λ là cách sóng tia nắng (m)D là khoảng cách từ phương diện phẳng S1S2 mang đến màn Ma là khoảng cách giữa nhì khe S1S2

Phương pháp:

Bước 1: Lập tỉ số (dfracx_Mi = a)

Bước 2: Xét:

Nếu (a = k in Z) thì M là vân sáng sủa bậc kNếu (a = k + 0,5(k in Z)) thì M là vân tối

Dạng 2: xác định số vân sáng, buổi tối trên màn

- TH 1: Màn đối xứng tuyệt M, N đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm (MN = L )


- phương pháp giải đại số:

( - dfracL2 le x_M le dfracL2 leftrightarrow leftlangle eginarrayl - dfracL2 le ki le dfracL2 o left{ eginarrayl - dfracL2i le k le dfracL2i\k in Zendarray ight. m (1)\ - dfracL2 le (k + 0,5)i le dfracL2 o left{ eginarrayl - dfrac12 - dfracL2i le k le - dfrac12 + dfracL2i\k in Zendarray ight. m (2)endarray ight.)

(1): xác minh số vân sáng

(2): xác định số vân tối

- bí quyết giải nhanh:

Số vân sáng: (N_S = 2left< dfracL2i ight> + 1) , vào đó: (left< dfracL2i ight>) là phần nguyên của (dfracL2i)

Ví dụ: (left< dfracL2i ight> = left< 3,7 ight> = 3)

Số vân tối:

Nếu phần thập phân của (dfracL2i t = NS - 1

Nếu phần thập phân của (dfracL2i ge 0,5)thì Nt = NS + 1


- TH 2: M, N không đối xứng nhau qua vân sáng sủa trung trung tâm (M, N khác phía đối với vân sáng trung tâm)


- phương pháp giải đại số:

( - ON le x_M le OM leftrightarrow leftlangle eginarrayl - ON le ki le OM o left{ eginarrayl - dfracONi le k le fracOMi\k in Zendarray ight. m (1)\ - ON le (k + 0,5) le OM o left{ eginarrayl - dfrac12 - dfracONi le k le - dfrac12 + dfracOMi\k in Zendarray ight. m (2)endarray ight.)

(1): xác định số vân sáng

(2): xác định số vân tối

- bí quyết giải nhanh:

(N_S = left< dfracONi ight> + left< dfracOMi ight> + 1)

(N_t = left< dfracONi + 0,5 ight> + left< dfracOMi + 0,5 ight>)


- TH 3: M, N cùng phía so với vân sáng sủa trung tâm


- biện pháp giải đại số:

(ON le x_M le OM leftrightarrow leftlangle eginarraylON le ki le OM o left{ eginarrayldfracONi le k le dfracOMi\k in Zendarray ight. m (1)\ON le (k + 0,5) le OM o left{ eginarrayl - dfrac12 + dfracONi le k le - dfrac12 + dfracOMi\k in Zendarray ight. m (2)endarray ight.)

(1): khẳng định số vân sáng

(2): khẳng định số vân tối

- phương pháp giải nhanh:

(N_S = left< dfracOMi ight> - left< dfracONi ight>)

(N_t = left< dfracOMi + 0,5 ight> - left< dfracONi + 0,5 ight>)


II. Dịch nguồn - Đặt bạn dạng mỏng

1. DỊCH CHUYỂN NGUỒN SÁNG S


*

Quang trình: lối đi của ánh sáng.

Bạn đang xem: Bài tập giao thoa ánh sáng có lời giải


(left{ eginarraylS_1:d_1" + d_1\S_2:d_2" + d_2endarray ight. o ) Tại địa chỉ vân trung tâm: (d_1" + m d_1 = m d_2 m" + m d_2 o left( d_1 m" + m d_1 ight) - left( d_2 m" + m d_2 ight) m = m 0 = 0fraclambda Da)

=> tại O là vân trung tâm

Dịch mối cung cấp S một khoảng (Delta x o d_1";d_1) cố kỉnh dổi => địa điểm vân trung tâm nỗ lực đổi

(eginarrayld_1 m" + m d_1 = m d_2 m" + m d_2 o left| d_1" - d_2" ight| = left| d_1 - d_2 ight|\ leftrightarrow fracaDelta xd = frac ma mx_0D o x_0 = fracDelta xDdendarray)

2. ĐẶT TRƯỚC S1 (HOẶC S2) MỘT LƯỠNG CHẤT PHẲNG CÓ BỀ DÀY e VÀ CHIẾT SUẤT n


*

- Ta có:

Vận tốc ánh sáng trong lưỡng hóa học phẳng: (v = fraccn)Thời gian ánh sáng đi trong lưỡng hóa học phẳng: (Delta t = fracev = fracenc)

- Cũng trong thời gian ∆t kia thì tia nắng đi ở môi trường thiên nhiên ngoài 1 đoạn khác: (Delta x = cDelta t = en)

- quang quẻ lộ: (S_1M = d_1 + (n - 1)e), (S_2M = d_2 = d_1)

=> Hiệu quang trình: (delta = S_2M - S_1M = d_2-d_1-left( n-1 ight)e)

Mà: (d_2-d_1 = fracaxD o delta = fracaxD-left( n-1 ight)e)

Vân sáng trung trung ương ứng với hiệu quang đãng trình bởi (delta )= 0.

(delta = frac m ax_0D-left( n-1 ight)e = 0)

Hay: (x_0 = frac(n - 1)eDa).

Xem thêm: Tóm Tắt Truyện Ngắn Những Ngôi Sao Xa Xôi, Tóm Tắt Đoạn Trích Những Ngôi Sao Xa Xôi

Hệ thống vân dịch chuyển về phía S1. Do (x_0 > 0) .

III. Giao sứt 2 ánh sáng - 3 ánh sáng

1. MÀU SẮC VÀ BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG


*

2. GIAO sứt 2 ÁNH SÁNG ((lambda _f1,lambda _f2))

Ta có: (i_1 = dfraclambda _1Da, m i_2 = dfraclambda _2Da)

- lúc 2 vân sáng của hai phản xạ trùng nhau (vân sáng thuộc màu cùng với vân sáng trung tâm) thì: (x_S_1 = x_S_2 o k_1dfraclambda _1Da = k_2dfraclambda _2Da o k_1lambda _1 = k_2lambda _2)

( o dfrack_1k_2 = dfraclambda _2lambda _1) (Phân số về tối giản)

- khoảng cách giữa hai vân sáng thuộc màu cùng với vân sáng sủa trung trung ương là: (Delta x = dfrack_1lambda _1Da = dfrack_2lambda _2Da = i_ equiv )

- Số vân sáng:

+ Của bức xạ 1: (N_S_1 = 2left< dfracL2i_1 ight> + 1)

+ Của phản xạ 2: (N_S_2 = 2left< dfracL2i_2 ight> + 1)

+ trùng nhau của 2 bức xạ: ( m mN_ equiv = 2left< dfracL2i_ equiv ight> + 1)

Số vân sáng quan liền kề được bên trên màn: (N_S = m N_S1 + m N_S2 - m N_ equiv )

- địa chỉ vân buổi tối trùng nhau:

(eginarraylx_T_1 = left( k_1 + dfrac12 ight)dfraclambda _1Da, m x_T_2 = left( k_2 + dfrac12 ight)dfraclambda _2Da\x_T_1 = x_T_2 o left( k_1 + dfrac12 ight)lambda _1 = left( k_2 + dfrac12 ight)lambda _2endarray)


*

- cho vị trí x bất kì:

Xét tại x gồm số vân sáng sủa trùng nhau:

(left{ eginarraylx = kfraclambda Da\lambda _min le lambda le lambda _ mmaxendarray ight. o frac maxlambda _ mmaxD le k le frac maxlambda _min D)

Xét tại x gồm số vân về tối trùng nhau:

(left{ eginarraylx = (k + frac12)fraclambda Da\lambda _min le lambda le lambda _ mmaxendarray ight. o frac maxlambda _ mmaxD le k + frac12 le frac maxlambda _min D)


- chiều rộng quang phổ bậc k:

(Delta x = x_d_k - x_t_k = kfraclambda _dDa - kfraclambda _tDa = (lambda _d - lambda _t)kfracDa)