Bạn đang xem tư liệu "Bài tập ôn tập chất hóa học Lớp 10 - Chương 6: Oxi cùng lưu huỳnh", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Bạn đang xem: Bài tập chương 6 hóa 10

Tài liệu gắn kèm:

*
bai_tap_on_tap_hoa_hoc_lop_10_chuong_6_oxi_va_luu_huynh.doc

Nội dung text: bài xích tập ôn tập hóa học Lớp 10 - Chương 6: Oxi cùng lưu huỳnh

ÔN TẬP CHƯƠNG 6: OXI VÀ LƯU HUỲNH I. TRẮC NGHIỆM Câu 1: cho 13 gam kẽm chức năng với 3,2 gam lưu giữ huỳnh thành phầm thu được sau phản ứng là: A.ZnS B.ZnS và SC.ZnS với Zn D.ZnS, Zn cùng S. Câu 2: sắt kẽm kim loại nào sau đây sẽ bị động hóa khi chạm chán dd H2SO4đặc, nguội. A. Al với Zn. B. Al cùng Fe C. Fe và Cu. D. Fe cùng Mg. Câu 3: diêm sinh đioxit rất có thể tham gia bội nghịch ứng: SO2 + 2Mg -> 2MgO + S SO2+ Br2 + H2O -> 2HBr +H2SO4. đặc điểm của SO2 được miêu tả đúng độc nhất là: A. SO2 chỉ bao gồm tính oxi hoá. B. SO2 chỉ gồm tính khử. C. SO2 vừa có tính oxi hóa vừa bao gồm tính khử. D. A, B, C phần nhiều sai. Câu 4: kim loại nào sau đây công dụng với lưu hoàng ở ánh nắng mặt trời thường. A. Al B. Fe C. Hg D. Cu Câu 5: Hidrô sunfua tất cả tính khử mạnh là do trong hợp hóa học H2S giữ huỳnh bao gồm số oxi hóa: A. Rẻ nhất. B. Cao nhất. C. Trung gian. D. Tại sao khác. Câu 6: cho những chất: Cu, CuO, NaCl, Mg, KOH, C, Na2CO3, tổng số hóa học vừa tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, vừa tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc, rét là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 7: hàng chất gồm những hóa học vừa diễn tả tính oxi hóa, vừa biểu lộ tính khử là: A. H2S, SO2 B. SO2, H2SO4 C. F2, SO2 D. S, SO 2 Câu 8: Không dùng axit sunfuric đặc để triển khai khô khí : A. O3 B. Cl2 C. H2S D. O2 Câu 9: cho 11,2 gam Fe và 6,4 gam Cu tính năng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Sau phản bội ứng thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là : (Fe=56, Cu=64) A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít Câu 10 : cho phương trình phản ứng: S + 2H2SO4 đặc, nóng 3SO2 + 2H2O Trong phản nghịch ứng trên, tỉ lệ thân số nguyên tử sulfur bị khử cùng số nguyên tử sulfur bị oxi hóa là : A. 1 : 2 B. 1 : 3 C. 3 : 1 D. 2 : 1 Câu 11: Dãy chất nào dưới đây gồm hồ hết chất đều tác dụng được với dd H2SO4 loãng. A.Cu, ZnO, NaOH, CaOCl2 B. CuO, Fe(OH)2, Al, NaCl. C. Mg, ZnO, Ba(OH) 2, CaCO3. D. Na, CaCO3, Mg(OH)2, BaSO4 Câu 12: Khi mang lại 9,6 gam Cu công dụng với H2SO4 đặc, nóng, đem dư. Thể tích khí SO2 thu được sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn ở (đktc) là: (H=1, S=32, Cu =56) A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít Câu 13: cho các chất: Cu, CuO, BaSO4, Mg, KOH, C, Na2CO3. Tổng số chất tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 14: hàng chất bao gồm những hóa học chỉ thể hiện tính oxi hóa trong số phản ứng oxi - hóa khử là: A. H 2SO4đn, F2 B. SO2, H2SO4đn C. F2, SO2 D. S, SO2 Câu 15: Axit sufuric đặc, nguội hoàn toàn có thể đựng trong bình cất làm bằng: A. Cu B. Ag C. Ca D. Al Câu 16: Khí không thu được bằng phương thức «dời địa điểm nước» là : A. O2 B. HCl C. N2 D. H2 Câu 17: mang đến 5,4 gam Al cùng 6,4 gam Cu chức năng với dung dịch H2SO4 quánh nóng, dư. Sau bội nghịch ứng thu được V lít SO2 nhất (đktc). Cực hiếm của V là : (Al=27, Cu=64) A. 6,72 lít B. 3,36 lít C. 11,2 lít D. Tác dụng khác Câu 18: .Với số mol lấy bởi nhau, phương trình hoá học tập nào sau đây điều chế được không ít oxi hơn t o t o A. 2 KClO3   2KCl +3O2 B. 2 KMnO4   K2MnO4 + MnO2 + O2 t o t o C. 2HgO   2Hg + O2 D. 2KNO3   2KNO2 + O2 Câu 19: vào phương trình SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4. Vai trò của các chất là: A.SO2 là hóa học khử, Br2 là hóa học oxi hóa B.SO2 là hóa học oxi hóa, Br2 là hóa học khử C.Br2 là hóa học oxi hóa, H2O là chất khử D.SO2 là chất khử, H2O là hóa học oxi make up 1Câu 20: . Khi mang đến Fe vào các axit sau, trường hòa hợp nào không xẩy ra phản ứng : A. HCl B. H2SO4 sệt nóng C. H2SO4 loãng D. H 2SO4 đặc, nguội Câu 21: Trộn 1 mol H2O với một mol H2SO4. Hỗn hợp axit thu được gồm nồng độ: A. 50%B.84,48% C. 98% D. 98,89% Câu 22: Dãy sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây gồm những chất đều công dụng được với dd H2SO4 loãng là: A. Cu, Zn, na B.Ag, Fe, Ba, Sn C. K, Mg,Al,Fe, Zn D. Au, Pt, Al Câu 23: nhị thuốc thử để minh bạch 3 hóa học bột sau: CaCO3, Na2CO3, BaSO4 rất có thể dùng A. H2O, dd NaOHB. H 2O, dd HCl C. H2O, dd BaCl2 D. BaCl2, NaCl Câu 24: trong số khí sau, khí nào thiết yếu làm khô bởi H2SO4 đặc: A. SO2 B. CO2 C. H2S D. O2 Câu 25: Thuốc test duy nhất có thể dùng để riêng biệt 3 hỗn hợp H2SO4 đặc, Ba(OH)2, HCl là: A. Cu B. SO2 C. Quỳ tím D. O2 Câu 26: sau khi hoà chảy 8,45g oleum A vào nước được hỗn hợp B, để trung hòa - nhân chính dung dịch B bắt buộc 200ml dung dịch NaOH 1M. Bí quyết của oleum là: A. H2SO4. 10SO3 B. H2SO4 .3SO3 C. H2S04 . SO3 D. H2SO4 .2SO3 Câu 27: cho 1 hỗn hợp gồm 13g kẽm với 5,6 g sắt tác dụng với axít sunfuric loãng, dư thu được V lít khí hidro (đktc). Quý hiếm của V là: A. 4,48l B. 2,24 lC. 6,72l D, 67,2l Câu 28: Tỉ khối của 1 hỗn hợp gồm Oxi và Ozon so với He bằng 10,4. Thành phần phần trăm về thể tích của Oxi và Ozon là: A. 25% cùng 75% B 60% với 40%C. 40% cùng 60% D. 75% cùng 25% Câu 29: Dãy kim loại nào tiếp sau đây phản ứng được cùng với H2SO4 quánh nguội: A. Zn, Al, Mg, Ca B. Cu, Cr, Ag, fe C. Al, Fe, Ba, Cu D. Cu, Ag, Zn, Mg Câu 30: Hoà tan hoàn toàn 0,8125g một kim loại hoá trị II và dung dịch H 2SO4 sệt nóng nhận được 0,28 kít khí SO2 (đktc).Kim các loại đã sử dụng là: A. Mg B. Cu C. Zn D. Sắt Câu 31: bội phản ứng không xẩy ra là lớn to A. 2Mg + O2  2MgO B. C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O to to C. 2Cl2 + 7O2  2Cl2O7 D. 4P + 5O2  2P2O5 Câu 32: Ở điều kiện thường, để đối chiếu tính thoái hóa của oxi với ozon ta có thể dùng A. Ag B. Hg C. S D. KI Câu 33: nhiệt độ phân trọn vẹn 3,634 gam KMnO4, thể tích O2 thu được là (K = 39, Mn = 55, O = 16) A. 224 mlB. 257,6 ml C. 515,2 ml D. 448 ml Câu 34: Nguyên tố lưu giữ huỳnh có Z = 16. Cách làm oxit tối đa của lưu huỳnh là A. S2O5 B. SO C. SO2 D. SO3 Câu 35: Đốt cháy trọn vẹn mg cacbon trong V lít khí oxi dư (đktc), thu được các thành phần hỗn hợp khí X có tỉ khối so với oxi là 1,25. Yếu tắc % theo thể tích của CO2 trong các thành phần hỗn hợp X là: A. 6,67 %B.66,67 % C. 33,33 % D. 3,33 % Câu 36: Hấp thụ hoàn toàn 12 gam diêm sinh trioxit vào 100 gam nước. Nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp thu được là (S = 32, O = 16, H = 1) A. 12,00% B. 10,71%C. 13,13% D. 14,7% Câu 37: Dẫn 1,12 lít khí SO2 vào 100 ml hỗn hợp NaOH 1M, dung dịch thu được tất cả chứa (Na = 23, S = 32, O = 16, H = 1) A. NaHSO3 B. NaHSO3 cùng Na2SO3 C. Na2SO3 và NaOH D. Na 2SO3 Câu 38: Xét sơ đồ phản ứng giữa Mg cùng dung dịch H2SO4 quánh nóng: Mg + H2SO4 MgSO4 + S + H2O Tổng hệ số thăng bằng (số nguyên) của các chất trong làm phản ứng bên trên là A. 15 B. 12 C. 14 D. 13 Câu 39: cho 10 gam các thành phần hỗn hợp gồm gồm Fe, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thấy gồm 3,36 lít khí thoát ra (đktc). Yếu tố phần trăm trọng lượng của fe trong các thành phần hỗn hợp là (Fe = 56; O = 16) A. 84% B. 8,4% C. 48% D. 42% Câu 40: Trong phòng thí nghiệm, ta không chứa dung dịch H2SO4 quánh nguội vào bình làm bởi Trang 2A. Chất thủy tinh B. Fe C. Al D. Cả B vàC Câu 41: Kết tủa màu đen xuất hiện khi dẫn khí hidrosunfua vào dung dịch A. Pb(NO3)2 B. Br2 C. Ca(OH)2 D. Na2SO3 Câu 42: diêm sinh có những mức oxi hóa là: A. +1;+3;+5;+7 B. -2,0,+4,+6 C. -1;0;+1;+3;+5;+7 D. -2;0;+6;+7 Câu 43: mang lại 13 gam hỗn hợp X tất cả hai sắt kẽm kim loại đồng và nhôm tổ hợp trong hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội thu được 3,36 lit khí mùi hắc sống đktc. Yếu tố % cân nặng của nhôm trong các thành phần hỗn hợp là: A. 73,85% B. 37,69% C. 26,15% D. 62,31% Câu 44: cho các chất sau: (1) khí clo; (2) khí oxi; (3) axit sunfuric đặc; (4) lưu huỳnh đioxit; (5) lưu huỳnh. Chất nào trong các các chất trên vừa biểu lộ tính thoái hóa vừa trình bày tính axit? A. (1); (2); (3) B. (1); (4); (5) C. (2); (3); (4). D. (1); (3); (4). Câu 45: kêt nạp 8,96 lit khí SO2 (đktc) bằng 300ml dung dịch NaOH 2M. Muối làm sao được tạo thành sau phản nghịch ứng? A. Na2SO3. B. Na 2SO3 và NaHSO3. C. NaHSO3 với SO2 dư. D. NaHSO3 Câu 46: H2SO4 quánh nguội không phản ứng với chất nào sau đây: A. Al B. Fe C. CrD. Cả A, B, C Câu 47: cho phản ứng Al + H2SO4 (đ) Al2(SO4)3 + SO2 + H2O. Hệ số cân đối của axít là A. 4 B. 8C. 6 D . 3 Câu 48: vào hợp hóa học nào nhân tố S không miêu tả tính oxh? A. Na2SO4 B. SO2 C. Na2S D. H2SO4 Câu 49: Hoà rã 5,9(g) tất cả hổn hợp (Al, Cu) vào dd H2SO4 loãng xuất hiện 3,36 lít khí H2 (đktc). Trọng lượng của Al với Cu trong hỗn hợp trên thứu tự là: A. 4,05(g) và1,85(g) B. 3,2(g) và 2,7(g) C. 2,7(g) với 3,2(g) D.5,4(g) cùng 0,5(g) Câu 50: Có những chất cùng dung dịch sau: NaOH (1), O2 (2), dd Br2 (3), dd CuCl2 (4), dd FeCl2 (5). H2S hoàn toàn có thể tham gia bội nghịch ứng với. A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 1, 2, 3, 4 C. 1, 2, 3 D. 1, 2, 5 Câu 51: Để sáng tỏ ddH2SO4 cùng dd H2SO3 ta áp dụng chất làm sao sau đây: A. Quí tímB. BaCl 2 C. NaOH D . B và C Câu 52: mang đến sơ vật dụng sau: X S Y H2SO4 X. X, Y thứu tự là A. H2S; SO2 B. SO2; H2S C. FeS; SO3 D. A với B Câu 53: S + H2SO4 đ  X + H2O. Vậy X là: A. SO2 B. H2S C. H2SO3 D. SO3 Câu 54: axít sunfuric và muối của nó rất có thể nhận biết nhờ: A. Chất thông tư màu B. Phản nghịch ứng trung hoàC. Dung dịch muối Bari D. Gai dây đồng o Câu 55: mang đến phản ứng sắt + S t FeS. Lượng S cần phản ứng không còn với 28(g) sắt là A. 1(g) B. 8(g) C. 16(g) D. 6,4(g) (S=32, Fe=56, Al=27, Cu=64) Câu 56: vị trí của O2 vào bảng HTTH là A. Ô lắp thêm 8, chu kì 3, nhóm VIA C. Ô trang bị 8, chu kì 2, nhóm VI A B. Ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA D. Ô đồ vật 16, chu kì 2, đội VIA Câu 57: dãy nào sau đây đều phải sở hữu tính oxi hoá và khử A. O2; S; SO2 B. S; SO2 ; Cl2 C. O3; H2S; SO2 D. H2SO4; S; Cl2 Câu 58: cho phản ứng: H2S + 4Cl2 + 4H2O H2SO4 + 8HCl. Câu phạt biểu như thế nào sau đây diễn đạt đúng tính chất của những chất phản bội ứng? A. H2S là hóa học oxi hóa, Cl2 là chất khử. B. H2S là hóa học khử, H2O là hóa học oxi hóa. C. Cl2 là hóa học oxi hóa, H2O là chất khử. D. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là hóa học khử. Câu 59: làm phản ứng nào dưới đây không minh chứng được H2S có tính khử? A. H2S + 4Cl2 + 4H2O H2SO4 + 8HCl. B. H 2S + 2NaOH Na2S + 2H2O. C. 2H2S + 3O2 2H2O + 2SO2. D. 2H2S + O2 2H2O + 2S. Câu 60: mang lại phản ứng: aAl + b H2SO4 c Al2 (SO4)3 + d SO2 + e H2O Tổng hệ số thăng bằng của phương trình trên (a + b + c + d + e) là: A.16 B.17 C.18 D.19 Trang 3Câu 61: phát biểu và đúng là A. Mong pha loãng axit H2SO4 đặc, ta rót nước vào axit. B. Lưu huỳnh trioxit vừa gồm tính lão hóa vừa gồm tỉnh khử. C. Hầu như các muối bột sunfat hồ hết không tan. D. Axit H2SO4 đặc có tính háo nước mạnh, nên lúc sử dụng phải rất là thận trọng. Câu 62:Cho m(g) sắt kẽm kim loại A công dụng hết vơi H2SO4 loãng nhận được 5m (gam) muối. Kim loại A là: A.Mg B.Fe C.Zn D.Al Câu 63: Trong bội phản ứng với kim loại, axit sunfuric đặc diễn tả tính oxi hóa mạnh là vì 6 1 A. Nguyên tử S giảm số oxi hóa. B. Nguyên tử H sút số oxi hóa. 2 C. Nguyên tử O tăng số oxi hóa. D. Phân tử H2SO4 kém bền. Câu 64: Thể tích khí lưu huỳnh đioxit (SO2) nhận được ở đk tiêu chuẩn, khi đốt 18 gam diêm sinh trong oxi (vừa đủ) là: (S=32) A. 8,4 lítB. 12,6 lít C. 24,0 lít D. 4,2 lít Câu 65: Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí SO2 (đktc) vào 50,0 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X còn lại chất rắn bao gồm A. NaHSO3 B. NaHSO3 & Na2SO3 C. NaOH và NaHSO3 D.NaOH&Na2SO3 Câu 66: Hoà tung hỗn kim loại tổng hợp loại tất cả (Al, Fe, Cu, Ag) trong hỗn hợp H2SO4 loãng, dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn ko tan. Thành phần chất rắn đó gồm: A. Cu B. Ag C. Cu, Ag D. Fe, Cu, Ag Câu 67: chất không bội nghịch ứng cùng với O2 là: A. SO3 B. Phường C. Ca D. C2H5OH Câu 68: Để riêng biệt được 3 chất khí : CO2, SO2 với O2 đựng vào 3 bình mất nhãn cá biệt , bạn ta dùng thuốc demo là: A. Nước vôi vào (dd Ca(OH)2) B. Dung dịch Br2 C. Nước vôi vào (dd Ca(OH) 2) cùng dung dịch Br2 D. Dung dịch KMnO4 Câu 69: Để phân minh 2 bình mất nhãn chứa 2 dung dịch axit đơn nhất : HCl loãng và H2SO4 loãng, thuốc thử sử dụng là: A. Cu B. Zn C. Ba D. Al Câu 70: hỗn hợp X có Al, Cu và Al2O3 , rước m gam tất cả hổn hợp X chức năng với dung dịch H2SO4 loãng, dư . Sau làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 2,688 lit khí bay ra (đktc) . Cân nặng Al tất cả trong m gam tất cả hổn hợp X là: (Al=27) A. 2,96 B. 2,16 C. 0,80 D. 3,24 Câu 71: Dẫn toàn cục 3,36 lit khí SO2 (đktc) vào 100ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau làm phản ứng thu được hỗn hợp A. Dung dịch A đựng muối nào: A. Na2SO3 B. Na2SO3 với NaHSO3 C. NaOH và Na2SO3 D. NaHSO3 cùng SO2 dư Câu 72: bao gồm 4 lọ đựng những chất rắn bị mất nhãn sau: Na2CO3; BaCO3; Na2SO4 cùng NaCl. Hãy lựa chọn một hoá hóa học để nhận ra 4 lọ chất rắn bên trên : A. Dd HCl B. Dd NaOH C. Dd AgNO3 D. Dd H2SO4 Câu 73: dãy nào tất cả những chất vừa bao gồm tính oxi hoá, vừa bao gồm tính khử là: A. H2S, SO2 và O2 B. I2, S với SO2 C. F2, Br2 và O3 D. S; SO2 với SO3 Câu 74: mang lại 14,5g tất cả hổn hợp Mg, Fe, Zn công dụng hết với hỗn hợp H2SO4 loãng thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng được cân nặng muối khan tạo thành là: A. 34,3 g B. 43,3 g C. 33,4 g D. 33,8 g Câu 75: Hoà rã 5,9 gam các thành phần hỗn hợp (Al, Cu) vào hỗn hợp H 2SO4 loãng dư có mặt 3,36 lít khí H 2 (đktc). Khối lượng của Cu trong tất cả hổn hợp trên là: (Al=27; Cu=64) A. 1,85 g B. 2,7 gC. 3,2 g D. 0,5 g Câu 76: Hoà tan hoàn toàn 0,8125g một sắt kẽm kim loại hoá trị II trong hỗn hợp H2SO4 đặc nóng chiếm được Trang 40,28 lít khí SO2 (đktc). Sắt kẽm kim loại đó là: (Mg=24; Cu=64; Zn=65; Fe=56) A. Mg B. Cu C. Zn D. Fe Câu 77: mang lại 13 gam tất cả hổn hợp X bao gồm hai sắt kẽm kim loại đồng và nhôm hài hòa trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội, rước dư chiếm được 3,36 lit khí SO 2 ở đktc. Yếu tắc % khối lượng của nhôm trong các thành phần hỗn hợp là: (Al=27; Cu=64) A.73,85% B. 37,69% C. 62,31 D. 26,15% Câu 78: đến sơ trang bị phản ứng: S + H2SO4 đ  X + H2O. X là: A. SO2 B. H2S C. H2SO3 D. SO3 Câu 79: kêt nạp 8,96 lít khí SO2 (đktc) bằng 300ml hỗn hợp NaOH 2M. Dung dịch sau phản nghịch ứng chứa: A. Na2SO3 B. Na2SO3 cùng NaOH dư C. Mãng cầu 2SO3 và NaHSO3 D. NaHSO3 Câu 80: đến 6,4g Cu tính năng hoàn toàn cùng với H2SO4 đặc, nóng. Cân nặng dung dịch axit thay đổi như nạm nào? A. Tạo thêm 6,4g B. Giảm sút 6,4g C. Không biến đổi D. Không khẳng định Câu 81: Để nhận ra 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 loãng ta rất có thể dùng A.CaCO3 B.quì tím C.Cu(OH)2 D.Cu Câu 82:Để pha trộn CuSO4,cho A.CuO tính năng với H2SO4 loãng B.Cu tính năng với axit loãng C.CuCl2 công dụng với axit loãng D.A,C đúng Câu 83:Những hóa học nào tiếp sau đây làm mất màu dd brom? O2(1), S(2), H2S(3), H2SO4đ(4), SO2(5), HCl(6). A.1,3,6 B.2,3,5 C3,5 D.4,5. Câu 84: H2S tác dụng được với phần lớn chất làm sao sau đây? A.O2,Cl2 B.O2,HCl,SO2 C.O2,Cl2, H2SO4đ, FeCl2 D.O2,Cl2,SO2, H2SO4đ Câu 85: mang đến phản ứng: SO2+H2S→ S+H2O. Nêu vai trò của SO2 trong làm phản ứng này: A.chất oxi hoá B.chất khử C.oxit axit. D.Tất cả rất nhiều đúng. Câu 86:Khí H2S tất cả lẫn khá nước.Dùng chất nào sau đây để triển khai khô? A. H2SO4đặc B.P2O5 C.KOH D. A,B đúng Câu 87: H2SO4đặc rét không tính năng với chất nào sau đây? A.Fe B.NaCl rắn C.Ag D.Au E. Cả B và D Câu 88. Anion X2- có cấu hình electron phần bên ngoài cùng 2s22p6.X là yếu tắc A.S B.F C.O D.Cl Câu 89.Axit H2SO4 loãng tính năng với tập hợp những chất: A.Fe2O3, NaOH B.Fe, CO2 C.Ag,Na2CO3 D.A,B,C Câu 90.Chọn trường đúng theo sai : A. H2SO4 đặc tác dụng với đường mang đến muội than B.Khí SO2 làm mất màu dd Br2, dd KMnO4. C.Pha loãng axit H2SO4 đặc bằng phương pháp cho nhàn hạ nước vào axit sệt D.Khí H2S tính năng với FeCl3 chế tạo bột màu kim cương Câu 91: Cả axit H2SO4 loãng cùng H2SO4đặc đều công dụng được cùng với tập hợp các chất sau: A.Fe, Cu, Al2O3, Pb(NO3)2 B.Zn, BaCl2, Ag2O, NaHCO3 C.Fe2O3, Ba(NO3)2, Al, NaCldd D.Au, ZnO, BaCl2,KOH Câu 92.Khi mang lại dư H2S vào dd Pb(NO3)2 chiếm được 7,17 g kết tủa.Tính cân nặng Pb(NO3)2 phải dùng? A.9,93 B.6,62 C.3,31 D.6,93 Câu 93.Cho dd CuSO4 chức năng với khí H2S(lấy dư) thu được 9,2 g kết tủa.Tính thể tích H2S đề nghị dùng(đktc) A.2,24 B.6,72 C.3,36 D.kết quả khác Câu 94:Oxi hoá 89,6 lít SO2(đktc) bao gồm xt nhận được 240 gam SO3.Tính hiệu suất? A.50% B.75% C.80%. D.Kết quả khác Câu 95.Cho 23,4 g NaCl công dụng với H2SO4 đặc, nóng.Khí chế tác thành cho phản vào 110,4 g nước.Tính C% của dd thu được? A.10% B.12% C.11,685% D.13,7% Trang 5Câu 96. Nhận ra 3 dd mất nhãn Na2SO4, Na2SO3, Na2S hoàn toàn có thể dùng 1 thuốc demo nào? A.dd BaCl2 B. H2SO4 l C.A,B phần nhiều đúng . D.A,B không đúng Câu 97.Cho 12,8 g SO2 hấp thụ vì chưng 50ml dd NaOH 25%(d=1,28g/ml), độ đậm đặc C% dd muối chế tác thành? A.32,8% B.25,5% C.31,5%. D.Đáp số khác. Câu 98.Chọn phát biểu đúng: A.SO2 là oxit axit. B.H2S: hóa học khử C.Oxi lỏng cùng khí oxi là 2 thù hình D.A,B đúng E.A,B,C đúng Câu 99.Cho những chất Fe, Cu, Fe2O3, Mg.Chất nào công dụng với H2SO4loãng với H2SO4 quánh nóng mang đến cùng 1 nhiều loại muối. A.3,4 B.1,2 C.1,3,4 D.2,3,4 Câu 100.Cho các dd muối bột Pb(NO3)2 (1), Ba(NO3)2(2), Ca(NO3)2(3), Cu(NO3)2,(4).Dung dịch muối hạt nào có thể dùng phân biệt H2S. A.1,2,3,4 B1,4 C.1,2 D.1,2,3 Câu 101.Chọn trường hòa hợp sai: A.SO2 làm mất màu dd Br2, KMnO4 B.H2S bám mùi trứng thối,O3 giữ mùi nặng xốc. C.PbS bao gồm màu đen,CdS gồm màu xoàn D.Tính oxi hóa của S mạnh hơn H2S. Câu 102.Cho các chất sau: CuO(1),Ag(2),FeO(3),Zn(4,) Fe3O4(5).Dd H2SO4 đặc, nóng tính năng với hóa học nào tạo khí? A.2,4 B.2,3,4. C.2,3,4,5. D.1,2,3,4,5. Câu 103.Cho bội phản ứng: H2SO4đ +Al →Al2(SO4)3+H2S+H2O.Tổng các hệ số trong phản ứng là: A.52 B.55 C.24 D.tất cả không đúng Câu 104.Từ Zn,S, HCl hoàn toàn có thể điều chế H2S bằng bao nhiêu phương pháp? A.1 B.2 C.3. D.không thể pha trộn được Câu 105.Cho a gam KOH vào dd cất a g H2SO4 hỗn hợp sau phản bội ứng gồm chứa hóa học nào? A.K2SO4 B.K2SO4, KHSO4 C.K2SO4, KOH dư D.KHSO4, H2SO4dư Câu 106.Cho thành phầm tạo thành khi nấu nóng hỗn hợp bao gồm 16,8 g Fe với 8 g S vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu dd A với hh khí B. % V những khí trong B là: A.83,33%, 16,67% B.20%, 80% C.33,33%, 66,675% D. Tác dụng khác Câu 107.Cho 17,6 g tất cả hổn hợp Fe, Cu chức năng với H2SO4đặc, lạnh thu được 8,96 lít SO2(đktc). Trọng lượng mỗi kim loại. A.11,2g cùng 6,4g B.15g với 2,6g C.5,6g và 12 g. D.8,4g với 9,2g Câu 108.Trường đúng theo nào tiếp sau đây không đúng? A.SO2 vừa là hóa học oxi hóa, vừa là hóa học khử B.Phản ứng thân H2S cùng SO2 dùng làm thu hồi S trong các khí thải C.Ozon bao gồm tính khử dũng mạnh và khử được Ag ngơi nghỉ đk thường xuyên D.Phản ứng thân H2SO4đặc với hợp chất hữu cơ gọi là việc than hoá Câu 109.Cho 18,2 gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al, Fe tính năng vừa đủ với dd H2SO4 loãng nhận được 85,4 gam tất cả hổn hợp muối khan với 1 khí duy nhất. Tính khối lượng H2SO4 nguyên chất buộc phải dùng. A.67,2 gB.68,6g C.76,2 D.72,6g Câu 110.Cho 3,6 g các thành phần hỗn hợp 2 kim loại tính năng với dung dịch H2SO4 loãng dư chiếm được 4,48 lít khí H2 (đktc) với dd X. Cô cạn dd X thu được bao nhiêu gam muối khan? A.23,2 B.22,8 g C.Kết quả khác D.không xác minh được Câu 111:Cần hòa tan bao nhiêu gam oleum H2SO4.3SO3 vào 288 g H2O để được dd H2SO4 20% A.40g B.60g C.80g D.kết quả khác. Câu 112.Dẫn 6,72 lít SO2 vào 300 mldd KOH 1M. Khối lượng muối chiếm được sau bội phản ứng là: A.36 g B.23,7 g C.47,4 g D.kết quả khác Câu 113.Chọn pứ không đúng : A.CuO+ H2SO4đ →CuSO4+H2O B.S + H2SO4đ→ SO2+H2O C.FeCl3+H2S→ FeCl2+S+HCl D.Fe(OH)2+ H2SO4đ→FeSO4+H2O Câu 114:Hỗn hòa hợp A gồm O2, O3.Sau một thời hạn phân hủy hết O3 thu được một khí duy nhất rất có thể tích tăng thêm 7,5%.%V O3 trong hh A là: A.7,5%B.15% C.85% D.Kết quả khác Trang 6Câu 115.Nhóm hóa học nào sau đây đều tác dụng với SO2 A.BaO,CO2,H2S B.NaOH,H2S,SO3 C.KOH,BaO,O2 D.A,B,C đúng Câu 116.Chọn mệnh đề sai: A.Dẫn khí O3 qua dd KI bao gồm hồ tinh bột, dd có blue color B.NaHSO3 mang tên natri hiđrosunfit C.MgCO3 công dụng với H2SO4 loãng cùng H2SO4 đặc mang đến cùng 1 một số loại muối. D.FeCO3 chức năng với H2SO4 loãng cùng H2SO4 đặc cho cùng một nhiều loại muối II. BÀI TẬP: BT1: tổ hợp 3,38g oleum A vào nước người ta phải dùng 800 ml dd KOH 0,1M để trung hòa dd A. Khẳng định công thức phân tử của oleum A. BT2: Tìm lượng nước nguyên chất buộc phải thêm vào một lít dd H2SO4 98% d = 1,84 g/ml nhằm thu được dd mới có nồng độ 10% BT3: Khi cho H2SO4 dung nạp SO 3, fan ta thu được 1 oleum cất 71% SO 3 theo khối lượng. Khẳng định công thức phân tử của oleum A. BT4: giả dụ trộn 1,5 lít dd H2SO4 2M cùng với 2,5 lít dd H2SO4 2,4M. Hỏi dd thu được có nồng độ là bao nhiêu? BT5:Trộn 2 thể tích H2SO4 0,2M với 3 thể tích dd H2SO4 0,5M thì dd H2SO4 thu đượccónồng độ bao nhiêu? BT6: Hòa tan hoàn toàn 21,6g các thành phần hỗn hợp Fe2O3, fe trong dd H2SO4 loãng dư. Sau phản nghịch ứng chiếm được 2,24 lít khí bay ra (đktc) với dd B. Tính trọng lượng mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp và trọng lượng muối vào dd muối? BT7: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm hai sắt kẽm kim loại magie với kẽm trong hỗn hợp axit sunfuric loãng 2M thấy sing ra 6,72 lit khí (đktc). A) Viết các phương trình phản bội ứng hóa học xảy ra? b) Tính % cân nặng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp A? c)Tính thể tích dung dịch axit sunfuric loãng 2M sẽ dùng? BT8: : Nung tất cả hổn hợp A gồm Fe cùng S sau một thời gian rồi nhằm nguội thu được các thành phần hỗn hợp B. Nếu mang đến B vào dd HCl dư, nhận được 2,24 lít C (đktc) mà dC/H2 = 13. Tính cân nặng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. BT9: Đung nóng láo hợp bao gồm 5,6g bột sắt với 1,6g bột lưu lại huỳnh, thu được tất cả hổn hợp X. Cho hỗn hợp X bội nghịch ứng hoàn toàn với 500ml dd HCl thu được tất cả hổn hợp khí Y và dd Z. A) Tính thành phàn phần trăm theo thể tích của từng khí trong hỗn hợp Y b)Tính khối lượng các hóa học trong tất cả hổn hợp X BT10: đến hỗn hợp gồm Fe và FeS chức năng với dd HCl dư, nhận được 2,464 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc). Cho tất cả hổn hợp này đi qua dd Pb(NO3)2 dư chiếm được 23,9 g kết tủa color đen. A) Viết phương tình hóa học của các phản ứng xảy ra. B) hỗn hợp khí thu được bao gồm những khí nào? Thể tích từng khí là bao nhiêu? c)Tính trọng lượng của Fe cùng FeS bao gồm trong láo lếu hợp lúc đầu BT11: các thành phần hỗn hợp X có Fe cùng Fe3O4 được phân thành 2 phần đều bằng nhau Phần 1: tính năng với 90 ml dd H2SO4 loãng 1M Phần 2: chức năng với dd H2SO4 sệt nóng dư chiếm được 560 ml khí SO2 đktc Viết những ptpư xảy ra. Tính khối lượng mỗi hóa học trong X? BT12: Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít khí SO2 (đktc) vào dd đựng 10g NaOH a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra b) Tính cân nặng muối tạo thành sau phản bội ứng BT13: Cho32,05 g tất cả hổn hợp gồm kim loại Zn cùng một kim loại A hoá trị II. TN1: mang đến hỗn hợp kim loại phản nghịch ứng cùng với H2SO4 loãng,dư chiếm được 4,48 lít khí (đktc) TN2: mang đến hỗn hợp kim loại phản ứng cùng với H2SO4 đặc, lạnh thu được 11,2 lít khí.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 132 Toán 5: Cộng Số Đo Thời Gian, Toán Lớp 5 Trang 132 Cộng Số Đo Thời Gian

(đktc) khẳng định kim loại A cùng thành phần phần trăm cân nặng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp. Trang 7