chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử hào hùng 10 Địa lí 10 Tin học tập 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Lớp 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 7 Tin học 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
Chương 1 : Sự điện li Chương 2: Nito - Photpho Chương 3: Cacbon - Silic Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
Trắc nghiệm hóa 11 gồm đáp án với lời giải cụ thể 300 thắc mắc về phản ứng thảo luận ion trong hỗn hợp cá..

Câu hỏi 1 : hỗn hợp A chứa các cation bao gồm Mg2+, Ba2+, Ca2+ và những anion có Cl- cùng NO3-. Thêm thong dong dung dịch Na2CO3 1M vào dung dịch A cho tới khi lượng kết tủa thu được lớn nhất thì giới hạn lại, hôm nay người đo được lượng hỗn hợp Na2CO3 đã dùng là 250ml. Tổng số mol những anion tất cả trong dung dịch A là:

A 1,0 B 0,25 C 0,75 D 0,5

Lời giải chi tiết:

Gọi bí quyết chung của những ion KL vào A là M2+.

Bạn đang xem: Bảo toàn điện tích hóa 11

- Khi mang đến Na2CO3 vào A tới lúc kết tủa lớn nhất thì giới hạn lại, từ bây giờ ta có:

nMCO3 = nNa2CO3 = 0,25 mol => nM2+ = nMCO3 = 0,25 mol

- BTDDT mang đến dd A: n anion = nCl- + nNO3- = 2nM2+ = 2.0,25 = 0,5 mol

Đáp án D


Câu hỏi 2 : tất cả 500 ml dung dịch X đựng Na+, NH4+, CO32- cùng SO42- . Lấy 100 ml hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl nhận được 2,24 lít khí. Rước 100 ml hỗn hợp X cho công dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 nhận được 43 gam kết tủa. Mang 200 ml hỗn hợp X công dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH nhận được 8,96 lít khí NH3. Những phản ứng hoàn toàn, những thể tích khí phần nhiều đo sống đktc. Tổng cân nặng muối có trong 300 ml dung dịch X ?

A 71,4 gam. B 86,2 gam. C 119 gam. D 23,8 gam.

Lời giải chi tiết:

- 100 ml dung dịch X công dụng với HCl ta xác định được lượng CO32- do phản ứng:  2H+ + CO32- → H2O + CO2 0,1 ← 0,1 (mol)

- 100 ml hỗn hợp X công dụng với BaCl2 dư nhận được kết tủa gồm BaCO3 (0,1 mol) với BaSO4 => mBaSO4 = 43 – 0,1.197 = 23,3 gam

=> nSO42- = nBaSO4 = 23,3 : 233 = 0,1 mol

- 200 ml dung dịch X tác dụng với NaOH xác định được lượng NH4+ vị phản ứng: NH4+ + OH- → NH3 + H2O

0,4 ← 0,4 (mol)

=> 100 ml hỗn hợp X đựng 0,2 mol NH4+ - Bảo toàn điện tích cho 100 ml hỗn hợp X ta có: nNa+ + nNH4+ = 2nCO32- + 2nSO42-

=> nNa+ = 0,1.2 + 0,1.2 – 0,2 = 0,2 mol

Vậy 100 ml dung dịch X chứa: Na+ (0,2 mol); NH4+ (0,2 mol); CO32- (0,1 mol); SO42- (0,1 mol)

Khối lượng muối hạt trong 100ml chất tan là: 0,2.23 + 0,2.18 + 0,1.60 + 0,1.96 = 23,8 gam

=> khối lượng muối vào 300ml chất tan là: 23,8.3 = 71,4 gam

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 3 : dung dịch Y gồm: a mol Al3+, b mol Cl-, 0,15 mol H+ với 0,03 mol SO42-. Cho 180ml dung dịch Z tất cả NaOH 1,2M với Ba(OH)2 0,1M vào hỗn hợp Y, sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 5,598 gam kết tủa. Quý hiếm của a, b theo thứ tự là: 

A 0,030 với 0,018. B 0,018 và 0,144. C 0,180 và 0,030. D 0,030 và 0,180.

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

Bảo toàn năng lượng điện : 3a + 0,15 = b + 0,06

,nOH = 0,252 mol ; nBa2+ = 0,018 mol SO4

=> kết tủa bao gồm 0,018 mol BaSO4 và Al(OH)3

=> nAl(OH)3 = 0,018 mol OH => có hiện tượng lạ hòa chảy kết tủa

=> nAl(OH)3 = 4nAl3+ - (nOH – nH+) => nAl3+ = a = 0,03 mol

=> b = 0,18 mol

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 4 : Một dung dịch đựng 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl– cùng y mol SO42–. Tổng cân nặng các muối tan có trong hỗn hợp là 5,435 gam. Quý hiếm của x với y thứu tự là ?

A 0,01 với 0,03. B 0,02 và 0,05. C 0,05 với 0,01. D 0,03 cùng 0,02.

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

Bảo toàn năng lượng điện : 2nCu2+ + nK+ = nCl- + nSO42- => 0,02.2 + 0,03 = x + 2y

Có mmuối = mion  = 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96y = 5,435

=> x = 0,03 ; y = 0,02 mol

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 5 : hỗn hợp X chứa 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl-và a mol HCO3-. Đun hỗn hợp X mang đến cạn thu được muối hạt khan có khối lượng là

A 37,4gam. B 49,4gam. C 23,2gam. D 28,6gam.

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Bảo toàn năng lượng điện : 0,1.2 + 0,3.2 = 0,4 + a

=> a = 0,4 mol

2HCO3‑ -> CO32- + CO2 + H2O

=> sau bội phản ứng bao gồm 0,1 mol Ca2+ ; 0,3 mol Mg2+ ; 0,2 mol CO32- và 0,4 mol Cl-

=> mmuối khan = 37,4g

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 6 : hỗn hợp X cất 0,2 mol Ca2+; 0,08 mol Cl- ; z mol HCO3- và t mol NO3-. Cô cạn X rồi nung đến trọng lượng không đổi, chiếm được 16,44 gam chất rắn Y. Giả dụ thêm t mol HNO3 vào X rồi cho lên nấu dung dịch đến cạn thì thu được muối bột khan có cân nặng là

A 20,60 gam. B 30,52 gam. C 25,56 gam. D 19,48 gam.

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

Sau khi cô cạn và nung đến trọng lượng không đổi X thì:

2HCO3- → CO32- + CO2 ↑ → O2- + CO2↑

NO3‑ → NO2-

=> chất rắn gồm: CaO, CaCl2, Ca(NO2)2

(0,2 mol Ca2+ ; 0,08 mol Cl- ; 0,5z mol O2- ; t mol NO2-)

=> mY = 16,44 gam = 0,2.40 + 0,08.35,5 + 0,5z.16 + 46t (1)

Bảo toàn năng lượng điện tích đến dung dịch X: 2nCa2+ = nCl- + nHCO3- + nNO3- => 2.0,2 = 0,08 + z + t (2)

Từ (1) với (2) => z = 0,24 mol; t = 0,08 mol

Khi cho t = 0,08 mol HNO3 vào X:

HNO3 + HCO3- → CO2 +H2O + NO3‑

0,08 → 0,08 (dư 0,24 - 0,08 = 0,16 mol)

Dung dịch chiếm được chứa: Ca2+ (0,2 mol); Cl- (0,08 mol); HCO3- (0,16 mol); NO3- (0,08 + 0,08 = 0,16 mol)

Khi đun mang đến cạn thì: 2HCO3- → CO32- + CO2 + H2O

0,16 → 0,08

Vậy chất rắn thu được chứa: Ca2+ (0,2 mol); Cl- (0,08 mol); CO32- (0,08 mol); NO3- (0,16 mol)

=> mrắn = mCa2+ + mCO3 2- + mNO3- + mCl- = 0,2.40 + 0,08.35,5 + 0,08.60 + 0,16.62 = 25,56g

Đáp án C

 


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 7 : hỗn hợp X chứa các ion: Na+, Ba2+ với HCO3-. Chia X thành ba phần bởi nhau. Phần một tác dụng với KOH dư, được m gam kết tủa. Phần hai chức năng với Ba(OH)2 dư, được 4m gam kết tủa. Đun sôi cho cạn phần ba, thu được V1 lít CO2 (đktc) và chất rắn Y. Nung Y đến trọng lượng không đổi, thu đạt thêm V2 lít CO2 (đktc). Tỉ trọng V1 : V2 bằng

A 1 : 3. B 3 : 2. C 2 : 1. D 1 : 1.

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

*

 


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 8 : phân chia dung dịch A chứa các ion Fe3+; NH4+ ; SO42- cùng Cl- thành nhì phần bởi nhau.

Phần 1: Cho chức năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, thu dược 1,07 gam kết tủa với 0,672 lít khí (đktc).

Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, nhận được 4,66 gam kết tủa.

Tổng khối lượng muối khan thu được khi cô cạn cảnh giác dung dịch A là:

A 3,73 gam B 4,76gam C 6,92gam D 7,46gam

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Phần 1: n khí NH3 = n NH4+ = 0,03 mol

n kết tủa = n Fe(OH)3 = 0,01 mol

Phần 2: n kết tủa = n BaSO4 = 0,02 mol

=> toàn cục A bao gồm 0,06 mol NH4+ ; 0,04 mol SO42- ; 0,02 mol Fe3+

=> Theo BT điện tích có n Cl- = 0,04 mol

=> m muối khan = 7,46g

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 9 : cho a mol Mg và b mol Zn vào dung dịch chứa c mol Cu2+ và d mol Ag+. Sau thời điểm phản ứng ngừng thu được dung dịch cất 2 ion kim loại. Điều khiếu nại về b (so cùng với a, c, d) để được kết quả này là:

A b ≤ a - d/2.B b ≤ c - a +d/2.C b ≥ c - a.D b ≥ c - a + d/2.

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

Trình tự bội phản ứng:

- sản phẩm tự bội phản ứng của KL: Mg, Zn

- vật dụng tự phản nghịch ứng của ion KL: Ag+, Cu2+

Theo đề bài bác sau phản nghịch ứng gồm 2 ion KL => Đó là Mg2+, Zn2+ Suy ra: 

+ Cu2+, Ag+ hết (vì nếu ko hết thì dd sau pư có tương đối nhiều hơn 2 ion KL)

+ Mg hết (vì Mg hết thì mới có thể đến lượt Zn phản ứng tạo thành Zn2+)

+ Zn hoàn toàn có thể vừa đủ hoặc dư

Như vậy: 2nMg + 2nZn ≥ nAg+ + 2nCu2+

hay 2a + 2b ≥ d + 2c => b ≥ c - a + d/2

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : dung dịch X cất 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+; 0,3 mol Cl-; sót lại là ion NH4+. Mang đến 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào hỗn hợp X và đun nóng nhẹ. Hỏi sau thời điểm phản ứng kết thúc, tổng khối lượng hai hỗn hợp sau phản ứng giảm từng nào gam ? (giả sử hơi nước cất cánh hơi không xứng đáng kể).

A 6,761 gamB 4,925 gamC 6,825 gam. D 12,474 gam

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Theo DLBT năng lượng điện : 2n CO32- + nCl- = nNa+ + nNH4+

=> nNH4+ = 0,25 mol

n Ba(OH)2 = 0,054 mol

Xảy ra những phản ứng : Ba2+ + CO32- → BaCO3

NH4++ OH- → NH3 + H2O

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 11 : dung dịch X bao gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- cùng 0,02 mol SO42-. Mang lại 120ml hỗn hợp Y bao gồm KOH 1,2M cùng Ba(OH)2 0,1M vào X, sau thời điểm các phản bội ứng kết thúc, nhận được 3,732 gam kết tủa. Giá trị của z,t lần lượt là

A 0,020 cùng 0,012 B 0,020 và 0,120 C 0,120 cùng 0,020 D 0,012 cùng 0,096

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

*


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : hỗn hợp X bao gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3-; 0,15 mol CO32- và 0,05 mol SO42-. Tổng trọng lượng muối trong dung dịch X là:

A 33,8 gam.B 28,5 gam.C 29,5 gam.D 31,3 gam.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn điện tích.


Lời giải đưa ra tiết:

Bảo toàn năng lượng điện tích: nNa+ + nK+ = nHCO3- + 2nSO4 2- + 2nCO3 2-

=> a + 0,15 = 0,1 + 2.0,15 + 2.0,05 => a = 0,35 mol

=> mmuối = ∑mion = 0,35.23 + 0,15.39 + 0,1.61 + 0,15.60 + 0,05.96 = 33,8 gam

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : Trộn dung dịch đựng Ba2+ ; OH− 0,06 mol cùng Na+ 0,02 mol với dung dịch HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol với Na+. Khối lượng kết tủa thu được sau khi trộn là:

 

A 3,94 g B 5,91g C 7,88 g D 1,71g

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

*


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : hỗn hợp X chứa 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ cùng 0,3 mol Cl−. đến 270 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,2 M vào với đun nhẹ (giả sử H2O bay khá không xứng đáng kể).Tổng trọng lượng dung dịch X và dung dịch Ba(OH)2 sau quy trình phản ứng giảm đi là:

A 4,215 gam B 5,296 gam C 6,761 gam D 7,015 gam

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

Khối lượng dung dịch giảm đi chính là khối lượng chất kết tủa và chất khí bay lên

(eqalign & n_Ba(OH)_2 = m 0,27.0,2 m = m 0,054 m (mol) cr và CO_3^2 - + Ba^2 + uildrel over longrightarrow BaCO_3 downarrow cr & NH_4^ + + OH^ - uildrel over longrightarrow NH_3 uparrow + H_2O cr và m_BaCO_3 + m_NH_3 = 0,025.197 + 0,108.17 = 6,716(g) cr )

Đáp án: C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 15 : hỗn hợp X cất m gam 3 ion : Mg2+, NH4+, SO42-. Phân tách dung dịch X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho chức năng với hỗn hợp KOH chiếm được 5,8g kết tủa. Phần 2 đun nóng với hỗn hợp NaOH dư nhận được 3,36 lit khí (dktc). Giá trị của m là :

A 77,4 B 43,8 C 21,9 D 38,7

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Bảo toàn điện tích


Lời giải bỏ ra tiết:

nMg(OH)2 = 0,1 mol

nNH3 = 0,15 mol

Mg2+ + 2OH- -> Mg(OH)2

NH4+ + OH- -> NH3 + H2O

Trong từng phần gồm : 0,1 mol Mg2+ cùng 0,15 mol NH4+

Bảo toàn năng lượng điện : nSO4 (1 phần) = ½ (2nMg + nNH4) = 0,175 mol

=> m = (0,1.24 + 0,15.18 + 0,175.96).2 = 43,8g

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 :  Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- và a mol HCO3-. Đun hỗn hợp X đến cạn thu được muối khan có trọng lượng là

A 37,4 gam. B 49,4 gam. C 23,2 gam. D 28,6 gam.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng


Lời giải đưa ra tiết:

Bảo toàn điện tích : 0,1 . 2 + 0,3 . 2 = 0,4 + a

=> a = 0,4 mol

2HCO3‑ → CO32- + CO2 + H2O

=> sau bội nghịch ứng tất cả 0,1 mol Ca2+ ; 0,3 mol Mg2+ ; 0,2 mol CO32- và 0,4 mol Cl-

=> mmuối khan = 37,4g

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 17 : Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl– với y mol SO42–. Tổng cân nặng các muối hạt tan gồm trong dung dịch là 5,435 gam. Quý giá của x cùng y lần lượt là ?

 

A 0,01 với 0,03.B 0,02 cùng 0,05. C 0,05 và 0,01. D 0,03 với 0,02.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Bảo toàn năng lượng điện tích, bảo toàn khối lượng


Lời giải đưa ra tiết:

Bảo toàn điện tích : 2nCu2+ + nK+ = nCl- + nSO42- => 0,02.2 + 0,03 = x + 2y

Có mmuối = mion  = 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96y = 5,435

=> x = 0,03 ; y = 0,02 mol

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 18 : Một dung dịch đựng 0,04 mol Ba2+, 0,06 mol K+, z mol NO3- và t mol Cl-. Tổng khối lượng muối nhận được là 14,645 gam. Tính mol NO3- và mol của Cl- ?

A 0,07 với 0,07.B 0,05 với 0,08.C 0,1 với 0,14.D  0,07 và 0,14.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

- Áp dụng bảo toàn điện tích => (1)

- Từ cân nặng muối => (2)

Giải hệ tìm được z, t.


Lời giải chi tiết:

- Áp dụng bảo toàn điện tích:

0,04.2 + 0,06.1 = z.1 + t.1

→ z + t = 0,14 (1)

- Bảo toàn khối lượng:

mmuối = 0,04.137 + 0,06.39 + 62z + 35,5t = 14,654

→ 62z + 35,5t = 6,834 (2)

Giải hệ phương trình (1) (2) được z = t = 0,07

Vậy số mol NO3- là 0,07 cùng số mol của Cl- là 0,07.

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 19 : hỗn hợp A gồm chứa những ion Ba2+; Mg2+; Ca2+; 0,4 mol SO42- và 0,5 mol NO3-. Thêm đàng hoàng dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch A cho tới khi lượng kết tủa lớn nhất thì ngừng. Thể tích hỗn hợp K2CO3 yêu cầu dùng là

A 500 ml.B 250 ml.C 400 ml.D 650 ml.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

- Viết phương trình ion rút gọn

- Bảo toàn năng lượng điện tích


Lời giải chi tiết:

Gọi cách làm chung của Ba2+; Mg2+; Ca2+ là M2+

- Bảo toàn năng lượng điện tích mang đến dung dịch A:

(eginarrayl2n_M^2 + = 2n_SO_4^2 - + n_NO_3^ - \ o 2n_M^2 + = 2.0,4 + 0,5\ o n_M^2 + = 0,65left( mol ight)endarray)

- Khi cho dd K2CO3 vào dd A thì:

M2+ + CO32- → MCO3 ↓

0,65 → 0,65 (mol)

→ nK2CO3 = nCO32- = 0,65 mol

→ V = n : cm = 0,65 : 1 = 0,65 lít

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi trăng tròn : Một dung dịch bao gồm chứa 2 các loại cation Fe2+ (0,1 mol) và Al3+ (0,2 mol) thuộc 2 một số loại anion là Cl- (x mol) và SO42- (y mol). Hiểu được khi cô cạn dung dịch và có tác dụng khan nhận được 46,9 gam muối khan. Quý hiếm của x, y là

A 0,6 với 0,1.B 0,3 cùng 0,2.C 0,5 và 0,15.D 0,2 cùng 0,3.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

- Bảo toàn điện tích => (1)

- Bảo toàn cân nặng => (2)

Giải hệ kiếm được x, y.


Lời giải bỏ ra tiết:

- Áp dụng bảo toàn năng lượng điện tích:

0,1.2 + 0,2.3 = x.1 + y.2

→ x + 2y = 0,8 (1)

- Bảo toàn khối lượng:

mmuối = 0,1.56 + 0,2.27 + 35,5x + 96y = 46,9

→ 35,5x + 96y = 35,9 (2)

Giải hệ (1) (2) thu được x = 0,2 và y = 0,3.

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 21 : dung dịch A gồm chứa các ion K+; Na+ (số mol đầy đủ là 0,35 mol) với 0,2 mol SO42-; x mol OH-. Thêm thảnh thơi dung dịch NH4Cl 2M vào dung dịch A cho tới khi lượng khí bay ra lớn nhất thì ngừng. Thể tích hỗn hợp NH4Cl đề nghị dùng là

A 300 ml.B 150 ml.C 200 ml.D 350 ml.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

- Bảo toàn năng lượng điện tính được số mol OH-

- Viết phương trình ion rút gọn, từ bỏ phương trình ion tính được số mol NH4+ 

- Tính thể tích dung dịch NH4Cl dựa theo công thức V = n : CM

 


Lời giải đưa ra tiết:

- Áp dụng bảo toàn năng lượng điện → nK+ + nNa+ = 2.nSO42- + nOH-

→ 0,35 + 0,35 = 2.0,2 + x

→ x = 0,3

- Khi đến dung dịch NH4Cl vào dd A:

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

0,3 ← 0,3 (mol)

→ nNH4Cl = nNH4+ = 0,3 mol

→ V = n : cm = 0,3 : 2 = 0,15 lít

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 22 : Một dung dịch cất 0,05 mol Mg2+; 0,15 mol Al3+; a mol SO42- và b mol Cl-. Tổng trọng lượng muối thu được sau thời điểm cô cạn dung dịch là 29,775 gam. Quý giá của a với b là

A 0,1 với 0,075.B 0,2 cùng 0,15.C 0,15 cùng 0,2.D 0,075 và 0,1.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

- Bảo toàn năng lượng điện tích

- Bảo toàn khối lượng


Lời giải đưa ra tiết:

- Áp dụng bảo toàn năng lượng điện tích:

0,05.2 + 0,15.3 = a.2 + b.1

→ 2a + b = 0,55 (1)

- Bảo toàn khối lượng:

mmuối = 0,05.24 + 0,15.27 + 96a + 35,5b = 29,775

→ 96a + 35,5b = 24,525 (2)

Giải (1) cùng (2) được a = 0,2 với b = 0,15

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 23 : dung dịch A tất cả chứa các ion: 0,3 mol K+; 0,25 mol Na+ với 0,25 mol SO42-; a mol CO32-. Thêm đàng hoàng dd HCl 1M vào dd A cho đến khi lượng khí bay ra là lớn nhất thì ngừng. Thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng:

A 50 ml.B  20 ml.C 40 ml.D 60 ml.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

- Viết phương trình ion rút gọn

- Bảo toàn năng lượng điện tích


Lời giải bỏ ra tiết:

- Áp dụng BTĐT mang lại dung dịch A:

nK+ + nNa+ = 2nSO4 2- + 2nCO3 2-

=> 0,3 + 0,25 = 2.0,25 + 2nCO3 2-

=> nCO3 2- = 0,025 mol

- Dẫn nhàn HCl vào hỗn hợp A cho tới khi lượng khí bay ra lớn nhất thì ngừng:

H+ + CO32- → HCO3-

0,025 ← 0,025 → 0,025

H+ + HCO3- → H2O + CO2

0,025 ← 0,025

Vậy nHCl = 0,025 + 0,025 = 0,05 mol

=> V dd HCl = n : cm = 0,05 : 1 = 0,05 lít = 50 ml

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 24 : cho dung dịch A chứa những ion Mg2+, NH4+, SO42-, Cl-. Phân chia dung dịch A thành nhị phần bằng nhau. Phần (1) chức năng với dung dịch NaOH dư, nấu nóng thu được 0,58 gam kết tủa cùng 0,672 lít khí (đktc). Phần (2) công dụng với dung dịch BaCl2 dư, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng trọng lượng của những chất tan trong những phần của dung dịch A là m gam. Quý hiếm của m là

A 11,6.B 6,11.C 6,55.D 3,055.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

- tính toán theo phương trình ion thu gọn

- Bảo toàn năng lượng điện tích, bảo toàn khối lượng


Lời giải bỏ ra tiết:

Phần 1:

nMg(OH)2 = 0,58/58 = 0,01 mol

nNH3 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 ↓

0,01 ← 0,01

NH4+ + OH- → NH3 ↑ + H2O

0,03 ← 0,03

Phần 2:

nBaSO4 = 4,66/233 = 0,02 mol

Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

0,02 ← 0,02

Trong một dd luôn luôn trung hòa về năng lượng điện nên:

2nMg2+ + nNH4+ = 2nSO42- + nCl-

→ 2.0,01 + 0,03 = 2.0,02 + nCl-

→ nCl- = 0,01

Khối lượng chất tan trong mỗi phần là: m = 0,01.24 + 0,03.18 + 0,02.96 + 0,01.35,5 = 3,055 gam

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 25 : dung dịch Y chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Phân chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau.

- Phần 1: Cho chức năng với lượng dư hỗn hợp NaOH. Sau đó, đun nóng dung dịch chiếm được 0,672 lít khí (đktc) với 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: Cho chức năng với hỗn hợp Ba(NO3)2 thu được 4,66 gam kết tủa.

Tính tổng cân nặng muối khan thu được lúc cô cạn hỗn hợp Y.

A 3,73 gam.B 7,04 gam.C 7,46 gam.D 3,52 gam.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

- Viết phương trình ion rút gọn

- Bảo toàn năng lượng điện tích, bảo toàn khối lượng


Lời giải đưa ra tiết:

Phần 1:

nFe(OH)3 = 1,07/107 = 0,01 mol

nNH3 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3 ↓

0,01 ← 0,01

NH4+ + OH- → NH3 ↑ + H2O

0,03 ← 0,03

Phần 2:

nBaSO4 = 4,66/233 = 0,02 mol

Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

0,02 ← 0,02

Trong một dd luôn luôn trung hòa về điện nên:

3nFe3+ + nNH4+ = 2nSO42- + nCl-

→ 3.0,01 + 0,03 = 2.0,02 + nCl-

→ nCl- = 0,02

Tổng trọng lượng chất tan lúc cô cạn dd Y: 

2.(56.0,01 + 18.0,03 + 96.0,02 + 35,5.0,02) = 7,46 gam

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 26 : Trộn dung dịch X cất OH- (0,17 mol), Na+ ( 0,02 mol) và Ba2+ với dung dịch Y cất CO32- ( 0,03 mol), Na+ (0,1 mol) với HCO3- nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A 14,775. B  7,880.C 5,910. D 13,790.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

+Bảo toàn điện tích để kiếm được nBa2+; nHCO3-

+ Viết phương trình ion rút gọn gàng khi trộn dd X với Y, đo lường và tính toán theo hóa học phản ứng hết:

OH- + HCO3- → CO32- + H2O

Ba2+ + CO32- → BaCO3↓


Lời giải đưa ra tiết:

Bảo toàn năng lượng điện với dd X ta có:

0,17. 1 = 0,02.1 + 2nBa2+

=> nBa2+ = 0,075 (mol)

Bảo toàn điện tích với dd Y ta có:

2.0,03 + 1.nHCO3- = 0,1.1

=> nHCO3- = 0,04 (mol)

Trộn dd X cùng với Y xảy ra phản ứng:

OH- + HCO3- → CO32- + H2O

0,04 →0,04 → 0,04 (mol)

Ba2+ + CO32- → BaCO3↓

0,07 ←( 0,03+ 0,04) → 0,07 (mol)

=> m↓ = mBaCO3 = 0,07.197= 13,79 (g)

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 27 : Một dung dịch A chứa 0,01 mol K+, 0,02 mol HCO3-, 0,02 mol Mg2+ với x mol SO42-. Trọng lượng muối khan thu được lúc cô cạn hỗn hợp là

A 3,53 gam. B 3,51 gam. C 2,91 gam. D 2,07 gam.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

BTĐT ta có: 1.nK+ + 2.nMg2+ = 1.nHCO3- + 2.nSO42- → nSO42- = ?

Khi cô cạn dd A xảy ra phản ứng:

2HCO3- (uildrel t^0 overlongrightarrow )CO32- + CO2 + H2O

Xác định được dd thu được bao gồm chứa hầu như ion như thế nào vào bao nhiêu mol → từ kia tính được khối lượng


Lời giải chi tiết:

BTĐT ta có: 1.nK+ + 2.nMg2+ = 1.nHCO3- + 2.nSO42-

→ 1.0,01 + 2.0,02 = 0,02.1 + 2.x

→ x = 0,015 (mol)

Khi cô cạn dd A xảy ra phản ứng:

2HCO3- (uildrel t^0 overlongrightarrow )CO32- + CO2 + H2O

0,02 → 0,01 (mol)

Vậy dd nhận được chứa: Mg2+ dư: 0,02 (mol); K+: 0,01 (mol); SO42-: 0,015 (mol); CO32-: 0,01 (mol)

cô cạn thu được mmuối = mMg2+ + mK+ + mSO42- + mCO32- = 0,02.24 + 0,01.39 + 0,015.96 + 0,01.60 = 2,91 (g)

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 28 : bao gồm 2 dung dịch cất 2 cation với 2 anion ko trùng nhau trong số ion sau: K+ (0,15 mol), Mg2+ (0,1 mol), NH4+ (0,25 mol), H+ (0,25 mol), Cl- (0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol), CO32- (0,15 mol). Một trong những 2 dung dịch trên chứa những ion nào bên dưới đây?

A K+, Mg2+, SO42-, Cl-B K+, NH4+, CO32-, Cl-C NH4+, H+, NO3-, SO42- D Mg2+, H+, SO42-, Cl-

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Để dung dịch tồn tại thì những ion ko phản ứng cùng với nhau và định chính sách bảo toàn điện tích được thỏa mãn.


Lời giải đưa ra tiết:

Để hỗn hợp tồn tại thì những ion ko phản ứng với nhau cùng định giải pháp bảo toàn điện tích được thỏa mãn.

- Xét câu trả lời A: tổng thể mol điện tích dương không bằng tổng số mol điện tích âm phải không tồn tại hỗn hợp này.

- Xét lời giải B: hỗn hợp tồn trên vì các ion không phản ứng với nhau với định dụng cụ bảo toàn năng lượng điện được thỏa mãn.

- Xét giải đáp C: tổng số mol năng lượng điện dương không bằng tổng số mol điện tích âm cần không tồn tại dung dịch này.

- Xét lời giải D: tổng thể mol năng lượng điện dương không bởi tổng số mol năng lượng điện âm đề nghị không tồn tại hỗn hợp này.

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 29 : hỗn hợp X chứa các cation gồm Mg2+, Ba2+, Ca2+ và các anion bao gồm Cl- với NO3-. Thêm nhàn hạ 250 ml dung dịch Na2CO3 1M vào hỗn hợp X thì chiếm được lượng kết tủa khủng nhất. Tổng số mol các anion bao gồm trong dung dịch X là:

A 1,0.B 0,25.C 0,75.D 0,5.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Viết các PTHH xẩy ra và áp dụng định hình thức bảo toàn năng lượng điện tích để tìm tổng số mol những anion trong X.


Lời giải bỏ ra tiết:

Mg2+ + CO32- → MgCO3

Ba2+ + CO32- → BaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3

Ta có: nMg2+ + nBa2+ + nCa2+ = nCO3 2- = nNa2CO3= 0,25 mol

Áp dụng định cách thức bảo toàn điện tích với dung dịch X ta có: 2. (nMg2+ + nBa2+ + nCa2+)= nCl- + nNO3-

→ nCl- + nNO3- = 0,5 mol

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 30 : hỗn hợp X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3-, Cl-. Vào đó, số mol của ion Cl- là 0,1 mol. Chia X thành nhì phần bởi nhau. Phần 1 mang đến phản ứng với hỗn hợp NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa.Phần 2 cho phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư) chiếm được 3 gam kết tủa. Phương diện khác, nếu hâm sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam kết hóa học rắn khan. Quý giá của m là

A 9,21. B 9,26. C 8,79. D 7,47.

Xem thêm: Trường Thpt Chuyên Biên Hòa Hà Nam, Trường Thpt Chuyên Biên Hòa


Đáp án: C


Phương pháp giải:

Viết pt ion rút gọn các quá trình xảy ra

Sử dụng bảo toàn năng lượng điện với những chất trong dd X


Lời giải bỏ ra tiết:

Đặt trong 50% dd X (left{ eginarraylCa^2 + :a(mol))\Na^ + :b,(mol)\HCO_3^ - :c,,(mol)\Cl^ - :0,05,(mol)endarray ight.)

Xét dd X + NaOH dư thu được 2 gam kết tủa, còn lúc pư cùng với dd Ca(OH)2 dư mang lại 3 gam kết tủa

→ chứng minh lượng kết tủa 2 gam tính theo số mol của Ca2+ ban đầu.

Lượng kết tủa 3g tính theo số mol của HCO3-

HCO3-  + OH- → CO32- + H2O

CO32- + Ca2+ → CaCO3↓

nCaCO3 = 2 : 100 = 0,02 (mol) → nCa2+ bđ = n­CaCO3 = 0,02 (mol) → a = 0,02

nCaCO3 = 3 : 100 = 0,03 (mol) → nHCO3- bđ = nCaCO3 = 0,03 (mol) → b = 0,03

Bảo toàn điện tích với những chất trong dd X ta có:

(eginarrayl2n_Ca^2 + + 1.n_Na^ + = 1.n_HCO_3^ - + 1.n_Cl^ - \ o 2.0,02 + b = 1.0,03 + 1.0,05\ o b = 0,04,(mol)endarray)

Đun sôi 1/2 dd X gồm phản ứng:

2HCO3-  → CO32- + CO2↑ + H2O

0,03 → 0,015 (mol)

Rắn thu được chứa những ion là: Ca2+: 0,02 (mol); Na+: 0,04 (mol); CO32-:0,015 (mol); Cl-: 0,05 (mol)