năng lượng điện li yếu.

B. Sai vày HF là axit yếu, năng lượng điện li yếu.

D. Sai bởi vì H2S là axit yếu, năng lượng điện li yếu.

Đáp án C.

2. Dạng 2: Viết phương trình điện li.

VD: Phương trình năng lượng điện li nào dưới đây viết đúng?

A. 

*
B. 
*

C. 

*
D. 
*

Lời giải:

A với D không đúng vì H2SO4 và Na2S là hóa học điện li mạnh, cần sử dụng mũi tên →

C sai vì H2SO3 điện li yếu, dùng mũi tên ⇔

Đáp án B.

3. Dạng 3: Tính mật độ ion trong dung dịch

a. Dung dịch hóa học điện li mạnh:

AxBy → xAy+ + yBx- 

1 mol → x mol y mol

1 M → x M y M

b. Độ điện li α:


α = Số phân tử điện li/ Số phân tử chất tan

= Số mol chất điện li/ Số mol chất hòa tan

= CM điện li/ CM chất tan

* α = 1 : chất điện li mạnh

* 0


AB ⇔ A+ + B–

Ban đầu: a (M) 0 0

Điện li: x x x

Cân bằng: a – x x x (M)

Độ năng lượng điện li:

*

c. Các công thức vào dung dịch: 

* Khối lượng dung dịch: mdd = mct + mnước = Vdd.D

* Nồng độ % của dung dịch: 

*

* Nồng độ mol: 

*

VD: Hòa tung 14,2 gam Na2SO4 trong nước thu được hỗn hợp A đựng số mol ion SO42- là

A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,05 mol.

Lời giải:

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

*

*

Đáp án A.

VD: Trộn 50 ml dung dịch NaCl 2M cùng với 150 ml hỗn hợp BaCl2 x M thu đươc dung dịch mới gồm nồng độ ion Cl– 

*
là 1,1M. Quý giá của x là

A. 0,2  B. 0,3 C. 0,4  D. 0,5

Lời giải:

NaCl → Na+ + Cl–

BaCl2 → Ba2+ + 2Cl–

*

*
= frac0,1+0,3x0,05+0,15 = 1,1 Rightarrow x = 0,4" />. Đáp án C.

4. Dạng 4: Định luật bảo toàn điện tích

Nội dung định luật: Trong hỗn hợp chứa các chất điện li, tổng số mol điện tích dương luôn luôn bằng tổng số mol điện tích âm.

nđiện tích dương  = n điện tích âm

VD: Một dung dịch đựng a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl, d mol HCO3. Hệ thức liên hệ giữa a, b, c, d là

A. 2a+2b = c-d. B. a+b = c+d. C. 2a+2b = c+d. D. a+b = 2c+2d.

Lời giải:

Theo định giải pháp bảo toàn năng lượng điện ta có

*

⇒ Đáp án C.

5. Dạng 5: Định nguyên lý bảo toàn khối lượng

Theo ĐLBTKL: tổng khối lượng các chất tung = tổng khối lượng các ion vào dung dịch.

VD: Dung dịch A chứa những ion Al3+ = 0,6 mol, Fe2+ = 0,3 mol , Cl – = a mol, SO42- = b mol . Cô cạn dung dịch A nhận được 140,7 gam . Cực hiếm của a và b lần lượt là

A. 0,6 ; 0,9 B. 0.9 ; 0,6 C.

Xem thêm: Cá Mập Cắn Cáp Quang - Cá Mập Cắn Đứt Cáp Quang 2020

 0,5 ; 0,3 D. 0,2 ; 0,3

Lời giải:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 3.0,6 + 2.0,3 = a + 2b (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 27.0,6 + 56.0,3 + 35,5.a + 96.b = 140,7 (2)