2. Định lí về vết của tam thức bậc hai

2.1. Định lí vết tam thức bậc hai

Cho tam thức bậc nhị $ f(x)=ax^2+bx+c $ cùng với $ a e 0 $ tất cả $ Delta=b^2-4ac $. Lúc đó, có tía trường hợp xảy ra:

$ Delta $ Delta =0 $: $ f(x) $ cùng dấu với thông số $ a $ với mọi $ x e -fracb2a, $$ Delta >0 $: $ f(x) $ gồm hai nghiệm sáng tỏ $ x_1,x_2 $ (giả sử $ x_1trong trái — không tính cùng, nghĩa là trọng điểm hai số $0$ thì thì $ f(x) $ và hệ số $ a $ trái dấu, còn bên phía ngoài hai số $0$ thì cùng dấu.

Bạn đang xem: Bảng xét dấu phương trình bậc 2

*

*


Tam thức bậc nhị $f(x)$ có hệ số $ a=6$ và có hai nghiệm $ x_1=2,x_2=3 $ nên tất cả bảng xét vệt như sau:
*
Tam thức bậc nhì $ g(x)=-x^2+4x+5$ có hệ số $ a=-1$ và có hai nghiệm $ x_1=-1,x_2=5 $ nên tất cả bảng xét vết như sau:
*
Tam thức bậc hai $ h(x)=6x^2+x+4$ có hệ số $ a=6$ và bao gồm $ Delta

Bài 2. Giải các bất phương trình sau

$x^2-2x+3>0$$x^2+9>6x$$6x^2-x-2 geqslant 0$$frac13x^2+3x+6$dfracx^2+1x^2+3x-10$dfrac10-x5+x^2>dfrac12$$dfracx+1x-1+2>dfracx-1x$$dfrac1x+1+dfrac2x+3

Hướng dẫn. Để giải các bất phương trình hữu tỉ, chúng ta biến hóa (rút gọn, quy đồng giữ gìn mẫu) để được một bất phương trình tích, thương những nhị thức số 1 và tam thức bậc hai. Tiếp nối lập bảng xét vết và căn cứ vào đó để kết luận.

$x^2-2x+3>0.$Bất phương trình này chỉ tất cả một tam thức bậc nhì nên chúng ta lập bảng xét vết luôn, được tác dụng như sau:
*
Từ bảng xét dấu, chúng ta có tập nghiệm của bất phương trình là $mathbbR$.$x^2+9>6x$. Biến đổi bất phương trình đã đến thành $$x^2+9-6x>0$$ Bảng xét lốt của vế trái như sau:
*
Suy ra, tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $mathbbRsetminus $.$6x^2-x-2 geqslant 0$. Lập bảng xét dấu cho vế trái, ta được:
*
Suy ra, tập nghiệm của bất phương trình đã cho rằng $ S=left(-infty;-frac12 ight>cup leftdfrac12$. Chuyển vế, quy đồng giữ giàng mẫu của bất phương trình sẽ cho, ta được bất phương trình tương đương $$frac-x^2-2x+152left( x^2+5 ight) >0$$ Lập bảng xét dấu cho vế trái bất phương trình này, ta được bảng sau:
*
Kết luận, tập nghiệm của bất phương trình là $S=(-5;3)$.$dfracx+1x-1+2>dfracx-1x$. đưa vế, quy đồng giữ chủng loại của bất phương trình này, ta được bất phương trình tương đương: $$frac2x^2+x-1x^2-x>0$$Lập bảng xét dấu đến vế trái, ta được:
*
Kết luận, tập nghiệm của bất phương trình đã cho rằng $S= left( -infty ,-1 ight) cup left( 0,frac12 ight) cup left( 1,+infty ight) $.$dfrac1x+1+dfrac2x+3Căn cứ vào bảng xét dấu, họ có tập nghiệm của bất phương trình đã chỉ ra rằng $S=left( -infty ,-3 ight) cup left( -2,-1 ight) cup left( 1,+infty ight) $.

Bài 3. Tìm những giá trị của thông số $m$ để các phương trình sau gồm 2 nghiệm dương phân biệt

$(m^2+m+1)x^2+(2m-3)x+m-5=0$$x^2-6mx+2-2m+9m^2=0$

Bài 4.

Xem thêm: Bài Soạn Ngữ Văn Lớp 11 Vào Phủ Chúa Trịnh (Lê Hữu Trác), Bài Soạn Lớp 11: Vào Phủ Chúa Trịnh

tìm kiếm $m$ để những bất phương trình sau vô nghiệm.