Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một kết cấu đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh. Thắc mắc đuôi được sử dụng thông dụng trong các đề thi giờ Anh cùng cả trong giao tiếp hằng ngày. Cũng chính vì vậy trong nội dung bài viết này, temperocars.com đã tổng hợp các dạng bài bác tập câu hỏi đuôi không thiếu thốn nhất. Hi vọng các các bạn sẽ dễ dàng đoạt được được phần ngữ pháp về thắc mắc đuôi.

Bạn đang xem: Bài tập về câu hỏi đuôi có đáp án


I. Lý thuyết về thắc mắc đuôi

1. Định nghĩa thắc mắc đuôi

Câu hỏi đuôi – tag question là một thắc mắc ngắn, được đính kèm sau câu è cổ thuật để chúng ta cũng có thể hỏi lại thông tin. Đây là dạng câu hỏi dạng Yes/No Question.

*
*
*
Bài tập về câu hỏi đuôi

Bài tập 1

Điền câu hỏi đuôi thích hợp và những câu sau

She’s from a small town in China, …. ?He’s still sleeping, …. ?We’re late again, …. ?I’m not the person with the tickets, …. ?You vày go khổng lồ school, …. ?The weather is really bad today, …. ?Let’s go for a walk, …. ?They aren’t in Mumbai at the moment, …. ?We won’t be late, …. ?John’s a very good student, …. ?

Bài tập 2

Tìm và sửa lỗi sai trong số câu dưới đây

Minh isn’t listening to music, isn’t he?He couldn’t vị her a favour, couldn’t he?I’m late lớn this meeting, am not I?Let’s go out for a walk, will we?Turn off the fans before going out, will you?Don’t forget lớn repair this car, won’t you?That is his cat, is it?Na should pass her test tomorrow, should she?Read my book, will you?After it gets dark, they should leave soon, should they?

Bài tập 3

Điền thắc mắc đuôi phù hợp vào vị trí trống

Nobody called, …. ?She doesn’t work in a hotel, …. ?They will wash the car, …. ?We live in a tiny flat, …. ?We must lock the doors, …. ?David and Julie don’t take Chinese classes, …. ?I often come home late, …. ?I’m right, …. ?She doesn’t cook very often, …. ?So you bought a car, …. ?

Bài tập 4

Chọn lời giải đúng nhất

A. You’re collecting the stamps, are you?

B. You’re collecting the stamps, aren’t you?

C. You’re collecting the stamps, don’t you?

A. This house is very beautiful. It’s very expensive, isn’t it?

B. This house is very beautiful. It’s very expensive, does it?

C. This house is very beautiful. It’s very expensive, is it?

A. You couldn’t lend his friends any money, could you?

B. You couldn’t lend his friends some money, could you?

C. You couldn’t lend his friends any money, couldn’t you?

A. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall you?

B. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall I?

C. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall we?

A. Don’t stay at trang chủ alone, bởi you?

B. Don’t stay at home alone, will you?

C. Don’t stay at trang chủ alone, won’t you?

A. I seldom go to bed before 11 a.m, vày I?

B. I seldom go to lớn bed before 11 a.m, don’t I?

C. I seldom go to bed before 11 a.m, vì chưng you?

A. Everything is OK, is it?

B. Everything is OK, isn’t it?

C. Everything is OK, doesn’t it?

Bài tập 5

1. I am right, _____?

A. Am not I B. Don’t I C. Aren’t I D. Am I

2. The picture cost 3,000 USD, __________ ?

A. Does it B. Did it C. Doesn’t it D. Didn’t it

3. Let’s go to lớn the seaside, __________ ?

A.do you B. Shall we C. Vì chưng we D. Will you

4. Everything was cheap then, __________?

A. Wasn’t it B. Weren’t they C. Isn’t it D. Aren’t they

5. You have tea for breakfast, __________ you?

A. Haven’t B. Don’t C. Won’t D have

6. He seldom goes fishing, __________?

A. Doesn’t he B. Is he C. Does he D. Isn’t he

7. He used to lớn sell traditional handicrafts, __________?

A. Hasn’t he B. Didn’t he C. Doesn’t he D. Wasn’t he

8. She had to vày the shopping for her neighbor, __________ she?

A. Didn’t B. Hadn’t C. Does D. Isn’t

9. Linda never goes lớn school late, __________ she ?

A. Does B. Doesn’t C. Will D. Won’t

`0. Everyone has equal rights under the law, __________ ?

A. Have they B. Haven’t they C. Vày they D. Don’t they

11. He isn’t going to lượt thích this, ______?

A. Didn’t he B. Did he C. Won’t he D. Is he

Bài tập 6

Điền thắc mắc đuôi tương thích vào chỗ trống.

We must communicate with you by means of thư điện tử or chatting, __________ ?Nobody liked the play, __________ ?She’d saved money if she bought fresh food, __________ ?The area was evacuated at once, __________ ?She’s very funny. She’s got a great sense of humor, __________ ?It never works very well, __________ ?Mr.Smith usually remembered his wife’s birthdays, __________ ?Neither of them offered to lớn help you, __________ ?He ought lớn have made a lưu ý of it, __________ ?There’ll be plenty for everyone, __________ ?

Bài tập 7

Let’s go out for dinner tonight, ____________ ?That isn’t Bill driving, ____________ ?Nothing went wrong, ____________ ?There used to lớn be trees here, ____________ ?This won’t take long, ____________ ?Don’t touch that button, ____________ ?I’m not too late, ____________ ?Not a very good film, ____________ ?Somebody wanted a drink, ____________ ?They think he’s funny, ____________ ?The fire wasn’t started deliberately ____________ ?

Bài tập 8

Lựa chọn giải đáp đúng A, B, C hoặc D

1. Your brother’s here, ____?

A. Is he

B. Are he

C. Isn’t he

D. Aren’t he

2. Mary wasn’t angry, ____?

A. Was she

B. Is she

C. Wasn’t she

D. Was Mary

3. Susan doesn’t lượt thích oysters, ____?

A. Did she

B. Does she

C. Doesn’t she

D. She does

4. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, ____?

A. Will it

B. Won’t it

C. Will they

D. Won’t they

5. That was Ann on the phone, ____?

A. Was it

B. Was that

C. Wasn’t that

D. Wasn’t it

6. Tom didn’t see her, ____?

A. Did Tom

B. Did he

C. Vì Tom

D. Does he

7. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, __________?

A. Will it

B. Won’t it

C. Will they

D. Won’t they

8. Study after study has shown that nature improves human health và well-being, ______?

A. Has it

B. Hasn’t it

C. Doesn’t it

D. Does it

9. I’m not old enough lớn understand the master plan of our city by 2050, __________?

A. Am I

B. Am not I

C. Aren’t I

D. Are you

10. Nobody likes the play, ____?

A. Vì chưng they

B. Don’t they

C. Didn’t they

D. Did they

Đáp án

Đáp án bài bác 1isn’t sheisn’t hearen’t weam Idon’t you?isn’t itshall weare theywill weisn’t heĐáp án bài tập 2isn’t -> is (câu trước sử dụng dạng che định nên câu hỏi đuôi cần sử dụng dạng khẳng định)couldn’t -> could (câu trước dùng dạng che định nên thắc mắc đuôi dùng dạng khẳng định)am not I -> aren’t you (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)will we -> shall we (trường hợp đặc biệt của thắc mắc đuôi)will -> won’t (trường hợp quan trọng đặc biệt của thắc mắc đuôi)won’t -> will (trường hợp quan trọng đặc biệt của thắc mắc đuôi)is -> isn’t (câu trước sử dụng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi cần sử dụng dạng đậy định)should -> shouldn’t (câu trước sử dụng dạng xác minh nên thắc mắc đuôi sử dụng dạng phủ định)will -> won’t (trường hợp quan trọng của câu hỏi đuôi)should -> shouldn’t (câu trước sử dụng dạng xác minh nên câu hỏi đuôi dùng dạng lấp định)Đáp án bài xích tập 3did theydoes shewon’t theydon’t wemustn’t wedo theydon’t Iaren’t I?does shedidn’t youĐáp án bài tập 4Chọn B (câu trước sử dụng dạng khẳng định nên thắc mắc đuôi dùng dạng đậy định)Chọn A (câu trước dùng dạng xác minh nên thắc mắc đuôi dùng dạng bao phủ định)Chọn A (câu trước cần sử dụng dạng lấp định nên thắc mắc đuôi sử dụng dạng khẳng định)Chọn C (Let’s + Vinf, shall we? – trường hợp đặc biệt quan trọng của thắc mắc đuôi)Chọn B (Don’t + Vinf, will you? – ngôi trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)Chọn A (seldom là dạng tủ định nên câu hỏi đuôi sống dạng khẳng định)Chọn B (Everything + Vs/es, doesn’t/isn’t it? – trường hợp đặc biệt của thắc mắc đuôi)Đáp án bài tập 5 CCCAAABAABDĐáp án bài xích tập 6mustn’t wedid theycouldn’t shewasn’t ithasn’t shedoes itdidn’t hedid theyshouldn’t hewon’t thereĐáp án bài xích tập 7shall weis itdid itdidn’t therewill itwill youaren’t Iis itdidn’t theydon’t theywas itĐáp án bài xích tập 8CABADBACCA

III. Tổng hợp 100 bài bác tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

temperocars.comsẽ chia sẻ “100 bài tập trắc nghiệm câu hỏi đuôi (tag questions) giờ Anh gồm đáp án“. Tài liệu ôn luyện lí thuyết về câu hỏi, những dạng quan trọng tag questions được thu xếp từ cơ bạn dạng đến nâng cao, với các dạng như câu hỏi đuôi cùng với must, may, need, have to, should,…

Tải miễn mức giá tài liệu TẠI ĐÂY

Bài viết đã hỗ trợ cho chúng ta kiến thức tổng quan lại về thắc mắc đuôi.

Xem thêm: Trường Trí Đức Tphcm - Có Nên Cho Con Học Trường Nội Trú

Đặc biệt temperocars.com đã tổng hợp hơn 100 bài xích tập về câu hỏi đuôi từ cơ bản đến cải thiện để các bạn luyện tập. Chúc chúng ta học tập thật tốt!