Trắc nghiệm Phương trình tích bao gồm đáp án

Với bộ bài tập Trắc nghiệm Phương trình tích Toán lớp 8 lựa chọn lọc, tất cả đáp án sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện nhằm đạt tác dụng cao trong các bài thi môn Toán lớp 8.Bạn đang xem: những bài toán giải phương trình lớp 8 có đáp án

Bạn sẽ xem: bài bác tập giải phương trình lớp 8 có đáp án


Bạn đang xem: Bài tập giải phương trình lớp 8 có đáp án

*

Bài 1: Phương trình: (4 + 2x)(x – 1) = 0 tất cả nghiệm là:

A. X = 1; x = 2

B. X = -2; x = 1

C. X = -1; x = 2

D. X = 1; x = 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm (4 + 2x)(x – 1) = 0


*

Vậy phương trình gồm hai nghiệm x = -2; x = 1

Đáp án cần chọn là: B

Bài 2: Phương trình: (4 - 2x)(x + 1) = 0 tất cả nghiệm là:

A. X = 1; x = 2

B. X = -2; x = 1

C. X = -1; x = 2

D. X = 1; x = -2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (4 - 2x)(x + 1) = 0


*

Vậy phương trình gồm hai nghiệm x = 2; x = -1

Đáp án nên chọn là: C

Bài 3: Các nghiệm của phương trình (2 + 6x)(-x2 – 4) = 0 là


*Xem thêm: Mất Lòng Tin Là Mất Tất Cả, Câu Trả Lời Vô Cùng Đơn Giản

*

Vậy phương trình có cha nghiệm x = 1; x = 2; x = 3

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Lời giải

Ta bao gồm (x2 – 1)(x – 2)(x – 3) = 0

Vậy phương trình bao gồm bốn nghiệm x = -1; x = 1, x = 2, x = 3

Đáp án nên chọn là: D

Bài 7: Tổng những nghiệm của phương trình (x2 – 4)(x + 6)(x – 8) = 0 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm (x2 – 4)(x + 6)(x – 8) = 0

Tổng những nghiệm của phương trình là 2 + (-2) + (-6) + 8 = 2

Đáp án đề nghị chọn là: B

Bài 8: Tổng những nghiệm của phương trình (x2 + 4)(x + 6)(x2 – 16) = 0 là:

A. 16

B. 6

C. -10

D. -6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (x2 + 4)(x + 6)(x2 – 16) = 0

Tổng các nghiệm của phương trình là: -6 + (-4) + 4 = -6

Đáp án phải chọn là: D

Bài 9: Chọn khẳng định đúng.

A. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) có hai nghiệm trái dấu

B. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) có hai nghiệm dương

C. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) bao gồm hai nghiệm thuộc âm

D. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) tất cả một nghiệm duy nhất

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm 8x(3x – 5) = 6(3x – 5)

⇔ 8x(3x – 5) - 6(3x – 5) = 0

⇔ (8x – 6)(3x – 5) = 0

Đáp án đề xuất chọn là: B

A. Phương trình bao gồm hai nghiệm trái dấu

B. Phương trình gồm hai nghiệm nguyên

C. Phương trình gồm hai nghiệm cùng dương

D. Phương trình gồm một nghiệm duy nhất

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có 5 – 6(2x – 3) = x(3 – 2x) + 5

⇔ 5 – 5 = x(3 – 2x) + 6(2x – 3)

⇔ 0 = -x(2x – 3) + 6(2x – 3)

⇔ (2x – 3)(-x + 6) = 0

; x = 6

Đáp án buộc phải chọn là: C

Lời giải

Ta có

x3 + 4x2 + x – 6 = 0

⇔ x3 – x2 + 5x2 – 5x + 6x – 6 = 0

⇔ x2(x – 1) + 5x(x – 1) + 6(x – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x2 + 5x + 6) = 0

⇔ (x – 1)(x2 + 2x + 3x + 6) = 0

⇔ (x – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x + 2)(x + 3)= 0

Vậy S = 1; -2; -3 buộc phải tích các nghiệm là 1.(-2).(-3) = 6

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Lời giải

Ta có x3 – 3x2 – x + 3 = 0

⇔ (x3 – 3x2) – (x – 3) = 0

⇔ x2(x – 3) – (x – 3)= 0

⇔ (x – 3)(x2 – 1) = 0

⇔ (x – 3)(x – 1)(x + 1) = 0

Vậy S = 1; -1; 3 cần tích những nghiệm là 1.(-1).3 = -3

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Bài 13: Nghiệm lớn nhất của phương trình (x2 – 1)(2x – 1) = (x2 – 1)(x + 3) là:

A. 2

B. 1

C. -1

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm (x2 – 1)(2x – 1) = (x2 – 1)(x + 3)

⇔ (x2 – 1)(2x – 1) – (x2 – 1)(x + 3) = 0

⇔ (x2 – 1)(2x – 1 – x – 3) = 0

⇔ (x2 – 1)(x – 4) = 0

Vậy tập nghiệm của phương trình S = -1; 1; 4

Nghiệm lớn số 1 của phương trình là x = 4

Đáp án buộc phải chọn là: D

Bài 14: Số nghiệm của phương trình: (x2 + 9)(x – 1) = (x2 + 9)(x + 3) là

A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm (x2 + 9)(x – 1) = (x2 + 9)(x + 3)

⇔ (x2 + 9)(x – 1) - (x2 + 9)(x + 3) = 0

⇔ (x2 + 9)(x – 1 – x – 3) = 0

⇔ (x2 + 9)(-4) = 0

⇔ x2 + 9 = 0 ⇔ x2 = -9 (vô nghiệm)

Vậy tập nghiệm của phương trình S = Ø hay phương trình không có nghiệm

Đáp án đề nghị chọn là: C

Lời giải

Ta bao gồm (2x + 1)2 = (x – 1)2

⇔ (2x + 1 + x – 1)(2x + 1 – x + 1) = 0

⇔ 3x(x + 2) = 0

Vậy tập nghiệm của phương trình S = 0; -2

Nghiệm nhỏ dại nhất là x = -2

Đáp án nên chọn là: D

Bài 17: Tập nghiệm của phương trình (x2 + x)(x2 + x + 1) = 6 là

A. S = -1; -2

B. S = 1; 2

C. S = 1; -2

D. S = -1; 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đặt x2 + x = y, ta có

y(y + 1) = 6 ⇔ y2 + y – 6 = 022

⇔ y2 + 2y – 3y – 6 = 0

⇔ y(y + 2) – 3(y + 2) = 0

⇔ (y + 2)(y – 3) = 0

+ cùng với y = 3, ta gồm x2 + x + 3 = 0, vô nghiệm bởi

+ với y = 2, ta bao gồm x2 + x – 2 = 0 ⇔ x2 + 2x – x – 2 = 0

⇔ x(x + 2) – (x + 2) = 0

⇔ (x + 2)(x – 1) = 0

Vậy S = 1;-2

Đáp án nên chọn là: C

Bài 18: Tập nghiệm của phương trình (x2 – x – 1)(x2 – x + 1) = 3 là

A. S = -1; -2

B. S = 1; 2

C. S = 1; -2

D. S = -1; 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đặt x2 - x = y, ta có

(y – 1)(y + 1)= 3 ⇔ y2 – 1 = 3

⇔ y2 = 3 ⇔ y = ±2

Với y = 2 ta có: x2 – x = 2 ⇔ x2 – x – 2 = 0

⇔ x2 – 2x + x – 2 = 0 ⇔ x(x – 2) + (x – 2) = 0

⇔ (x – 2)(x + 1) = 0

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = -1; 2

Đáp án nên chọn là: D

Bài 19: Tìm m để phương trình (2m – 5)x – 2m2 + 8 = 42 bao gồm nghiệm x = -7

A. M = 0 hoặc m = 7

B. M = 1 hoặc m = -7

C. M = 0 hoặc m = -7

D. M = -7

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = -7 vào phương trình (2m – 5)x – 2m2+ 8 = 42 ta được:

(2m – 5)(-7) – 2m2 + 8 = 43

⇔ -14m + 35 – 2m2 – 35 = 0

⇔ 2m2 + 14m = 0

⇔ 2m(m + 7) = 0

Vậy m = 0 hoặc m = -7 thì phương trình gồm nghiệm x = -7

Đáp án nên chọn là: C

Bài 20: Tìm m để phương trình (2m – 5)x – 2m2 – 7 = 0 dìm x = -3 làm nghiệm

A. M = 1 hoặc m = 4

B. M = -1 hoặc m = -4

C. M = -1 hoặc m = 4

D. M = 1 hoặc m = -4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = -3 vào phương trình (2m – 5)x – 2m2 – 7 = 0 ta được

(2m – 5).(-3) – 2m2 – 7 = 0

⇔ -6m + 15 – 2m2 – 7 = 0

⇔ -2m2 – 6m + 8 = 0

⇔ -2m2 – 8m + 2m + 8 = 0

⇔ -2m(m + 4) + 2(m +4) = 0

⇔ (m+ 4)(-2m + 2) = 0

Vậy m = 1 hoặc m = -4 thì phương trình tất cả nghiệm x = -3

Đáp án phải chọn là: D

Lời giải

(5x2 – 2x + 10)2 = (3x2 +10x – 8)2

⇔ (5x2 – 2x + 10)2 - (3x2 +10x – 8)2 = 0

⇔ (5x2 – 2x + 10 + 3x2 +10x – 8)( 5x2 – 2x + 10 – 3x2 – 10x + 8) = 0

⇔ (8x2 + 8x + 2)(2x2 – 12x + 18) = 0

Vậy phương trình tất cả tập nghiệm: S = -; 3

Đáp án buộc phải chọn là: C

Bài 22: Số nghiệm của phương trình (5x2 – 2x + 10)3 = (3x2 +10x – 6)3 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

(5x2 – 2x + 10)3 = (3x2 +10x – 6)3

⇔ 5x2 – 2x + 10 = 3x2 +10x – 6

⇔ 5x2 – 3x2 – 2x – 10x + 10 + 6 = 0

⇔ 2x2 – 12x + 16 = 0

⇔ x2 – 6x + 8 = 0

⇔ x2 – 4x – 2x + 8 = 0

⇔ x(x – 4) – 2(x – 4) = 0

⇔ (x – 2)(x – 4) = 0

Vậy phương trình gồm 2 nghiệm

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Bài 23: Biết rằng phương trình (x2 – 1)2 = 4x + 1 có nghiệm lớn nhất là x0. Chọn xác định đúng

A. X0 = 3

B. X0 0 > 1

D. X0 Hiển thị đáp ánLời giải

Cộng 4x2 vào nhị vế ta được

(x2 – 1)2 = 4x + 1 ⇔ x4 – 2x2 + 1 = 4x + 1

⇔ x4 – 2x2 + 1 + 4x2 = 4x2 + 4x + 1

⇔ (x2 + 1)2 = (2x + 1)2

Vậy S = 0; 2, nghiệm lớn số 1 là x0 = 2 > 1

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Bài 24: Biết rằng phương trình (4x2 – 1)2 = 8x + 1 có nghiệm lớn số 1 là x0. Chọn xác minh đúng

A. X0 = 3

B. X0 0 > 1

D. X0 Hiển thị đáp ánLời giải

Cộng 16x2 vào nhị vế ta được

(4x2 – 1)2 +16x2 = 16x2 + 8x + 1

⇔ 16x4 – 8x2 + 1 + 16x2 = 16x2 + 8x + 1

⇔ (4x2 + 1)2 = (4x + 1)2

⇔ (4x2 + 1 + 4x + 1)( 4x2 + 1 – 4x – 1) = 0

⇔ (4x2 + 4x + 2)( 4x2 – 4x) = 0

Vậy S = 0; 1, nghiệm lớn nhất là x0 = 1 Đáp án phải chọn là: B

Bài 25: Cho phương trình (1): x(x2 – 4x + 5) = 0 và phương trình (2): (x2 – 1)(x2 + 4x + 5) = 0.