7 hằng đẳng thức đáng hãy nhớ là một giữa những kiến thức có thể nói quan trọng độc nhất trong trương trình toán lớp 7 và những cấp về sau. Trong bài xích ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi kiếm hiểu về 7 hằng đẳng thức kỷ niệm và những dạng thay đổi tương đương của chúng. Bên cạnh đó sẽ rèn luyện áp dụng những hằng đẳng thức vào làm phần lớn dạng bài tập cơ bản.

Bạn đang xem: Bài tập hằng đẳng thức đáng nhớ

1. 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Cho hai biểu thức A cùng B. Từ nhì biểu thức này, ta có thể lập ra 7 hằng đẳng thức như sau:

(A + B)² = A² + 2AB + B² (A – B)² = A²  – 2AB + B²

⇒ A² +B² = (A-B)² – 2AB = (A+B)² – 2AB

(A + B)(A – B) = A² – B²(A + B)³ = A³ + 3A²B + 3AB² + B³(A – B)³ = A³ – 3A²B + 3A² – B³(A + B)( A² – AB + B²) = A³ +B³(A – B)( A² + AB + B²) = A³ –B³

2. Bài xích tập vận dụng:

Bài tập 1: sử dụng 7 hằng đẳng thức Viết những biểu thức sau dưới dạng tổng

(2x + 1)²(2x + 3y)²(x + 1)(x – 1)m² – n²(5x + 3yz)²(yx – 3ab)²(x² + 3)(xˆ4 + 9 – 3x²)(9x + 3)²(xy + 2yz)²

Lời giải

(2x+1)² = 4x²+ 4x +1(2x+3y)² = 4x² + 2.2x.3y + 9y² = 4x² + 12x.y + 9y²(x+1)(x-1) = x²-1m² – n² = (m – n)(m + n)(5x+3yz)² = 25x² + 2.5x.3yz + 9y²z² = 25x² + 30xyz + 9y²z²(yx – 3ab)² = y²z² – 2.yx.3ab + 9a²b²(x²+3)(xˆ4 + 9 – 3x²) = (x²)² + 3³ = x>xˆ4+27(9x+3)² = 81x² + 54x + 9(xy+2yz)² =x²y² + 2.xy.2yz + 4y²z² = x²y² +4xy² z + 4y² z²

Bài tập 2: sử dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ với rút gọn biểu thức sau:

A=(x+y)² – (x-y)²

*Cách 1: triển khai từng hằng số trong biểu thức B bằng hằng đẳng thức

(A ± B)² = A² ± 2AB+B²

A = (x+y)² – (x-y)² = x² + 2xy + y² – (x² – 2xy + y²) = 4xy

*Cách 2: áp dụng hằng đẳng thức A²–B = (A + B)(A – B)

A=(x+y)² – (x-y)² = (x+y+x-y)(x+y-x+y) = 2x.2y = 4xy

B = (x+y)² – 2(x+y)(x-y) + (x-y)²

*Cách 1: triển khai từng hằng số trong biểu thức B bằng hằng đẳng thức

(A ± B)² = A² ± 2AB+B²

B = (x+y)² – 2(x+y)(x-y) + (x-y)² = x² + 2xy + y² – 2x² + 2y² + x² – 2xy + y² = 4y²

*Cách 2: 

B = (x+y)² – 2(x+y)(x-y) + (x-y)² = (x + y – x + y)² = (2y)² = 4y²

Bài tập 3: Tính nhanh những biểu thức sau

 153² + 94.153 + 47² 126² – 126.152 + 5776

Lời giải:

153² + 94.153 + 47² = 153² + 2.47.153 + 47² = (153+47)² = 200² = 40000126² – 126.152 + 5776 = 126² – 2.126.76 + 76² = (126-76)² = 50²

3. Những dạng đổi khác cần lưu lại ý

Chú ý phép tính toán, nhân đối kháng thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, thực thi hằng đẳng thức. Các bài toán yêu cầu viết lại biểu thức. (Cần xem xét các luật lệ về nhân đơn đa thức với học trực thuộc 7 hằng đẳng thức đáng nhớ. để ý về vệt của số hạng cùng dấu của các phép toán.Có thể vận dụng các tính chất về 7 hằng đẳng thức lưu niệm để tra cứu raBài tập về tìm giá trị nhỏ tuổi nhất của một biểu thức. Bọn họ thực hiện tại bước đầu tiên là biến đổi biểu thức yêu cầu về dạng M = A² + B trong các số đó A là một trong biểu thức chứa vươn lên là và B là một số hoặc một biểu thức số độc lập. Theo tính chất về bình phương của đông đảo số thực luôn không âm nên luôn luôn luôn bao gồm A² ≥ 0 với đa số giá trị của vươn lên là số, cho nên A² + B ≥ B phải biểu thức có mức giá trị nhỏ dại nhất bởi B. Lốt = xảy ra khi A = 0.Bài tập về tìm giá bán trị lớn số 1 của một biểu thức. Biến đổi biểu thức yêu cầu về dạng M = -A² + B trong đó A là 1 trong biểu thức chứa phát triển thành và B là một vài hoặc một biểu thức số độc lập. Theo tính chất về bình phương của đông đảo số thực luôn luôn không âm nên luôn luôn luôn có A² ≥ 0 với đa số giá trị của thay đổi số, do đó -A² + B ≤ B yêu cầu biểu thức có mức giá trị lớn nhất bằng B. Dấu = xảy ra khi A=0.

Chú ý: nhờ vào 7 hằng đẳng thức lưu niệm trên ta còn có thể đổi khác và suy ra các đẳng thức tương đương như sau:

*

Từ hằng đẳng thức 1); 2); 3) ta rất có thể mở rộng lớn thêm các đẳng thức sau:

*

*

*

*

*

Câu 1: Tính:

a, (x + 2y)2

b, (x – 3y)(x + 3y)

c, (5 – x)2

Lời giải:

a, (x + 2y)2 = x2 + 4xy + 4y2

b, (x – 3y)(x + 3y) = x2 – (3y)2 = x2 – 9y2

c, (5 – x)2 = 52 – 10x + x2 = 25 – 10x + x2

Câu 2: Tính:

a, (x – 1)2

b, (3 – y)2

c, (x – 1/2)2

Lời giải:

a, (x – 1)2 = x2 –2x + 1

b, (3 – y)2 = 9 – 6y + y2

c, (x – 1/2)2 = x2 – x + 1/4

Câu 3: Viết những biểu thức sau dưới dạng bình phương một tổng:

a, x2 + 6x + 9

b, x2 + x + 1/4

c,2xy2 + x2y4 + 1

Lời giải:

a, x2 + 6x + 9 = x2 + 2.x.3 + 32 = (x + 3)2

b, x2 + x + 1/4 = x2 + 2.x.1/2 + (1/2 )2 = (x + 1/2)2

c, 2xy2 + x2y4 + 1 = (xy2)2 + 2.xy2.1 + 12 = (xy2 + 1)2

Câu 4: Rút gọn gàng biểu thức:

a, (x + y)2 + (x – y)2

b, 2(x – y)(x + y) + (x + y)2 + (x – y)2

c, (x – y + z)2 + (z – y)2 + 2(x – y + z)(y – z)

Lời giải:

a, (x + y)2 + (x – y)2

= x2 + 2xy + y2 + x2 – 2xy + y2

= 2x2 + 2y2

b, 2(x – y)(x + y) + (x + y)2 + (x – y)2

= <(x + y) + (x – y)>2 = (2x)2 = 4x2

c, (x – y + z)2 + (z – y)2 + 2(x – y + z)(y – z)

= (x – y + z)2 + 2(x – y + z)(y – z) + (y – z)2

= <(x – y + z) + (y – z)>2 = x2

Câu 5: Biết số tự nhiên a phân tách cho 5 dư 4. Chứng minh rằng a2 chia cho 5 dư 1.

Xem thêm: Bí Ẩn Về Khu Vực 51 Ở Mỹ - Khu Vực 51 Là Như Thế Nào, Nằm Ở Đâu

Lời giải:

Số thoải mái và tự nhiên a phân tách cho 5 dư 4, ta có: a = 5k + 4 (k ∈N)

Ta có: a2 = (5k + 4)2

= 25k2 + 40k + 16

= 25k2 + 40k + 15 + 1

= 5(5k2 + 8k +3) +1

Ta có: 5(5k2 + 8k + 3) ⋮ 5

Vậy a2 = (5k + 4)2 chia đến 5 dư 1.

Câu 6: Tính quý giá của biểu thức sau:

a, x2 – y2 tại x = 87 và y = 13

b, x3 – 3x2 + 3x – 1 trên x = 101

c, x3 + 9x2+ 27x + 27 trên x = 97

Lời giải:

a, Ta có: x2 – y2 = (x + y)(x – y)

b, nạm x = 87, y = 13, ta được:

x2 – y2 = (x + y)(x – y)

= (87 + 13)(87 – 13)

= 100.74 = 7400

c, Ta có: x3 + 9x2 + 27x + 27

= x3 + 3.x2.3 + 3.x.32 + 33

= (x + 3)3

Thay x = 97, ta được: (x + 3)3 = (97 + 3)3 = 1003 = 1000000

Câu 7: Chứng minh rằng:

a, (a + b)(a2 – ab + b2) + (a – b)(a2 + ab + b2) = 2a3

b, (a + b)<(a – b)2 + ab> = (a + b) = a3 + b3

c, (a2 + b2)(c2 + d2) = (ac + bd)2 + (ad – bc)2

Lời giải:

a, Ta có: (a + b)(a2 – ab + b2) + (a – b)(a2 + ab + b2) = a3 + b3 + a3 – b3 = 2a3