... Cha việc sửa dụng cụ quanh đơn vị vào ngày cuối tuần Chúng mái ấm gia đình đoàn kết hỗ trợ Chúng thường xuyên chỉa sẻ cảm nghĩm lúc chạm mặt khó khăn, trực tiếp thắn bàn luận tìm giải pháp cách gấp rút Chúng cảm xúc ... Student to find out whether his/ her life is like yours You wanr to lớn khnow: ( thao tác làm việc đôi chuẩn bị danh sách câu để hỏi học viên khác để tìm xem mái ấm gia đình anh Chị giống mái ấm gia đình em không Em ước ao ... Vrowded trang chủ over the holiday và there are too many people to cook for, so we kết thúc up going out lớn dinner a lot That’s also fun p Well, at my home, my mother loves, to cook so when we get home, ...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 12 unit 1 có đáp án


*

*

... Invite the host khổng lồ your house Sở gd-ĐT TrƯờng trung học phổ thông BI KIM TRA S 1- môn giờ anh 12 Năm học 2 012- 2013 thời hạn làm bài: 45phút (Không kể thời hạn giao đề) I Mark the letter A, B, C, or D on your ... Noise D The teacher said: Dont make so much noise 12 THE kết thúc -TR trung học phổ thông T Ting Anh ( thi cú 03 trang) KIM TRA TIT LP 12 thpt MễN: TING ANH Ngy kim tra: Thi gian lm bi: 45 phỳt; ( 40 cõu ... Washed-was cleaned B was washing-was cleaning C was washing-cleaned D washed-cleaned 15 Working for 12 hours a day her very tired A makes B made C make D making 16 I am so happy lớn hear from...
*

... Understand him d It’s difficult khổng lồ understand 20 Only when she apologizes to her again a I"ll speak b will I speak c that I speak d I speak 21 Let"s go ahead và it now Nothing by waiting ... Accomplished c has accomplished d will be accomplished 22 Last night, we saw a meteor through the sky a streaked b khổng lồ streak c streak d khổng lồ have streaked 23 At the end of this month, we friends ... Pháp luật, biểu mẫu mã miễn chi phí a are b am c be d being 18 It"s time you harder for the next exam a work b are working c worked d have worked 19 Jim doesn"t speak very clearly a It’s difficult...
*

... Him behave so badly before - What makes you laugh? - Please help me carry his suitcase bài bác tập 1: sử dụng danh hễ từ cồn từ nguyên thể gồm "to" hễ từ ngoặc 1-1 để hoàn thành câu sau: I can"t ... Inpressive _ by the young player BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 11 thời hạn làm bài: 60 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 136 Câu 1: Elephants scratch themselves ... Result 11 There"s a large Jewish living in this area 12 This was the most _ discussion The both sides agreed khổng lồ carry out the common policy PHẦN III: GRAMMAR Chọn phương án thích hợp điền...
*

... Demolished building after the earthquake have just been rescued safely a which b who c that d whom 26 Since the global industrialization, the number of animal species _ have become extinct or nearly ... English qualifications, generally taking by secondary school B C (taken) students at the age of 15- 16 in England D 32 When GCSEs are taken" in secondary school, they can often combined A B with other ... Applicants are encouraged to lớn study either four or five Advanced Subsidiary (AS) levels in Year 12 Applicants taking four subjects will not be disadvantaged compared with those taking five subjects...
... Garden a in b at c on b play c plays 19 He learns … badminton a playing trăng tròn In American , soccer is the usual word for … a volleyball b football c basketball Đáp án b 2.b 3.a 4.a 5.b a 7. c 8.b 9.a ... Shelves on the … have math and science books a left b middle c back In physical Education, he learn … volleyball a playing b play c lớn play 10 … is my favorite subject at school because I love ... Plants a Math b Biology c History b class c period 11 We have four today a classes 12 The class … at o’clock in the morning a start b starts c ends 13 … you go to bed ? – at half past ten a What b...
... A volleyball b football c basketball Đáp án b 2.b 3.a 4. a 5.b a 7. c 8.b 9.a 10.a 11.c 12.a 13.a 14. b 15.b 16.c 17. a 18.a 19.a 20.b bài 2: They … some snack at the moment a have b is having c having ... Father a at 16 Students have two … each day a 20- minutes breaks 17 The United States’ library of Congress is one of the … libraries in the world a larger b largest c larger than b This c that ... Pleased 20 Hurrah ! we’ll have a day this week a on b off Đáp án 1.b 2.b 3.b 4. a A 6.c 7. a 8.a 9.a 10.b 11.a 12.b 13.c 14. a 15.c 16.b 17. b 18.a 20.b c of ...
... Thành viên of the board I’ll see you near the post office We met there the other day - I’ll see you near the post office UNIT 9: THE POST OFFICE I PRONUNCIATION A facsimile A ready ... Period & the World War I, the United States post office was phối out to lớn improve transportation of the post office mails From those early days khổng lồ the present, the post office has helped develop và ... Beginning B last C original D recent 11) People can buy daily in many local post office in early morning A newspapers B books C postcards D letters 12) All post offices in Viet nam are equipped...
... With d over 17 It _ it is parents" responsibility lớn take good care of their children a commonly says that b commonly to lớn be said that c is commonly said that d is commonly saying 18 Most children ... Thoroughly enjoyed school và was an excellent student She went on to graduate 10 th in her class at Otsego High School in 19 53 While still in high school, Jean met a young man named Charles "Chuck" ... Liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn tổn phí 41 a that b why c when d which 42 a creates b invents c develops d makes 43 a think b show c express d say 44 a opportunities b conditions c situations d circumstances...
... 10 Her brother weighs 50 kilos 11 I have learnt English for months 12 This bridge is meters ... 13 No, I’m not a teacher I’m a student 14 My mother goes shopping once a month 15 He was absent ... 16 Mr Pike enjoys travelling 17 There are ten trees in the garden 18 The cat is in the box...
... VnDoc - mua tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí tổn e g.: He lost his pen (Anh viết.) (Chúng aa biết anh viết không rõ anh gồm khác giỏi không.) He lost his pen last Monday (Anh viết sản phẩm công nghệ Hai rồi.) ... Qua, thao tác vườn Tom nghịch banh với bạn trường.) Sự kiện ý định khứ e.g.: David was taking a course in French, but he had to cancel (David dự định học khóa tiếng Pháp, anh bắt buộc hủy bỏ.) cần sử dụng với ... Tới bây giờ), before (trước đây), all his/her/my life (suôt đời anh /chị ấy/tôi ) e.g.: He has finished about half the work so far (Cho tới anh làm ngừng khoảng nửa công việc.) They have bought...

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 9 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án ), Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)


... Beefburgers in paper bags K popular throughout the world.In  1……………2………………3…………… 4………………5………………… 6 …………… 7…………….8…………….9…………….10……………… 11……………… V Make meaningful sentences using the following cues: ... Six everyday He (5) _ television in the evening Today is Sunday We are at home, and we are (6) our house We are working và (7) We (8) having a good time at trang chủ II ... This film is more interesting than that one →That film is Our school has 160 0 students → There are ………………… VI Read the passage & decide if the statements are True...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng người mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong đợt nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài bác tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài bác cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài xích tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần độn van lop 8