Mời quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 11 xem thêm tài liệu bài xích tập cách thức tính pH được temperocars.com đăng thiết lập trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập về ph

Đây là tài liệu cực kỳ hữu ích, tổng hợp toàn thể lý thuyết, cách thức và bài bác tập trắc nghiệm tính pH. Hi vọng với tài liệu này những em học viên có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức để đạt được tác dụng cao trong bài xích kiểm tra, bài bác thi học kì 1 sắp tới tới. Đồng thời giúp quý thầy cô gồm thêm nhiều bốn liệu giảng dạy. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.


Bài tập phương pháp tính pH


A. Phương thức giải & Ví dụ minh họa


a. PH cùng với axit, bazo mạnh

Phương pháp

- Tính số mol H+/OH- hoặc tổng số mol H+/OH-

- Tính nồng độ H+/OH-

- Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

- Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà rã 3,66 gam hỗn hợp Na, ba vào nước dư thu được 800ml hỗn hợp A cùng 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của hỗn hợp A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của na và bố lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)


Na + H2O → NaOH + 1/2 H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 và y = 0,02

Phương trình năng lượng điện ly: NaOH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: phối hợp 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd thu được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: mang đến 15 ml hỗn hợp HNO3 bao gồm pH = 2 trung hòa - nhân chính hết 10 ml hỗn hợp Ba(OH)2 có pH = a. Quý hiếm của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà rã m gam Zn vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M chiếm được 0,784 lít khí hiđro và dung dịch X. Tính pH của hỗn hợp X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 bội phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X


Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH cùng với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng kết hợp công thức tính độ điện ly α, hằng số năng lượng điện ly axit, bazo: Ka, Kb

- Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tung (no)

*

- Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A-

*
 (chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà tan 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít dung dịch X.

a. Tính pH của hỗn hợp X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu cung ứng dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình năng lượng điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau năng lượng điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình năng lượng điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: dung dịch A đựng NH3 0,1M cùng NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch biết Kb của NH3= 1,75.10-5.

Hướng dẫn:


NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau điện ly: 0,1- x x x + 0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và bỏ qua mất sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: mang lại dd hh X tất cả HCl 0,01 M cùng CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5và làm lơ sự phân li của nước. Quý hiếm pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: mang đến dd hh X có CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và làm lơ sự phân li của nước. Quý hiếm pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Việc về pha loãng, xáo trộn dung dịch những chất năng lượng điện ly để đạt được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình phản bội ứng trung hòa

-Xác định môi trường xung quanh của dung dịch phụ thuộc vào pH ⇒ xem xét mol axit tốt bazơ dư ⇒ tìm các giá trị mà việc yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau khi trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích đều bằng nhau thu được hỗn hợp A. Rước 300 ml hỗn hợp A tác dụng với hỗn hợp B bao gồm NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích dung dịch B cần dùng để làm sau khi phản ứng hoàn thành thu được dung dịch tất cả pH = 1. Coi Ba(OH)2 với H2SO4 phân li trọn vẹn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau lúc trộn 3 dung dịch axit rất có thể tích cân nhau ta nhận được nồng độ new của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Vào 300 ml hỗn hợp A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-


0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của hỗn hợp B yêu cầu dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình điện ly:

NaOH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau bội nghịch ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch bao gồm pH =1 gồm HCl với HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a(mol/l) thu được 200 ml dung dịch A tất cả pH = 12.

a. Tính a

b. Pha loãng hỗn hợp A từng nào lần nhằm thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau bội nghịch ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0....….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau pha loãng bao gồm pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy rất cần được pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính xác suất thể tích khi hỗn hợp HCl gồm pH = 1 và dung dịch HCl pH = 4 cần dùng để làm pha trộn thành dung dịch bao gồm pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: cho 100 ml dd hh bao gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với V ml dd hh bao gồm H2SO40,0375M và HCl 0,0125M chiếm được dd tất cả pH = 2 . Quý giá V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 2 → môi trường thiên nhiên axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh gồm H2SO4 0,1M với HCl 0,15M với V ml dd hh gồm NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M, nhận được dd X bao gồm pH = 12. Quý giá của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau khi trộn pH = 12 → môi trường xung quanh bazo.

(0,5V - 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu làm sao sai khi nói đến pH và pOH của hỗn hợp ?

A. pH = lg

B. pH + pOH = 14

C. . = 10-14

D. = 10-a ⇔ pH = a

Bài 2: hỗn hợp H2SO4 0,10 M có

A. pH = 1

B. pH 1

D. > 2,0M

Bài 3: pH của các thành phần hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 12

Bài 4: pH của hỗn hợp Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13

B. 12

C. 1

D. 11

Bài 5: Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250ml dd có pH = 10

A. 0,1 gam

B. 0,01 gam

C. 0,001 gam

D. 0,0001 gam

Bài 6: Số ml hỗn hợp NaOH tất cả pH = 12 yêu cầu để trung hoà 10ml hỗn hợp HCl gồm pH = 1 là

A. 12ml

B. 10ml

C. 100ml

D. 1ml.

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch bao gồm HCl 0,1M với H2SO4 0,15M cùng với 300 ml hỗn hợp Ba(OH)2nồng độ aM, chiếm được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch gồm pH = 1. Quý giá của a với m lần lượt là

A.0,15 với 2,330

B. 0,10 và 6,990.

C.0,10 và 4,660

D. 0.05 và 3,495

Bài 8: cho 300 ml dung dịch đựng H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M cùng HCl 0,3M chức năng với V ml dung dịch NaOH 0,2 M với KOH 0,29M nhận được dung dịch có pH = 2. Cực hiếm của V là


A. 134.

B. 147.

C. 114.

D. 169.

Bài 9: tía dung dịch axit sau tất cả cùng mật độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Giá trị pH của bọn chúng tăng theo trang bị tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH.

B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH.

D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Bài 10: dung dịch CH3COOH 0,1M bao gồm pH = a cùng dung dịch HCl 0,1M tất cả pH = b. Tuyên bố đúng là

A. a b = 1.

C. a = b = 1.

D. a = b > 1.

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

A. 5,46

B. 4,76

C. 2,73

D. 0,7

Bài 13: cho dd hh X gồm HF 0,09M và KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, bỏ qua mất sự phân li của nước. Cực hiếm pH của dd X là:

A. 1,1

B. 4,2

C. 2,5

D. 0,8

Bài 14: khi pha loãng hỗn hợp axit HCl bao gồm pH = a ta nhận được dung dịch mới có

A.pH > a

B. pH = a

C. pH 1 lit hỗn hợp H2SO4 có pH = 3 với V2 lit hỗn hợp NaOH tất cả pH = 12 và để được dung dịch gồm pH = 11, thì xác suất V1: V2 có giá trị nào?

A. 9:11

B. 11:9

C. 9:2

D. 2:9

Câu 17: Trộn trăng tròn ml dd KOH 0,35M với 80 ml hỗn hợp HCl 0,1 M được 100ml dd tất cả pH là

A.4

B. 12.

C. 7.

D. 13.

Câu 18: cho 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M thu được 200ml dd gồm pH là

A. 2. B. 3. C. 11. D. 12.

Câu 19: Trộn 100ml dd lếu láo hợp bao gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml dd lếu láo hợp gồm H2SO4 0,0375M cùng HCl 0,0125M chiếm được dd bao gồm pH là

A. 1.

B. 2.

C. 6.

D. 7.

Câu 20: cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg và Al vào 250ml dd X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và H2SO4 0,5M nhận được 5,32 lit H2 (đktc) cùng dd Y bao gồm pH là

A. 1

B. 2.

C. 4.

D. 7.

Câu 21: trộn lẫn 2 dd hoàn toàn có thể tích đều nhau của dd HCl 0,2M và dd Ba(OH)2 0,2M. PH của dd thu được là

A. 9.

B. 12,5.

C. 14,2 .

D. 13.

Câu 22: Trộn nhì thể tích dd HCl 0,1M với tiện thể tích dd bao gồm NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,15M nhận được dd Z gồm pH là

A. 1.

B. 2.

C. 12.

D. 13.

Câu 23: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 x mol/l chiếm được 500 ml dd tất cả pH=2. Cực hiếm của x là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 24: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l nhận được 500 ml dd gồm pH=12. Cực hiếm của a là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 25: Trộn 100ml dd H2SO4 0,01M với 400ml dd Ba(OH)2 mật độ a mol/l chiếm được m gam kết tủa và dd còn lại có pH=12. Quý hiếm của m với a là

A. 0,233 gam; 8,75.10-3

B. 0,8155 gam; 8,75.10-3M.

C. 0,233 gam; 5.10-3M.

D. 0,8155 gam; 5.10-3M.

Câu 26: Trộn 300ml dd HCl 0,05M cùng với 200ml dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/l chiếm được 500ml dd có pH=x. Cô cạn dd sau bội nghịch ứng chiếm được 1,9875 gam hóa học rắn. Quý hiếm của a và x theo lần lượt là

A. 0,05M; 13.

B. 2,5.10-3M; 13.

C. 0,05M; 12.

D. 2,5.10-3M; 12.

Câu 27: Trộn 150 ml dd HCl mật độ a mol/l với 250 ml dd láo hợp tất cả NaOH 0,5M cùng Ba(OH)2 0,1M thu được dd gồm pH=12. Quý hiếm của a là

A. 0,175M.

B. 0,01M.

C. 0,57M.

D. 1,14M.

Câu 28: Trộn 250 ml dd láo hợp gồm HCl 0,08M với H2SO4 0,01M với 250 ml dd NaOH độ đậm đặc b mol/l được 500 ml dd tất cả pH=12. Quý hiếm của b là

A. 0,06M.

B. 0,12M.

C. 0,18M.

D. 0,2M.

Câu 29: Trộn 100ml dd gồm pH=1 tất cả HCl và HNO3 với 100ml dd NaOH mật độ a mol /l nhận được 200ml dd có pH=12. Quý giá của a là

A. 0,15.

B. 0,30.

C. 0,03.

D. 0,12.

Câu 30: Trộn 250 ml dd láo lếu hợp tất cả HCl 0,08M cùng H2SO4 0,01M cùng với 250 ml dd Ba(OH)2 mật độ x mol/l nhận được m gam kết tủa với 500 ml dd gồm pH=12 . Giá trị của m cùng x tương xứng là


A. 0,5825 gam; 0,06M.

B. 3,495 gam; 0,06M

.C. 0,5825 gam; 0,12M.

D. 3,495 gam; 0,12M.

Câu 31: Trộn 200 ml dd có HCl 0,1M cùng H2SO4 0,05 M với 300 ml dd Ba(OH)2 a mol/l chiếm được m gam kết tủa với 500 ml dd gồm pH=13. Giá trị của a cùng m tương ứng là

A. 0,15 cùng 2,33.

B. 0,3 cùng 10,485.

C. 0,15 cùng 10,485.

D. 0,3 cùng 2,33.

Câu 32: tất cả 10 ml dung dịch HCl pH = 3. Phân phối đó x ml nước cất và khuấy phần lớn thì nhận được dung dịch bao gồm pH = 4. Quý hiếm của x là

A. 10 ml

B. 90 ml

C. 100 ml

D. 40 ml

Câu 33: đến dd NaOH có pH = 12. Để chiếm được dd NaOH bao gồm pH = 11 phải pha loãng dd NaOH ban đầu (bằng nước)

A. 10 lần.

B. Trăng tròn lần.

C. 15 lần.

D. 5 lần.

Câu 34: dung dịch NaOH tất cả pH=11. Để chiếm được dd NaOH tất cả pH=9 phải pha loãng dd NaOH lúc đầu (bằng nước)

A. 500 lần.

B. 3 lần.

C. Trăng tròn lần.

D. 100 lần.

C. Bài tập tự luận

Câu 1: Trộn 100 ml dd HCl 1,2 M với 100ml dd Ca(OH)2 0,5M được dd D. Tính pH của dd D? (Coi Ca(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

Câu 2: Trộn 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M cùng với 100ml dd H2SO4 0,3M . Tính pH của dd thu được? (Coi Ba(OH)2 điện li trọn vẹn cả 2 nấc)

Câu 3: tổ hợp 2,4 g Mg vào 150 ml hỗn hợp HCl 2M. Dung dịch thu được có pH bằng bao nhiêu?

Câu 4: mang lại 100 ml dd H2SO4 có pH = 2 tính năng với 100 ml dd NaOH 0,01M. Tính pH của dd sau làm phản ứng?( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 5: rước 200ml dd H2SO4 có p H = 1 , rồi sản xuất đó 0,88g NaOH. Tính pH của dd thu được?( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 6: Tính V ml dd HCl 0,094M bắt buộc cho vào 200ml dd NaOH 0,2M nhằm thu được dung dịch tất cả pH = 2.

Câu 7: hỗn hợp Ba(OH)2 có p H = 13 (dd A). Dung dịch HCl có pH = 1 (dd B).

a. Tính CMcủa A với B ?( coi Ba(OH)2 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

b.Trộn 2,25 lít dd A cùng với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 8: Trộn X là dd H2SO4 0,02M cùng với Y là dd NaOH 0,035M thu được dd Z tất cả pH = 2.Tính tỉ lệ thành phần về thể tích thân dd X với dd Y? ( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 9: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để làm trung hòa 10 ml dd X có 2 axit HCl với HNO3 gồm pH = 2 ?

Câu 10: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M nên cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M nhằm thu được dung dịch có pH = 13.( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 11: Trộn 100 ml dd NaOH gồm pH = 12 với 100ml dd H2SO4 nhận được dd gồm pH = 2. Tính cm của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 12: mang đến 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04 M. Tính pH của hỗn hợp thu được?

Câu 13: Trộn 300 ml dd cất đồng thời NaOH 0,1 M với Ba(OH)2 0,025M cùng với 200 ml dd H2SO4 gồm nồng độ x mol/l nhận được m g keert tủa cùng 500 ml dd gồm pH = 2. Hãy tính m và x?(coi H2SO4 với Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 14: Trộn 200 ml dd X đựng đồng thời HCl 0,01 M với H2SO4 0,025M với 300 ml dd Y đựng đồng thời Ba(OH)2 0,02M và NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 15) Tính pH của các dung dịch : HNO3 10-2M ; HNO3 1,2.10-7M ; HNO3 10-9M

Câu 16. Tính pH của các dung dịch : Ba(OH)2 10-2M , KOH 10-7M ; NaOH 10-9M

Câu 17. Tính pH của những dung dịch : HCOOH 10-2M Ka = 10-3,75 ; HCN 10-2M Ka = 10-9,35 HBrO 10-2M Ka = 10-8,6

Câu 18. Tính pH của các dung dịch : Metylamin 10-1M Ka = 10-10,6 ; dimetylamin 1,5.10-2M

Ka = 10-10,87

Câu 19. Tính pH của các dung dịch : H2C2O4 10-2M K1 = 10-1,25 K2 = 10-4,27 ; H2S 10-2M Ka1 = 10-7 Ka2 = 10-12,92

Câu 20. Tính pH của những dung dịch muối bột : KNO3 0,5M ; Na2SO4 0,1M

Câu 21. Tính pH của những dung dịch muối : C6H5COONa 10-2M Ka = 10-4,2 ; NaClO 10-2M Ka = 10-7,53

Câu 22. Tính pH của những dung dịch muối bột : CH3NH3Cl 0,1M Kb = 10-3,4 Al(NO3)3 0,01M Ka1 = 10-5 (coi trong dung dịch chỉ sống thọ phức hiđroxo Al(OH)2+ )

Câu 23. Trộn 25,00ml hỗn hợp NH3 8,0.10-3 M với 15,00ml hỗn hợp HCl 1,046,10-3M . Tính pH của dung dịch thu được . Biết Ka NH4+ = 10-9,24

Câu 24. Tính pH của hỗn hợp A bao gồm HF 0,1M với NaF 0,1M

Tính pH của 1lít dung dịch A bên trên trong 2 trường hòa hợp :

a) Thêm 0,01mol HCl vào

b) Thêm 0,01 mol NaOH vào Biết Ka = 6,8.10-4

Câu 25: Dung dịch Ba(OH)2 có p H = 13 (dd A). Hỗn hợp HCl bao gồm pH = 1 (dd B).

Tính CMcủa A cùng B ?( coi Ba(OH)2 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Trộn 2,25 lít dd A cùng với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 26: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M thu được dd Z gồm pH = 2.Tính tỉ lệ về thể tích giữa dd X và dd Y? ( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 27: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng làm trung hòa 10 ml dd X tất cả 2 axit HCl với HNO3 tất cả pH = 2 ?


Câu 28: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1,8M đề xuất cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M nhằm thu được dung dịch gồm pH = 13.( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 29: Trộn 100 ml dd NaOH có pH = 12 với 100ml dd H2SO4 thu được dd có pH = 2. Tính cm của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 30: Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04 M. Tính pH của dung dịch thu được?

Câu 31: Trộn 300 ml dd đựng đồng thời NaOH 0,1 M với Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 có nồng độ x mol/l nhận được m g keert tủa cùng 500 ml dd bao gồm pH = 2. Hãy tính m và x?(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Xem thêm: Tai Game Da Bong 3D - Choi Game Da Bong 3D

Câu 32: Trộn 200 ml dd X đựng đồng thời HCl 0,01 M với H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y cất đồng thời Ba(OH)2 0,02M với NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 với Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).