1Làm hoàn thành biết đáp án, cách thức giải bỏ ra tiết.2Học sinh rất có thể hỏi và hiệp thương lại còn nếu không hiểu.3Xem lại lý thuyết, lưu bài bác tập và cảnh báo lại những chú ý4Biết điểm yếu và tất cả hướng phương án cải thiện

Cho hình chóp $S.ABCD $ gồm đáy $ABCD$ là hình vuông với (AC = dfracasqrt 2 2). Kề bên $SA$ vuông góc cùng với đáy, $SB$ phù hợp với đáy góc (60^0). Tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến phố thẳng $AD$ với $SC.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình vuông tâm $O,$ cạnh bởi (2). Đường thẳng $SO$ vuông góc với khía cạnh phẳng lòng $(ABCD)$ với $SO = sqrt 3 $. Tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến phố thẳng $SA$ cùng $BD.$


Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$ gồm đáy là tam giác đông đảo cạnh tất cả độ dài bằng $2a.$ Hình chiếu vuông góc của $A’$ lên phương diện phẳng $(ABC)$ trùng cùng với trung điểm $H$ của $BC.$ Tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến đường thẳng $BB’$ và $A’H.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a.$ lân cận $SA$ vuông góc cùng với đáy. Biết rằng đường trực tiếp $SC$ tạo ra với đáy một góc $60^0.$ khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng $AB$ cùng $SD$ là


Cho hình chóp $S.ABC$ gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông cân nặng tại $A,$ tam giác $SBC$ là tam giác mọi cạnh $a$ và phía bên trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $SA$ cùng $BC.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a,$ ở kề bên $SA$ vuông góc với phương diện phẳng đáy. Biết phương diện phẳng $(SBC)$ chế tạo với đáy một góc $60^0$ với $M$ là trung điểm của $SD.$ Tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến phố thẳng $AB$ với $CM.$


Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a,$ trung khu $O.$ cạnh bên $SA = 2a$ với vuông góc với mặt đáy $(ABCD).$ call $H$ và $K$ lần lượt là trung điểm của cạnh $BC$ với $CD.$ Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $HK$ và $SD.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình vuông vắn tâm $O,$ cạnh bằng $4a.$ cạnh bên $SA = 2a.$ Hình chiếu vuông góc của đỉnh $S$ xung quanh phẳng $(ABCD)$ là trung điểm của $H$ của đoạn trực tiếp $AO.$ Tính khoảng cách $d$ giữa các đường trực tiếp $SD$ và $AB.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a,$ tam giác $SAD $ hầu hết và nằm trong mặt phẳng vuông góc cùng với đáy. Tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến phố thẳng $SA$ với $BD.$


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác đầy đủ cạnh $a$, call $I$ là trung điểm của $AB$. Hình chiếu vuông góc của $S$ trên dưới mặt đáy là trung điểm của $CI.$ Biết độ cao của khối chóp là $asqrt 3 .$ khoảng cách giữa hai đường thẳng $AB$ cùng $SC$ là:


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a$. ở kề bên $SA$ vuông góc với phương diện phẳng đáy. Biết góc thân hai khía cạnh phẳng $(SBC)$ với $(ABCD)$ bằng $60^0.$ Tính khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng $BD$ với $SC.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD $ là hình vuông cạnh $a.$ ở bên cạnh $SA$ vuông góc với khía cạnh phẳng $(ABCD).$ Đường thẳng $SC$ tạo với khía cạnh phẳng lòng góc $45^0.$ khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng $SB$ và $AC$ là


Cho hình chóp $S.ABC $ gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông trên $B, AB = 3a, BC = 4a.$ ở kề bên $SA$ vuông góc với đáy. Góc tạo vị giữa $SC$ và đáy bằng $60^0$. Hotline $M$ là trung điểm của $AC,$ tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến phố thẳng $AB$ và $SM.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình vuông tâm $O$, cạnh $a$. Kề bên $SA$ vuông góc cùng với đáy, góc $widehat SBD = 60^0$. Tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến phố thẳng $AB$ với $SO.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD $ là hình vuông vắn cạnh bởi (10). Cạnh bện $SA$ vuông góc với phương diện phẳng $(ABCD)$ cùng $SC = 10sqrt 5 $. Gọi $M, N$ lần lượt là trung điểm của $SA$ và $CD.$ Tính khoảng cách giữa BDvà MN.

Bạn đang xem: Bài tập khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau


Cho hình chóp $S.ABCD $ bao gồm đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $2a.$ Hình chiếu vuông góc của $S$ cùng bề mặt phẳng $(ABCD)$ là vấn đề $H$ ở trong đoạn $BD$ thế nào cho $HD = 3HB.$ Biết góc thân mặt phẳng $(SCD)$ và mặt dưới bằng $45^0.$ khoảng cách giữa hai đường thẳng $SA$ và $BD$ là


Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông cân, $AC = BC = 3a.$ Hình chiếu vuông góc của $B’$ lên mặt dưới trùng với trọng tâm của tam giác $ABC,$ mặt phẳng $(ABB’A’)$ sinh sản với phương diện phẳng $(ABC)$ một góc $60^0.$ Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $AB$ và $B’C.$


Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A’B’C’$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông, $AB = BC = a,$ (A"B = asqrt 3 ). Hotline $M$ là trung điểm của cạnh $BC.$ Tính khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng $AM$ cùng $B’C.$


Cho hình lăng trụ phần lớn (ABC.A"B"C") có tất cả các cạnh bởi a. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng AM và B’C là:


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình thang vuông trên $A$ với $D$ với $AB = 2a, AD = DC = a.$ nhị mặt phẳng $(SAB)$ với $(SAD)$ thuộc vuông góc cùng với đáy. Góc giữa $SC$ và mặt đáy bằng $60^0$. Tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến đường thẳng $AC$ với $SB$.


Cho hình vỏ hộp chữ nhật $ABCD.A’B’C’D’$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh (asqrt 2 ), $AA’ = 2a$. Tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến đường thẳng $BD$ với $CD’$.


Cho tứ diện gần hầu như (ABCD), biết (AB = CD = 5,AC = BD = sqrt 34 ,AD = BC = sqrt 41 ). Tính sin của góc giữa hai tuyến đường thẳng (AB) và (CD).

Xem thêm: Giới Thiệu Về Đấu Trường Cô Li Dê, Giới Thiệu Về Đấu Trường La Mã


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") tất cả tam giác (ABC) vuông trên (A), (AB = a), (AC = asqrt 3 ), (AA" = 2a). Hình chiếu vuông góc của điểm (A) xung quanh phẳng (left( A"B"C" ight)) trùng cùng với trung điểm (H) của đoạn (B"C") (tham khảo hình vẽ bên dưới đây). Khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng (AA") và (BC") bằng(dfracasqrt m 5). Search $m$.

*


cho hình chóp (S.ABC) gồm đáy là tam giác hồ hết cạnh (a). Biết (SH ot left( ABC ight)) với H trực thuộc cạnh (AB) thỏa mãn(AB = 3AH). Góc tạo vì chưng (SA) cùng mặt phẳng (left( ABC ight)) bằng (60^circ ). Khoảng cách giữa hai đường thẳng (SA) và (BC) là