Để làm xuất sắc bài tập thì lúc này hoàn thành bạn cần nắm có thể kiến thức toàn cục kiến thức của thì này. Bởi đó là một trong 12 thì cực kì quan trọng. Trong nội dung bài viết này, temperocars.com sẽ cung cấp đầy đủ phần đa cấu trúc, cách áp dụng và bài tập áp dụng. Hãy thuộc theo dõi ngay lập tức nhé!


1. Phương pháp dùngthì bây giờ hoàn thànhtrong giờ Anh

1.1. Thì hiện nay tại chấm dứt được dùng làm nói về các sự bài toán vừa mới xảy ra và hậu quả của nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện nay tại

Ví dụ:

I’ve broken my watch so I don’t know what time it is.

Tôi đã làm cho vỡ đồng hồ đeo tay nên tôi không biết bây chừ là mấy giờ.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành có đáp án

They have cancelled the meeting.

Họ vẫn hủy buổi họp.

She’s taken my copy. I don’t have one.

Cô ấy sẽ lấy bạn dạng của tôi. Tôi không tồn tại cái nào.

The sales team has doubled its turnover.

Phòng sale đã tăng doanh số bán sản phẩm lên gấp đôi.

1.2. Khi nói về sự việc mới diễn ra gần đây, dùng những từ như ‘just’ ‘already’ tuyệt ‘yet’

We’ve already talked about that.

Chúng ta đã nói tới việc đó.


NHẬP MÃ ICT1TR - NHẬN ngay 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui mắt nhập tên của người sử dụng
Số điện thoại của khách hàng không đúng
Địa chỉ thư điện tử bạn nhập sai
Đặt hẹn
× Đăng ký thành công

Đăng ký kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ contact với chúng ta trong thời gian sớm nhất!

Để gặp gỡ tư vấn viên vui miệng click TẠI ĐÂY.


She hasn’t arrived yet.

Cô ấy vẫn không đến.

I’ve just done it.

Tôi vừa thao tác đó.


*
*
*
Bài tập thì hiện tại tại xong có đáp án
I ………..just (decide)……… khổng lồ start working next week.He (be)…………. At his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. Any sport since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. One since Thursday.I don’t live with my family now & we (not/ see)…………. Each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks lớn the end of term.The train drivers (go)……… on strike và they stopped working at twelve o’clock.How long…….. (you/ know)………. Each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. At the Royal khách sạn yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. His job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.I (buy)…………. A new carpet. Come & look at it.She (write)………….. Three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Bài tập 2: biến hóa từ hiện tại chấm dứt sang quá khứ đối chọi (và ngược lại)This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

We began eating when it started khổng lồ rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut when I left her.

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

The last time she kissed me was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

When did you have it?

-> How long……………………………………………………………………………………

This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

I haven’t seen him for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Bài tập 3:Chia những động từ vào ngoặc ra thì simple past hoặc present perfectWe (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.We (watch)……………………..that television program.We (watch)…………………an interesting program on television last night.My wife and I………………………………….(travel) by air many times in the pastMy wife và I (travel)……………………………. To Mexico by air last summerI (read)………………that novel by Hemingway several times before.I (read)…………………….that novel again during my last vacation.I (have)…………………….a little trouble with my oto last week.However, I (have)……………………. No trouble with my car since then.Bài tập 4: Khoanh tròn câu trả lời đúng

1. When ____________ the school?

A) have you joined

B) did you joined

C) did you join

D) have you ever joined

2. _____________ in England?

A) Did you ever worked

B) Have you ever worked

C) Worked you

D) Didn’t you have worked

3. That’s the best speech _________

B) I never heard

B) I didn’t hear

C) I used to hear

D) I’ve ever heard

4. He’s the most difficult housemate _____________________

A) I never dealt with.

B) I never had to giảm giá with.

C) I’ve ever had to khuyến mãi with.

D) I’ve never had to giảm giá with

5. ______ to lớn him last week.

A) I spoke

B) I’ve already spoken

C) I didn’t spoke

D) I speaked

6. _____a contract last year & it is still valid.

A) We have signed

B) We signed

C) We haven’t signed

D) We have sign

7. ______ from a business trip khổng lồ France.

A) I come back

B) I came back

C) I never came back

D) I’ve just come back

8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.

A) rised _ falled

B) rose _ fell

C) have risen _ have fallen

D) rose _ have fallen

9. You ____________ khổng lồ a word ____________

A) listened _ I haven’t said

B) didn’t listen _ I say

C) listened _ saying

D) haven’t listened _ I’ve said back

10. I can’t believe that ________________ the news.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Mì Đen Bằng Nồi Chiên Không Dầu Giòn Xốp Cực Ngon

A) you haven’t read

B) you didn’t read

C) you don’t read

D) you read not

Bài tập 5: bài tập hiện tại kết thúc và thừa khứ đơnI………my Maths homework yesterday. (to do)………Susan………to England by plane? (to go)They………a farm two weeks ago. (to visit)Jenny and Peggy………their brother. (not/to help)The children………at home last weekend. (not/to be)When………you………this wonderful skirt? (to design)My mother………into the van. (not/to crash)The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)………you………your aunt last week? (to phone)He………milk at school. (not/to drink)The police………two people early this morning. (to arrest)She………to japan but now she………back. (to go – lớn come)Dan………two tablets this year. (already/to buy)How many games………so far this season? (your team/to win)………the công nhân Tower when you………in Toronto? (you/to visit – khổng lồ stay)………your homework yet? – Yes, I………it an hour ago. (you/to vày – lớn finish)There………an accident in High Street, so we have lớn use King Street to get khổng lồ your school. (to be)I………Peter since I………last Tuesday. (not/to see – to lớn arrive)Frank………his xe đạp last May. So he………it for 4 months. (to get – khổng lồ have)20) I’m sorry, I………earlier, but I………a lot lately. (not/to write – lớn work)Peter……… football yesterday.They……… the car. It looks new again.John & Peggy……… the book. Now they can watch the film.I……… my friend two days ago.We……… another country before.She……… a new car in 2011.I’m sorry, but I……… my homework.……… the trò chơi of chess?The girls……… their lunch yet.I………my keys, so I can’t mở cửa that door. (to lose)Columbus………in the New World in 1492. (to arrive)Nina………her leg. She is still in hospital. (to break)He………here all his life. (to live)Colin………for Brazil this morning. (to leave)Last winter Robin………with his father in the Alps for three days. (to stay)Ellen………with her left hand. (always/to write)She………a language course in Paris last summer. (to do)………anyone………yet? (to phone)I………Paul today, but I………him last Sunday.Bài tập 6: tìm lỗi sai và sửa lỗi trong những câu dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the cát eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.